สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  กาลอ
 
1. นางยุวดี  อนันทบริพงค์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีรภัทร  บุรีศรี
2. เด็กชายวิทวัช  นาบง
3. เด็กชายศิริพงศ์  รัตนะ
 
1. นายธีระศักดิ์  อร่ามเรือง
2. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กชายธนธร  บุญธรรม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพศาลวัฒนา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงอารียา  สาหมัด
 
1. นางอวยพร  ทองทวี
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทองแจ้ง
 
1. นายสามารถ  ยอดชู
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายธีรนันท์   เพชรสุข
2. เด็กชายวสันต์   สุกหอม
 
1. นายสมัคร   อ่อนปลอด
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายอนันต์  สมาน
 
1. นางบรรจง  สุทธิสว่าง
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงนูรีดา  โต๊ะโสะ
2. เด็กหญิงสุไอนี  สนิ
 
1. นายนพวาสน์  บุญเพ็ชรทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงอลิสา  หนิและ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ
 
10 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงรจนา  สังข์เพชร
 
1. นางพิศมัย  พงศ์สุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เพ็ชรจรูญ
2. เด็กหญิงพนารัตน์  สุวลักษณ์
 
1. นางปิยะรัตน์   แก้วรงค์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงสาสวานีย์  ลาเต๊ะ
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายยศภัทร  ชัยยศ
 
1. นางสาวศิริพร  ขุนปราบ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายศุภวิทย์   ทองแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ   เอียดแก้ว
3. เด็กชายอิทกร   ชูโชติ
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวธนิยา  หมันตะเหย็บ
 
16 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงซูมัยยะห์  ยีดือเระ
2. เด็กหญิงนุรมา  ดอเส็ง
 
1. นายคิรีวัฒน์  แซ่ซู้
2. นางสาวสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  แวหะมะ
 
1. นางปราณี  หนิหมะ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วเพชร
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กหญิงโซไรดา  สนยาแหละ
 
1. นางสาวปราณีต  บินสัน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  และสัน
2. เด็กชายซับรี  มามะ
3. เด็กชายซาการียา  ละมัน
4. เด็กชายบูคอรี  และสา
5. เด็กชายมะรอวี  ซะมะ
6. เด็กชายสาการียา  เอียดหวัง
7. เด็กชายสานาวี  หมิแอ
8. เด็กชายหาสัน  สีมาลย์
9. เด็กชายอับดุลฮากิม  มอนอง
10. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะมะ
11. เด็กชายอิบรอเฮง  มะมิง
12. เด็กชายอุสมาน  เอียดเหร็ม
 
1. นายประจวบ  ชายไฝ
2. นายวิสูตร  ไชยสุริยา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายอิกรอม  หะยีลาเต๊ะ
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กชายกฤษธิฤทธิ์  มิ่งสุข
 
1. นางซีตีฟาตีมะฮ์  หมีนหวัง
 
23 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิทโท
 
1. นางศิรินาฏ  ทองไฝ
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เต๊ะหมาน
 
1. นางสาวปราณีต  บินสัน
 
25 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายชาญณรงค์  ราชชาลี
2. เด็กหญิงนารียะห์  ตีลี
 
1. นางจิตราพร  ผอมนะ
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงรอบีอ๊ะ   สอหน๊ะ
 
1. นางสุกัญญา   เหล๊าะเหล็ม
 
27 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายฉัตรวุฒิ   ทองทวี
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิพย์เสนา
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนิธินาฏ  ดำประเสริฐ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  มโนกืิจอุดม
 
29 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงพิชญา  มุสิกะรัตน์
 
1. นางวิมล  ทองพูน
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  บัวแดง
 
1. นางสาวนันทิดา  เพ็ชร์คง
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กหญิงเกศสิริ  หนูอุไร
 
1. MissCARISSA  SEVLLA
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงปุณยนุช   ย้อยเสริฐสุทธิ์
 
1. นางมลิวรรณ  บุญจริง
 
33 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กชายมะซอฟี   หมิแอ
 
1. นางสาวพรรณิสา  แก้วทอง
 
34 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายกัสรี  เต๊ะแห
 
1. นางสาวรัชนก  บูเอียด
 
35 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงพินิตตา  ทดแทน
 
1. นายประภาส  ห้องแก้ว
 
36 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  บาเหม
 
1. นางไลลา  เกือเจ
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายเอกพล  ไชยจิต
 
1. นางนงเยาว์  อั้วจันทึก
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงสุรีนา  เด็นเด๊าะ
 
1. นางเสาวภา  สุวรรณรักษ์
 
39 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 - โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กหญิงซูยูด้า  หมีนเจ๊ะ
2. เด็กชายฟิรเดา  หมะเด็น
3. เด็กหญิงอารียะ  สาบก
 
1. นางจินต์จิตรา  สังราชกิจ
2. นางชะอวด  สังข์ทอง
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายซานูซี  และกา
2. เด็กชายซายูตี้  หนิแล๊ะ
3. เด็กชายเจษฎา  สันเหม๊าะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
41 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายบูคอรี  บาหมัด
2. เด็กชายแวมูฮัมหมัด  ต่วนกือจิ
 
1. นายยูโส๊บ  หลำเก็ม
 
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงภรพรรณ   แสงทอง
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์   ภูมิพันธ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ยกแก้ว
 
1. นางศิริพร  วกกุม
 
44 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงรัตนา  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
45 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายคอเละ  กะเจ
2. เด็กชายภวภัทร  ยีตรอ
 
1. นางซอนดา  หัสบู
2. นายอดินันท์  หัสบู
 
46 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กชายนวชาติ  บ่าเหม
 
1. นางเกศราภรณ์   สายกิ้มซ้วน
 
47 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายวีระพัฒน์  สุทธสิงห์
 
1. นางนิตยา  สำคัญจิตร์
 
48 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายเดชณรงค์  เหมือนแก้ว
 
1. นางปิยะรัตย์  หนูสวัสดิ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงโซเฟียนี  บือซา
 
1. นางสาวดรุณี  กาหลง
 
50 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงภัคสินี  กูเตะ
 
1. นางจินตนา  บัวผัน
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายซาฟีรี  ดอแนเล๊าะ
2. เด็กชายดลยา  ร่าหนิ
3. เด็กชายอุบัยดิลละห์  แนสะ
 
1. นายมะนันท์  ดอแนเล๊าะ
 
52 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงพิมพิมล  เนาวรัตน์
 
1. นางยุพิน  เซ่งเถี้ยน
 
53 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายปรมี  หมินหมาน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
54 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงนุร์ฮูดา  มูสอ
 
