สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงยัสมี   สาและ
3. เด็กหญิงอิฟรียา  เจะอาแว
 
1. นางฉลองรัตน์  วรรณจันทร์
2. นายเจริญ  ทองแจ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนาภา  จิโส๊ะ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  อะบูเห็ด
3. เด็กหญิงสุนิสา  เอียดเหร็ม
4. เด็กหญิงเญาฮารี  หมัดอาหลี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อย่าเหล๊าะ
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นางสะรีย๊ะ  เสมอภพ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  หมัดมัน
2. เด็กหญิงสุุดารัตน์  พูลแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุษา  เณสอิ
 
1. นางสุกิจ   อินทะจันทร์
2. นางอารี  จิตร์สุริวงศ์