สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมัสกะห์  เจะโวะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอารียา  กาเซ็ง
 
1. นางรุจิรา  หลีแส๊ะ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงซูฟีย๊ะ๊ห์  มะสาแม
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอาดามี  อาบูทัดสา
 
1. นายยูโส๊บ  หลำเก็ม
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายบูคอรี  บาหมัด
2. เด็กชายแวมูฮัมหมัด  ต่วนกือจิ
 
1. นายยูโส๊บ  หลำเก็ม
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายคอเละ  กะเจ
2. เด็กชายภวภัทร  ยีตรอ
 
1. นางซอนดา  หัสบู
2. นายอดินันท์  หัสบู
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอิบรอหีม  บอสู
 
1. นายโอนมานับ  โอ๊ะเจ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกอวีน๊ะ  เลาะมอง
2. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  แส้เด็น
3. เด็กหญิงยามีละห์  มะนอสะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นางสาวสุณี  มอลอ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายซาฟีรี  ดอแนเล๊าะ
2. เด็กชายดลยา  ร่าหนิ
3. เด็กชายอุบัยดิลละห์  แนสะ
 
1. นายมะนันท์  ดอแนเล๊าะ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  เต๊ะยุโสะ
2. เด็กหญิงมูนีเราะห์  ดอเส็ง
3. เด็กหญิงรอฎียะห์  อุตสาห์ราชการ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นายโอนมานับ  โอ๊ะเจ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายอาสมี  สาแมและ
2. เด็กชายแวอิสมาแอ  ต่วนกือจิ
 
1. นายมะนันท์  ดอแนเล๊าะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรอฮานี  มะถาวร
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงสาสวานีย์  ลาเต๊ะ
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงมะหสูรีย์  ขะเดได้หวัง
 
1. นายรุสดี  แวนาแว
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายอิกรอม  หะยีลาเต๊ะ
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
16 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัยเส๊าะ  ยาโง๊ะ
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนูรียะห์  โต๊ะหัด
2. เด็กหญิงอาฟียะห์  แขวงบู
3. เด็กหญิงฮายาตี  แวปิ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นางสาวปัตมา  กายียุ