1. นางสาวชนนภา  เสมาสี
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชนิดา  จันอิ
2. เด็กหญิงนริศรา  หวังเหล็ง
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
56 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุภาพ
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว
 
57 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงนงพงา  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงนริศรา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวธารี  กอเด็ม
2. นางนิธิกาญจน์  ชาตโร
 
58 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงฟาดีลา  หมีนเจ๊ะ
2. เด็กหญิงอามานี  หะยีมิง
 
1. นางสาวดวงฤดี  ชุมแก้ว
2. นางสาวไพรัตน์  หมัดอาดัม
 
59 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 - โรงเรียนบ้านแซะ 1. เด็กหญิงเข็มจิรา  ประสมกุล
 
1. นายโชคชัย  พรหมจุล
 
60 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  อาหวัง
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
61 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทรังษี
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
62 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงรูฮาณีย์  เหย็มแหละ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
63 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร  จันทรพร
 
1. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง
 
64 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านแซะ 1. เด็กชายชิตพล  รอดสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  จุฬามณี
 
65 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงซูใบเด๊าะห์  อิหม่ำเหม
 
1. นางสาวรอปิอ๊ะ  หลีสุหลง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1. เด็กชายอานนท์  เจ๊ะหมาด
 
1. นางมยุรี  ธรรมรักษา
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กชายทศพร  พลเมือง
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีภา
 
1. นางตรีนุช  คงคาเนรมิตร
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงชิดชนก  สมาน
2. เด็กหญิงซูซานา  มะแซ
3. เด็กหญิงพลอย  มะรง
4. เด็กหญิงลัยลา  หมิงหมะ
5. เด็กหญิงสาฝีน๊ะ  สะมะลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ขะหงี
 
1. นายถาวร  วัดฑะทอง
 
69 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงซามีอัน  แหละหนิ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์งาม
3. เด็กชายธีระพงษ์  ไหมสี
4. เด็กหญิงน้ำฝน  หวังจันทร์
5. เด็กหญิงฮารีย๊ะ  สอเหร็ม
 
1. นางณัฐณิชา  คำพุด
2. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนูรอาซีลา  สะแต
 
1. นางสาวรอบีย๊ะ  นันแน่ 0862921300
 
71 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมศรี
 
1. นางสาวเพชรินทร์  แซ่คู
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจีเหม้ย  ลี
 
1. นางสาวเฟาซียะห์  อาแย
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงฉัตรวิลัย  พรมสูง
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ถมยา
3. เด็กหญิงนภารัตน์  นวลมณี
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิระจิตร
5. เด็กชายนัสสุวัร  เจะดือเระ
6. เด็กหญิงพนัสตา  มูณี
7. เด็กชายอดัมภ์  หะแว
8. เด็กหญิงอลิสา  แก้วของแก้ว
9. เด็กหญิงอิศริยา  เจะสนิ
10. เด็กชายเอกรัตน์  อิสโร
 
1. นางปณิตา  แก้วจังหวัด
2. นางวรรณา  พระไพรี
3. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดประจ่า 1. นางสาวเดือนนภา  พรหมนายก
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกรนภา  นกแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงกันนิษา  หนูปาน
4. เด็กหญิงชญานิศ  แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงซอนญ่า  ไฝพรม
6. เด็กหญิงญานิศา  จามิกรณ์
7. เด็กหญิงณัฐชยา  เต็มรัตน์
8. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ศรแก้ว
9. เด็กหญิงปุณยาพร  เพ็ชรคงแก้ว
10. เด็กหญิงพีรธิดา  เพชรย้อย
11. เด็กหญิงมัณฑนา  นันตา
12. เด็กหญิงรุสลิม  นิยมเดชา
13. เด็กหญิงวรรณพร  เข็มทิศ
14. เด็กหญิงวรรษมล  ลิ้มวิจิตร
15. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีธนสาร
16. เด็กหญิงอนุสรา  สลับศรี
17. เด็กหญิงอรวรา  เมืองแก้ว
18. เด็กหญิงอริสรา  ตำเต๊ะ
 
1. นางกลิ่นกมล  เพ็ชรแก้ว
2. นางสาธิดา  เพชรย้อย
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายครรชิต  แก้วนุ้ย
2. เด็กหญิงประภัสสร  นพภาษี
3. เด็กชายวิษณุ  หลิกแก้ว
 
1. นายทิรเทศ  พรมสะอาด
2. นายภานุ  ลักษณะ
 
77 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงต้องรักษ์  มโนวรณ์
 
1. นางสาววิมล  แซ่แต้
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.26 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กชายซุลกิฟลี  แห่เหล็ม
2. เด็กชายซุลฟักก้อร  ยีดือเระ
3. เด็กชายหมัดซอฟี  สาแหละ
4. เด็กชายอนัส  สะแลหมัน
5. เด็กชายอรัญ  หมะหมาน
6. เด็กชายอับดุลเราะหมาน  หมินเส็น
 
1. นายคิรีวัฒน์  แซ่ซู้
2. นางสาวณัฐติญา  โยงนิ
3. นายปิติ  เนาวรัตน์
 
79 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายจันทน์ผา  นพชัยยา
 
1. นางบุญฉาย   ทองขุนดำ
 
80 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงโสภิดา  ใหม่แก้ว
 
1. นางสุดสวาท  นวลนภดล
 
81 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โสดาเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไฝ่เพชรดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ร่มเกตุ
 
1. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายธนากร  มณีสว่าง
2. เด็กหญิงปวีณา  สังข์แก้ว
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
83 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายวิวัฒน์  คณะแพง
2. เด็กชายเฉลียว  อินจันทร์
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
84 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายนนทกร  ฤทธิพลเดช
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
85 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุญณโร
 
1. นายชัยยเกียรติ  รุจิโกไศย
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงจิระวดี  ด้วงแก้ว
2. เด็กชายธีรเดช  สีสมอ่อน
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สมวงษา
4. เด็กหญิงพิศรา  เดิมพรม
5. เด็กหญิงศจีรัตน์  สุขสังข์
6. เด็กหญิงเนตรนภา  ยอดพรมทอง
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
3. นายสุวรรณ  ไชยทวีชัย
 
87 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายภูวนัตถ์  สโมทานทวี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กหญิงศศินา  สายสหัส
 
1. นางนาตยา  แก้วฉิมพลี
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  คงแก้ว
2. เด็กชายประภากร  บุญเทพ
3. เด็กหญิงมุกธิตา  พุทธกูล
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริไชย
5. เด็กหญิงสุนิสา  จันทะโยธา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เวชสาร
7. เด็กหญิงอรนุช  มหาพรหม
8. เด็กชายอัครชัย  เจริญเนตร
9. เด็กหญิงเพียงฤทัย  บัวโรย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองชูช่วย
 
