สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงซูฟีย๊ะ๊ห์  มะสาแม
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  เต๊ะยุโสะ
2. เด็กหญิงมูนีเราะห์  ดอเส็ง
3. เด็กหญิงรอฎียะห์  อุตสาห์ราชการ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นายโอนมานับ  โอ๊ะเจ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายอาสมี  สาแมและ
2. เด็กชายแวอิสมาแอ  ต่วนกือจิ
 
1. นายมะนันท์  ดอแนเล๊าะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัยเส๊าะ  ยาโง๊ะ
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนูรียะห์  โต๊ะหัด
2. เด็กหญิงอาฟียะห์  แขวงบู
3. เด็กหญิงฮายาตี  แวปิ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นางสาวปัตมา  กายียุ