สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงยัสมี   สาและ
3. เด็กหญิงอิฟรียา  เจะอาแว
 
1. นางฉลองรัตน์  วรรณจันทร์
2. นายเจริญ  ทองแจ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงร็อยมี  หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงลดา  หลำเหล็ม
 
1. นางฉลองรัตน์  วรรณจันทร์
2. นายเจริญ  ทองแจ่ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนาภา  จิโส๊ะ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  อะบูเห็ด
3. เด็กหญิงสุนิสา  เอียดเหร็ม
4. เด็กหญิงเญาฮารี  หมัดอาหลี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อย่าเหล๊าะ
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นางสะรีย๊ะ  เสมอภพ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  หมัดมัน
2. เด็กหญิงสุุดารัตน์  พูลแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุษา  เณสอิ
 
1. นางสุกิจ   อินทะจันทร์
2. นางอารี  จิตร์สุริวงศ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หมัดหมะ
2. เด็กหญิงนริสา  สออิ
3. เด็กหญิงนูรอัจญมัล  แวเยง
4. เด็กหญิงบุซรอ  หมัดหม๊ะ
5. เด็กชายภราดร  หมัดหม๊ะ
6. เด็กชายมุสตากีม  แหล๊ะหลง
7. เด็กหญิงรัซมี  แวยูโซะ
8. เด็กหญิงอนัฐชา  ตำแหม
9. เด็กหญิงอัสมี  หนิหมิ
10. เด็กชายอิมรอน  เอียดเหร็ม
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นางสมศรี  บุญฤทธิ์
3. นางสะรีย๊ะ  เสมอภพ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ
 
1. นางเพ็ญฉวี  ต่อสกุล