1. นางสุพรรณี  มหาพรหม
2. นางสาวแสงเดือน  อุบลศรี
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กหญิงศศิธร  ติ้วสุย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมโชติ
3. เด็กหญิงอัญชนา  มณีรัตน์
 
1. นางรุ่งฤดี  ชัยเชื้อ
2. นางลำใย  รุ่งเรือง
 
91 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมนาม
 
1. ดาบตำรวจพัชรี  ปานถาวร
 
92 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กหญิงดารีรัตน์  ชาพิภัก
2. เด็กหญิงธิมาพร  จันทะเสน
3. เด็กหญิงพรลภัส  เหล็กมา
 
1. นางอรุณมาศ  ประทุมมณี
2. นางเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ
 
93 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กหญิงสุธิดา  บาหมัด
 
1. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 1. เด็กชายฆอซาลี  เส็นสาแร๊ะ
 
1. นางณัฐวดี  พ่อนุ้ย
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขวัญเพ็ง
2. เด็กหญิงพรรพัสสา  จินดาสุวรรณ์
3. เด็กชายฟัญยรี  สามะบู
 
1. นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม
 
96 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   จันทร์คล้าย
2. เด็กชายธีรพัฒน์   เอียดพันวัน
 
1. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นะตะชูสงค์
 
1. นางอรุณศรี  อินทรัตน์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายภูวนัย  แก้วแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงอธิตา  ไชยมงคล
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
99 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฉลุง    
100 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  แวอีซอ
2. เด็กชายอามีน  แบรอ
3. เด็กหญิงเจ๊ะนูรฮายาตี  รัตนศรีสุข
 
1. นางจรูญกลิ่น  พิศาล
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสม็อง 1. เด็กหญิงอารีณา  จิใจ
 
1. นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ์
 
102 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายธีรพงศ์  เพ็งทอง
 
1. นางสิริบุญ  อินทกูล
 
103 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. นายสวัสดิ์  ทองพรหม
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
104 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. นางสาวกมลพรรณ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงซันมา  อีหวี
2. เด็กหญิงอรดา  ไพคำนาม
3. เด็กหญิงอารียา  อิแอ
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
106 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายซุปปียัน  มาหะหม๊ะ
2. เด็กชายนภสินธ์  สุขขวัญ
3. เด็กชายอาทิชัย  มี
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวอุมารินทร์  อุดหลี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. นายนัดสะรี   สอหน๊ะ
2. นายสุเบต   หมานถัด
3. นายอิทธิชัย  เส็นหมาน
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
108 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 1. เด็กหญิงสุนีย์   เหล็มม๊ะ
2. เด็กชายอินหยัด  โส๊ะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงอีมาล  หัสด้น
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด
2. นางนิตยา  โรจนหัสดิน
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กชายธนาธรณ์  อูมา
2. เด็กหญิงนูรินดา  ละแม
3. เด็กหญิงภาดา  หลีเล๊าะ
4. เด็กหญิงวิภาณี  หลีเล๊าะ
5. เด็กหญิงสุนิตา  ทองนิล
6. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  สามะอาลี
 
1. นายวรพจน์  มณี
2. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
3. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ
 
111 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กหญิงน้องพลอย  นนท์กัญหา
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  นนท์กัญหา
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  เพ็งรัก
2. นางพรลภัสส์   แซ่วุ่น
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยะ
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงพิชญา  หวังจิ
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเส็ง
 
114 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณโน
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  หะยีสันต์
3. เด็กชายอนุพงศ์  มณฑาโชติ
 
1. นางสาวนิตยา  กุลนิล
2. นางนิตย์  จันทร์นวล
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทรัตน์
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
116 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอทิตยา  นามคำ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกันตา  บุญใจ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ขำละออง
3. เด็กหญิงคนธวัลย์  จวงพันธ์
 
1. นางสมนึก  หมาดหลี
2. นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ
 
118 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงชนากานต์  เทพทอง
2. นางสาวซาฟีนะห์  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงอัสมีดา  หมะอุเส็น
 
1. นางสาวดวงฤดี  แซ่จิว
 
119 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  แซ่ซี
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ยอดทอง
3. เด็กชายสาธิต   เลิศเดชะ
 
1. นางสาวกันติยา  เอียดแอ
2. นางสาวนันทนา  ทองขำ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กชายวันอิมรอน  ดือราแม
2. เด็กชายสำราญ  มามุ
3. เด็กชายอิบรอเฮง  ยังหาด
 
1. นายสุวิทย์  ช่วยเทพ
2. นายไกรสรณ์  จันแก่นแก้ว
 
121 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายกรกฏ  บุลวรรณ์
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
122 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายธนพล  สุรางค์ไทย
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
123 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงอัยดา  รัตนวงศ์
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
124 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เนียมวงศ์
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
125 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ปานะบุตร
2. เด็กหญิงศศิประภา  ทองนุ้ย
3. เด็กชายศุภกิจ  บุญรัศมี
 
1. ดาบตำรวจพัชรี  ปานถาวร
2. ว่าที่ร้อยโทหัส  ทองพงษ์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายนพวินท์  คงพันธ์
 
1. นางดรุณี  เสนาจิตต์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงมนสิชา  แก้ววิเชียร
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
128 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ชมเพลินใจ
 
1. นางจารีย์  โบจีน
 
129 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินตยะ
 
1. นางกาญจนา  ราชฤทธิ์
 
130 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1. เด็กหญิงซารีต้า  คำทอง
2. เด็กหญิงซ่าโมน่า  หลำหม๊ะ
3. เด็กชายรวินันท์  จันทรักษ์
 
1. นางสุวรรณา  คงเต็ม
 
131 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
 
1. นางสุนิตย์  พรหมทองบุญ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงวนิศรา   แวหะยี
2. เด็กหญิงสุธิดา   คงทอง
3. เด็กหญิงอาริตา   ขวัญทอง
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
2. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสม็อง 1. เด็กหญิงนูรไอนี  ลือโม๊ะ
 
1. นายเชาวลิต  ยอดสุวรรณ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
3. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุแหก
5. เด็กหญิงมาลินี  จันทร์ทิน
6. เด็กหญิงอัดสมา  อะมัด
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
3. นางสุนีย์  บุรีรักษ์
 
135 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายธนา  ดำแก้ว
2. เด็กชายอมร  เพชรสุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปริศวงศ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายอาณัติ  หมัดอาดัม
2. เด็กชายอานนท์  เพชรแก้ว
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 1. เด็กหญิงสุธิรา  ชุมมิ่ง
 
