สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงร็อยมี  หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงลดา  หลำเหล็ม
 
1. นางฉลองรัตน์  วรรณจันทร์
2. นายเจริญ  ทองแจ่ม