สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมัสกะห์  เจะโวะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอารียา  กาเซ็ง
 
1. นางรุจิรา  หลีแส๊ะ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอาดามี  อาบูทัดสา
 
1. นายยูโส๊บ  หลำเก็ม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรอฮานี  มะถาวร
 
1. นายมะซารี  มะซะ