1. นางสาวรินรดา  มณี
 
138 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงดวงพร  น่วมศีนวล
2. เด็กหญิงนิตยา  ร่างศรีคง
3. เด็กหญิงนิอร  ช่องงาม
4. เด็กหญิงมนัญญา   แก้วมณี
5. เด็กหญิงวรรณภร  ทะนะสันต์
 
1. นางสุนิสา  โสภากุล
 
139 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เหล็มโส๊ะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยาแสงทอง
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  ศรีประพันธ์
2. นางไหมสาเราะ  หมัดหัด
 
140 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  สะ
2. เด็กชายฟารีดี  เจะแต
3. เด็กหญิงสูนีตา  เลาะดีสม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  เมาะเหล็ม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
141 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
 
142 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงอัศรียา  ดีเย๊าะ
2. เด็กหญิงโซราญา  เวาะมะ
 
1. นางสาวธนัญญา  โต๊ะเต๊ะ
2. นางสาวอภิญญา  ทิ้งแหล๊ะ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงยารอหน๊ะ   สาหมัด
2. นางสาวสุพัตรา  สันและ
3. เด็กหญิงอารียา  หมัดเจริญ
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมหลำ
2. เด็กหญิงซารีฟะห์  เหล็มม๊ะ
3. เด็กหญิงสารีนา  โส๊ะเบ็ญอาหลี
4. เด็กหญิงอนิสรีน  แหน่งนุ้ย
5. เด็กหญิงฮูด้า  บินเด็น
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด
2. นายไพรินทร์  หวังเบ็ญหมูด
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  ชูมุง
2. เด็กหญิงรุสมะห์  สะมะลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงสุรัยดา  โส๊ะสาสู
 
1. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
2. นางส่องแสง  รักสันติวงศ์
 
146 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงเรนุกา   ทองชุมนุม
 
1. นายสุวิชา   ประกอบพันธ์
 
147 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงภรรพษา  หมัดแอ
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ
 
148 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ยิ่งนัยเกียรติ
2. เด็กชายทินกร  เพิ่มพูน
3. เด็กชายเศรษวิชย์  บุญพงษ์มณี
 
1. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
 
149 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงพรกนก  สุวรรณรัตน์
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วรงค์
 
150 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายธนภัทร  เสาเคหา
2. เด็กหญิงพัชรี  พัชรกอบชัย
3. เด็กหญิงวนิดา  ฆังคะมโณ
 
1. นางพนิดา  รัตน์น้อย
2. นางพิทยา  อนันต์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงพิชญา  มุสิกะรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา   แซ่ลิ่ม
 
1. นางชัชฎา  พรมสู
2. นางดรุณี  กุลศิริ
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายธนวิชญ์  นวลลอย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์เส้ง
 
1. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
2. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกรชวัล  บินลังโกตา
2. เด็กหญิงอาฟาง  ตาคำ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุษดี
 
1. นายนพรัตน์  ชุติจิรัฐิติกาล
2. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
154 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขคง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทร์ขาว
3. เด็กชายอนันเทพ   สีแก้วน้ำใส
 
1. นางปลื้มใจ   โทวิยะพันธุ์
 
155 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  หวานวงศ์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายยุรนันท์  ขาวพรม
2. เด็กชายศรายุทธ   วันกาโย
3. เด็กชายโชคอนันต์  พุทธโร
 
1. นายธีรวัฒน์   บุญทอง
2. นายสุวิชา  ประกอบพันธ์
 
157 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงกานต์สินี  อาลี
2. เด็กหญิงนัยญานา  หมัดศิริ
3. เด็กหญิงสนธยา  สุหลง
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิตติยา  หนุ่มหยู
2. เด็กหญิงมลฑณะ  จีรวงศ์ไกรสร
3. เด็กหญิงอารีญา  แซ่หลี
 
1. นางภาวนา   สุวรรณพาหุ
2. นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์
 
159 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงชนันธร  จิตติรัตนกุล
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกูซัยมะห์  ยะลาหะ
2. เด็กหญิงชุติมา  นาวาทอง
3. เด็กหญิงซอบีรีน  สาแม
4. เด็กหญิงซูลัยลา  สะอิด
5. เด็กหญิงตีลาวาตี  สะแต
6. เด็กหญิงทิตฐิตา  แก้วโรจน์
7. เด็กหญิงนาซีบะห์  หลงหมะ
8. เด็กหญิงนูรีซัน  สาเม๊าะ
9. เด็กหญิงมารีย๊ะห์  หลีดีใจ
10. เด็กหญิงรุสนานี  มะหะ
11. เด็กหญิงรุสนานี  หวังจิ
12. เด็กหญิงอาซีซะห์  หมะสาเม๊าะ
13. เด็กหญิงฮัมเสาะห์  มิง
14. เด็กหญิงโซเฟีย  ใจมันดี
15. เด็กหญิงไลลา  ยูโซะ
 
1. นางสาวมารศรี  บัวชุม
2. นางสุนี  ติ้งประสม
 
161 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กชายณฐพล  ภาโอภาส
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณจ่าง
3. เด็กหญิงสุธิณี  เหมตะศิลป์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
2. นางฉวีวรรณ  บุญธรรม
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทนนท์
2. เด็กชายสงกรานต์  บุญทวี
3. เด็กชายอนันต์  ไค้ด้วงไซร้
 
1. ดาบตำรวจวิรัช  ศรีสุวรรณชนะ
2. นางเพ็ญศรี  ศรีสุวรรณชนะ
 
163 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายทัตพงศ์  วรรณพฤกษ์
2. เด็กชายธราธิป  ทรงสวัสดิ์
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงต่วนนิสรีน  ตูแวมูดอ
2. เด็กหญิงนาดาร์  สะแลแม
3. เด็กหญิงนาเดียร์  การิง
4. เด็กหญิงนูนารีย์  คาเดร์
5. เด็กหญิงยัสมี  และนาหวัง
 
1. นางตือเราะ  หนิเร่
2. นางสาวสูรี  ขะเดหรี
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  เกื้อก่อแก้ว
2. เด็กชายมหิศรา  ไชยเพ็ชร
 
1. นางดรุณี  เสนาจิตต์
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กหญิงปัญชิกา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เต็มดวง
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  นพคุณรังสฤษดิ์
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
167 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สายบัวคำ
 
1. นางกัลยา  เพ็งเซะ
 
168 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  พรหมทอง
 
1. นางประวิศา  แก้วขาว
 
169 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงการีม๊ะห์  เต๊ะโกะ
2. เด็กหญิงซัลวาณีย์  ดือรามะ
3. เด็กหญิงดารุณา  กอเด
4. เด็กหญิงยามีล๊ะ  สันอิ
5. เด็กหญิงศิริญยา  หมัดเหล็ม
6. เด็กหญิงสารีนา  หวังจิ
7. เด็กหญิงเอลาวาตี  เต๊ะโกะ
8. เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์  อะอูน
 
1. นางสาวปรีดา  แก้วสวัสดิ์
2. นางสายใจ  พิรุณ
3. นางอังคะนา  แก้วประดับ
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  อารงค์
2. เด็กหญิงนูซไอนี  สามารถ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  หลีกันชะ
 
1. นางสาวยาวารี  คาร์เง็ง
2. นางอาภรณ์  เหมรัญ
 
171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองศรี
2. เด็กหญิงลาฎีฟะห์  อิสอปูเต๊ะ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มะเด็ง
 
1. นางสาวระเบียบ  สถานติ้น
2. นางเพ็ญแข  ชูมาปาน
 
172 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงอารียา  หลังยาหน่าย
 
1. นางสมญา  ดูล๊ะ
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายกัลยากร  แซ่ซิน
2. เด็กหญิงกีรติกา  คงทอง
3. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงจิตรสินี  แซ่เซีย
5. เด็กชายทินกร  มีนา
6. เด็กชายธนพงศ์  ตะดวงดี
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำเงิน
8. เด็กชายภคิน  แซ่กี่
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูเรือง
10. เด็กชายเกียรติภูมิ  จินตยะ
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางรัชนี  คงศรี
3. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
174 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัลยพร  ขยัน
2. เด็กหญิงนงนภัส   เส้งแดง
 
1. นางประภา  ชัวชมเกตุ
2. นางปราณีต  อินทรัตน์
 
175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาเหม
2. เด็กชายวาริศ   โสะโชติชู
3. เด็กชายเอกพล  มะหมัด
 
1. นางนภาภัส  ลอยทอง
2. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
 
176 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสมพร
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
177 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กหญิงมาริษา  ช่วยดำ
 
1. นางสาวสายพร  พรหมเอียด
 
178 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กชายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริกาญจนโรจน์
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ผุยวันดี
2. เด็กชายสุกรี  หมากปาน
3. เด็กชายอับดุลฮาฟิก  ลิลา
 
1. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
2. นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
3. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
4. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
5. เด็กหญิงยุวนารี  หิมะ
6. เด็กหญิงสลาลิดา  หนิหมะ
7. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
8. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
9. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
10. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นายฐากูร  เพ็ชร์ชระ
2. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
3. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. นายปิยวัฒน์   มิแม
2. นายศักรียา   หัดเหละ
 
1. นายวิสุทธิ์   แก้วทอง
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 1. เด็กหญิงบัสมา  ดุสะเหม๊าะ
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด
 
183 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงดวงมณี   กิ้มศรี
2. เด็กชายบุรินทร์   แย้มเขียว
3. เด็กชายพิชิตชัย   แดงศรีวัลย์
4. เด็กชายสราวุฒิ   ขุนเดื่อ
5. เด็กหญิงสินีนาฏ   ยอดเมฆ
6. เด็กชายสุเชาว์   เขียวไสว
7. เด็กหญิงอาทิตยา    สมสุข
8. เด็กหญิงเรนุกา   ทองชุมนุม
 
1. นางมะลิ  แก้วเพชร
2. นางสอิ้ง   ดอนแดงรอด
3. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
 
184 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายปอรหมัด  ชอบเสร็จ
2. เด็กหญิงอรัญญา  หมานเจริญ
3. เด็กชายอัมรัน   จิเต็น
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
185 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายภัครพงศ์  เสริมศิลป์
 
1. นายเฉลิมพล  นวลวิลัย
 
186 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงอัสมี่  เอกอัคราภิบาล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปานขาว
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เทพวาริน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงสุไรยา  โต๊ะเจ๊ะ
 
1. นางนัชรินทร์ดา  แอเดียว
2. นายสมศักดิ์  แก้วบุตร
 
188 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สันทวีป
2. เด็กชายนัสสุวัร  เจะดือเระ
3. เด็กหญิงพนัสตา  มูณี
 
1. นางนงลักษณ์  หะยีหวัง
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
189 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชญานี  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงผุสชา  จินดามณี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จงโวหาร
4. เด็กหญิงอรประภา  เถี้ยมแก้ว
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทวีป
6. เด็กหญิงเปรมศิริ  บุญคำมูล
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
2. นางวิไลวรรณ  กิตติคุณ
3. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ดา  ทองดอเลาะ
2. เด็กหญิงพาตีเม๊าะ  โดยหมะ
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงขวัญกมล  หมัดหมะ
2. เด็กหญิงนริสา  สออิ
3. เด็กหญิงนูรอัจญมัล  แวเยง
4. เด็กหญิงบุซรอ  หมัดหม๊ะ
5. เด็กชายภราดร  หมัดหม๊ะ
6. เด็กชายมุสตากีม  แหล๊ะหลง
7. เด็กหญิงรัซมี  แวยูโซะ
8. เด็กหญิงอนัฐชา  ตำแหม
9. เด็กหญิงอัสมี  หนิหมิ
10. เด็กชายอิมรอน  เอียดเหร็ม
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นางสมศรี  บุญฤทธิ์
3. นางสะรีย๊ะ  เสมอภพ
 
192 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนิสรีน  หลงขาว
 
1. นางปลื้มใจ  โทวิยะพันธุ์
 
193 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุภาวินี  หมะบ๊ะ
 
1. นางบุปผา  คงจันทร์
 
194 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากฤต  แสงจันทร์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
195 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุขงาม
 
1. นางจันทรา  โสรัตินนท์
 
196 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ผุดพัฒน์
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
197 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุหลง
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญาลักษ์  แซ่หลี
 
1. นางชนากานต์  สมาแฮ
 
199 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสนี  หอมะเน๊าะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
200 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณแท้
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
201 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
202 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วสุข
2. เด็กชายวีรยุทธ์  ทองรัตน์
3. เด็กชายเรืองรอง  จันทร์จิตร
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดนุ้ย
3. เด็กหญิงอารยา  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
204 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายณัฐภัทร  กมลเจริญ
2. เด็กหญิงอักษราณัฐ  ราชนิกร
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณราช
 
1. นางครองสิน  เสาวนีย์พิทักษ์
2. นางสาววิพาภรณ์  ฉัตรวิริยะโยธิน
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 1. เด็กหญิงกาย  รักษ์ปลอด
2. เด็กหญิงนาตาชา  จอมสุริยะ
3. เด็กหญิงหน่อย  รักษ์ปลอด
 
1. นางประดับ  ทองเจือเพชร
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงธัชรินทร์  หลีหมัด
2. เด็กหญิงอารียา  มะดอหะ
3. เด็กชายเฟาซัน  ประดู่
 
1. นางจริยา  จอมพิพัฒพงศ์
2. นางสาวรอฮีมาห์  คาร์เง็ง
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กชายบารูดิง  ขรีด่าโอ๊ะ
2. เด็กชายสราวุธ  ทวีผล
3. เด็กชายอับดุลเลาะห์  สีเต็ม
 
1. นางพิมล  จันทร์ทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายกีรติ  เมืองทวี
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงพัสวี  บัวสุวรรณ
4. เด็กหญิงศตวรรษ  ต๊ะศักดิ์
5. เด็กชายโกวิท  จันทร์ศิริ
 
1. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
2. นางเพ็ญโฉม  ลัภบุญ
 
209 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กหญิงอิลฮัม  ดอมาลี
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงฟารีดา  เจ๊ะดอเลาะ
2. เด็กหญิงอิบตีซาม  ปาแนเย๊าะ
3. เด็กหญิงอิสมินี  อาบู
 
1. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
211 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงดำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายดำรงค์
3. เด็กหญิงมาริษา  ช่วยดำ
4. เด็กหญิงอทิตยา  จอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงอันทิรา  ตุ้ยนะ
 
1. นางกานต์พิชชา  สุวรรณโชติ
2. นายโกวิท  สุนทรมาศ
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 1. เด็กหญิงซารีฟะห์  เหล็มม๊ะ
 
1. นายก้อเสม  เด็นหมัด
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงนูรฮายา  หมะหลี
 
1. นางยุสณี  ระหัด
 
215 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ปัญญธรณ์
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
216 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  จรูญทอง
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายจิรเมธ  หัสมัด
2. เด็กหญิงซูฟียา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงซูไฮร่า  มะเสาะ
4. เด็กหญิงตัสนีม  ตำภู
5. เด็กชายธีรศักดิ์  อะบูเห็ด
6. เด็กหญิงนูรฮายาตี  เต๊ะหมัดมะ
7. เด็กหญิงฟาฮัยนีย์   นะหวัง
8. เด็กหญิงฟีรุซ  จาโรจน์มะ
9. เด็กหญิงมารีณา  มะมิงบาซอ
10. เด็กหญิงมูณา  จาโรจน์มะ
11. เด็กหญิงยามีละห์  นิมิสวิง
12. เด็กหญิงสุมิตา  หมัดหมาน
13. เด็กชายอับดุลฮาหลีม  หัดขะเจ
14. เด็กหญิงฮาซาน๊ะ  มะสะ
15. เด็กหญิงโรสดียาน่า  อิแอ
 
1. นายทรงยศ  ราญฎร
2. นายประดิษฐ์  อุดมเศรษฐ์
3. นางสุระไอนี  อุมา
4. นางอาทิตยา  เดอะ
 
218 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงสุนิตา   โต๊ะเจ๊ะ
 
1. นางบุญสม  ศรีชูจิตร
 
219 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุระชัด
2. เด็กหญิงจณิสตา  รำจวนจร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คงยุนุ่ย
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านควนหมาก 1. เด็กชายมาโนช  มีนุ่น
2. เด็กชายสหรัฐ  มิตรสุวรรณ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์ทอง
 
1. นายธนัญชัย  เกื้อก่ออ่อน
2. นางสาวสมจิตร  เกื้อก่ออ่อน
 
222 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายสิทธิพล  วรานุเศรษฐ์
 
1. นางปลื้มใจ  โทวิยะพันธุ์
 
223 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
224 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงรินลดา  แดงแสละ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว   ฉั่วสกุล
 
225 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า   เทพรักษ์
 
1. นางสาวบุสดี   อิทธิ์ฤทธิ์
 
226 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายนครินทร์   รัตนวรรณชัย
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
227 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กชายซัลวาณ  ดือราแม
2. เด็กชายสะแลมาน  ดอเลาะ
 
1. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
2. นายสมโชค  ศิริประภา
 
228 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
229 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงนุชจณี  หัวเมือง
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
230 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เมืองละออง
 
1. นายเสริม    ฤทธิ์สุวรรณ
 
231 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงวนิสา  ขุนจัน
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน
 
232 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงดารียา  เระสะอะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วลำหัด
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชูสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  บุญมาก
4. เด็กหญิงสุนิสา  ยอดแก้ว
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ศักดิ์ทะเล
6. เด็กหญิงแสงเทียน  แก้วไฟ
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางศิริพร  วกกุม
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงดีนัสร์  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  หมานโส๊ะ
3. เด็กหญิงยามีล๊ะห์  หมานยอ
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงอัศวินี  แก้วช่วย
 
1. นางสาวสมจิตร  แก้วคง
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนูรยาฮาวาตี  แลมันเส็น
2. เด็กหญิงรุสนี  กะเดาะ
3. เด็กหญิงวาสนา  บาเหมสนิ
4. เด็กหญิงอนา  เมาะอะ
5. เด็กหญิงอวาทิพย์  อาหลี
 
1. นางสาวนัสรียะห์  อะลีหะ
2. นางสาววีรยา  อาแว
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กชายมินธนาจ  ศักดิ์แสง
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงแธมมารีน  ขวัญทอง
 
1. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางคอดิเย๊าะ  แวโซะ
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฮัยมี  ยงมะเกะ
2. เด็กชายอาดือนันต์  ดาเลง
3. เด็กชายอุสมาน  หวังกาจิ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายครรชิต  ร่มเกตุ
2. เด็กชายปัตทวี  ประสิทธิ์นุ้ย
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
241 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงวิภาวี  สายจันทร์
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กชายดลสันติ์  โส๊ะเด็น
2. เด็กชายฟีรเดาว์  กูวิง
 
1. นางสาวสานุรี  หลำยี
 
243 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงธีรตา  รอดทอง
 
1. นางไมตรี  เอียดยอด
 
244 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายอาคม  ช่างเหลา
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงกิติยา  สัพโส
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เหล็มหลี
3. เด็กหญิงปิยาอร  ยีกับจี
4. เด็กหญิงสุฮัยนี  เวชชะกะ
5. เด็กหญิงอทิตา  หีมยิ
6. เด็กหญิงอิสรียา  หมัดสุสัน
 
1. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สะมะแอ
2. เด็กหญิงปริศนา  หมัดอาดัม
3. เด็กหญิงมารีน่า  แขกพงศ์
 
1. นางลิจฉวี  สว่าง
2. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 1. เด็กชายจินดาพล  สารดิษฐ์
 
1. นางสาวอัมพวัน  อะวะภาค
 
248 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กชายบาบิโก้  ดอลอ
2. เด็กชายฟุรกรณ์  เลาะสุหลง
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
249 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กชายกีรติ  หนูวัน
2. เด็กหญิงภารดา  รอดคง
3. เด็กชายยศกร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางมณฑา  บูหัส
 
250 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  กูลเกื้อ
 
1. นายอนุรักษ์  ศรพรหม
 
251 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1. เด็กชายณัฐธัญ  นวลวิลัย
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมา
 
1. นายคมสันต์  ไชยศรี
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสืบ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ร่วมบัว
3. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญใจ
 
1. นางสาวพรทิทย์  คงเกิด
2. นางสุหรรษา  ประกอบบุญ
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80.4 ทอง 12 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงบุญฤทัย  วัฒนอุไร
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ปัญญาวรกิจ
3. เด็กหญิงสุภัชชา  ทิพากรธรรม
 
1. นางสาวพราวตา  ตรีสุวรรณ
 
254 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  จรูญทอง
 
255 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หาหมาน
 
1. นางวัชริน  ศรีชะนนท์
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงซุส  ศิริมาก กรันต์เชียง
2. เด็กชายธีรยุทธ  บุญมี
 
1. นางมรรยาท  มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
257 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
258 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วบุตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองผสมแก้ว
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงนูรีตา  อาแด
2. เด็กหญิงฟารีดา  อาแด
3. เด็กหญิงไลลา  เล๊าะมอง
 
1. นางจำเนียร  สโมทานทวี
2. นางวาสนา  เกษตรกาลาม์
 
260 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทานะวัน
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
261 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรสินี  ประสมศรี
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่่อน
 
262 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายอัฏวุฒิ  ทานา
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
263 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชราวดี  อ้นแดง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางณัฐฐิกา  เทพสุริวงค์์
 
264 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แก้วบุญ
 
1. นางนิรามัย  คงจันทร์
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงกานติมา  ขวัญทองยิ้ม
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  ไฝเพ็ชร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูช่วย
2. นางสาววิลาวรรณ์  มุสิกะรักษ์
 
266 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงตัสณีม  มะสะ
2. เด็กหญิงโซฟีนา  คนุงกากะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางสาวสรินญา  เบ็ญโส๊ะ
 
267 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ใจดี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  เรืองแก้ว
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
268 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
269 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซูฮัยลา  มณีหิยา
2. เด็กหญิงซูไฮละห์  มณีหิยา
3. เด็กหญิงมาเรียม  อีสอปุเต๊ะ
 
1. นางสาววนิดา  อินทร์จันทร์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
270 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกตุนุกูล
 
1. นางฤดี  สัญศรีเมือง
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายดนยา  อามะ
2. เด็กชายมะรอยาลี  สาวี
3. เด็กชายอามิซร์  โดยหมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  โต๊ะบ่าหมะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่งวงศ์
3. เด็กหญิงวนิดา  ขุนดำ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  นิภานันท์
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 1. เด็กชายฉารีฟ  สาและ
2. เด็กชายซอเฮาะ  มามะ
3. เด็กชายทัศนันต์  หมัดเหล็ม
4. เด็กชายพงศธร  คำมีชัย
5. เด็กชายมูฮำหมัด  มูศิริ
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  ดีหมัด
7. เด็กชายอานาซ  แวเย็ง
8. เด็กชายเขตต์ทัพ  วังสตางค์
 
1. จ.ส.อ.ประเทืองทัย  จันทองพูน
2. นางสาวสุกีณา  โด่หลี
3. ส.ต.อ.หญิงธันวดี  สุขมาก
 
274 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยถาวร
 
1. นางปรีดา  พงศ์มณี
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่กี่
 
1. นายชนินทร์  สาโรจน์
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายกามาล  สุหลง
2. เด็กชายซัยฟเล๊าะ  สมาแอ
3. เด็กชายธีรวัช  เอียดนุ้ย
4. เด็กชายนันทวัฒน์  แท่งทอง
5. เด็กหญิงนูรูลอามีร่า  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงบิลกิซ  ยะหรีม
7. เด็กหญิงมารีนา  ยูโซะ
8. เด็กหญิงมารีย๊ะ  บือราเฮง
9. เด็กหญิงรุสมีนา  บากา
10. เด็กชายวิชัย  รักษ์จุล
11. เด็กหญิงวีรนุช  หมัดหลี
12. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ซิน
13. เด็กหญิงสิริพร  อ้นดำ
14. เด็กชายอภิสิทธ์  โกราเมศ
15. เด็กชายอันดา  หมัดหลี
16. เด็กชายอับดุลรอศักร์  หมาดสา
17. เด็กชายอานัส  หมัดและ
18. เด็กหญิงอารอนดา  หมัดหลี
19. เด็กหญิงฮาฟเสาะห์  เปาะนุ
20. เด็กชายเมคา  และลียะลา
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
3. นางสาวสุนย์  ชวนะรักษ์
4. นางสุปราณี  ติเอียดย่อ
5. นางเพ็ญโฉม  ลัภบุญ
 
277 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงฟิตดาว  พรหมเพ็ชร
2. เด็กหญิงอาซีซะห์  วาเต๊ะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พัฒยา
 
1. นางสัมมะนา  แก้วบุตร
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงทัดดาว  ฝาโต๊ะบวด
2. เด็กหญิงนาดียา  หมัดและ
3. เด็กหญิงนุชจรี  ทองสีดำ
4. เด็กหญิงมารีเย๊าะ  หมัดหละ
5. เด็กหญิงวรรณกานต์  แยนา
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  หัดขะเจ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
 
279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงนัสรียะห์  เปาะมะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มามุ
3. เด็กหญิงอีมาน  จินารง
 
1. นางนภาภัส  ลอยทอง
2. นางอุราวดี  หมื่นเพชร
 
280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าชิง 1. เด็กหญิงจรรพลอย  วิวัชชะนะ
2. เด็กหญิงจรรเพชร  วิวัชชะนะ
3. เด็กหญิงสายพิน  หนูมิตร
 
1. นางอภิญญา  ไชยทอง
2. นางเสาวคนธ์  บุญแก้ว
 
281 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กหญิงอดิษา  ดำแก้ว
 
1. นายปานเลิศ  ณ แก้ว
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วศรี
 
1. นางนิจพร  รอดคง
 
283 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เอียดเพ็ชร
3. เด็กหญิงชลกร  เพ็ชรแก้ว
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนแสง
5. เด็กหญิงมาริสา  ศาลาน้อย
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผ่านสุข
7. เด็กหญิงศุภัสสรา  กูลเกื้อ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  รักษาชุม
9. นายสุนทร  บุญจิตร
10. เด็กชายสุรชัช  สงโสม
11. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุมแดง
12. เด็กหญิงอรวรรณยา  สงโสม
13. เด็กหญิงอรอมล  สงโสม
14. เด็กหญิงอาทิตติยา  หนูสังข์
15. เด็กชายฮาลีม  สมจริง
16. นายเตชิต  กาญจานารักษ์
 
1. นางตรีนุช  คงคาเนรมิตร
2. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
3. นางสุพรรณี  ณรงค์กูล
 
284 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รังษี
 
1. นางสาวฟารีดา  หะยีหมัด
 
285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงภัสสร  อ่อนสา
2. เด็กหญิงสาวิตตรี  แสงมาก
3. เด็กหญิงอลิษา  โส๊ะเด็น
 
1. นางจุฑามาศ  ช่างสาร
 
286 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุบผากุล
 
1. นางสาวบุพผกา  ไชยเทพ
 
287 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนม้างอน 1. เด็กชายไชยยา  ภูมินา
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายกฤตัสญ์  สันหลัง
2. เด็กชายกายสิทธิ์  สันโยก
3. เด็กชายฟาฎีล  สังข์ทอง
 
1. นางปัทมา  ผดุง
2. นางพัชรินทริ์  ลาโมะ
 
289 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ร่าหนิ
 
1. นางนัชรินทร์ดา  แอเดียว
 
290 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
291 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
292 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนัสธิดา  ชุมแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชนา  ยอดแก้ว
 
1. นางสุวรรณี  เที่ยงตรง
 
293 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงวาเลรี  เซอลิน เตียว
 
1. นางเกษสุดา  ฉิมล่องดำ
 
294 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แก้วบุตร
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองผสมแก้ว
 
295 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ทองนุ้ย
 
1. นางนัดดา  ทองนุ้ย
 
296 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาลิน  วุฒิวิริยะกุล
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
297 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายบารมี  สะอาด
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
298 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาหลี
2. เด็กหญิงกัลยา  มีนา
3. เด็กหญิงกามีลา  ปูตะ
4. เด็กหญิงนภาลัย  หีมแอ
5. เด็กหญิงนูรีดา  เล๊าะเหะ
6. เด็กหญิงปิยวดี  ลาเตะ
7. เด็กหญิงมาซีเราะห์  หนิเสะ
8. เด็กหญิงยัสมีน  หลีกา
9. เด็กหญิงรอศรีฮาม  เจะเลง
10. เด็กหญิงวรวรรณ  จันแก้ว
11. เด็กหญิงวริศรา  เจ๊ะแม
12. เด็กหญิงสารีนา  หลีหวัน
13. เด็กหญิงสุชาดา  นิสนิ
14. เด็กหญิงสุธาสินี  ดอเลาะ
15. เด็กหญิงอาญาดา  อุมา
 
1. นางสุชาดา  เจนสัญญายุทธ
 
299 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงอรชุมา  มีสิน
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
300 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โดยหมะ
2. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
 
1. นายนรเชษฐ์  เพชรหัวบัว
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
301 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สุทธิโพธิ์
 
1. นางศิรินาฏ  ทองไฝ
 
302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กหญิงสุธิดา  บาหมัด
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงแธมมารีน  ขวัญทอง
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงวิกัลยา  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัสมะห์  อุตส่าห์ราชการ
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ทองยอด
 
1. นางสาวธนภรณ์  ดำสิโก
2. นางสาวอโณทัย  พูนแก้ว
 
304 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วมรกต
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายพลกฤษณ์  แสนสุด
2. เด็กหญิงอนัญญา  ทองขาว
 
1. นางอรพิน  ญานุปิติศักดิ์
2. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจันฑมาศ  ร่มเย็น
2. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมณี
4. เด็กหญิงพิชญ์ชโรทัย  หนูสอน
5. เด็กชายอรรถภณ  ประทุมสังข์
 
1. นางจิตรา  คชพลายุกต์
2. นางสมศรี  สุขแก้ว
 
307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  ชุติประสาร
2. เด็กหญิงฟิรดา  และมุสอ
3. เด็กหญิงเกศนรินทร์  ทองพุด
 
1. นางสาวระเบียบ  สถานติ้น
2. นางเพ็ญแข  ชูมาปาน
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมมัน
 
1. นางสาวจงดี  สังข์สุวรรณ
 
309 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงซูไฮดา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรรีนา  ดามะ
3. เด็กชายศราวุธ  สันหมัน
 
1. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
2. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
311 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายภูวดล  สุวรรณ
 
1. นายปานเลิศ  ณ แก้ว
 
312 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ชูศรี
 
1. นายอนุชา  พุมเสน
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงณัทริณี  ชูจา
2. เด็กหญิงรูไกหย๊ะ  สมานหมาน
3. เด็กหญิงฮันนา  หมินเย๊าะ
 
1. นางสาวนุกูล  เยาวรัตน์
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐวุด  หมีทอง
2. เด็กชายฟุรกอน  สัยมาบู
3. เด็กชายภูธเนศ  โอกาส
4. เด็กชายวรพล  หัดหมัด
5. เด็กชายวรัญญู  มั่นเจริญ
6. เด็กชายอาลี  จังแหละหวา
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นายเกษม  ตะลุง
 
315 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คำวงค์
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
 
316 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงทิชากร  เพ็งระวะ
2. เด็กหญิงนุชธิดา  ตอกอย
3. เด็กหญิงพรณภัทร  เพ็งระวะ
 
1. นางภิญโญ  จิตต์รัตน์
2. นางอรวรรณ  ยกกระบัตร
 
317 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายอติชาติ  ห้องแก้ว
2. เด็กชายอาดัม  เปริมสมุทร์
 
1. นางนงนุช  เมืองเอียด
 
318 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพีรดา  แสนบัว
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
319 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงอุษณีย์  โต๊ะหมัด
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงนาเดีย  หนูหมัด
 
1. นางสาวชริษา  ประสิทธิ์สร
 
321 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงอามาลีนา  เสมอภพ
 
1. นางเพ็ญฉวี  ต่อสกุล
 
322 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลิดา  พานิชกร
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
323 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายวรัญชัย  ขวัญจันทร์
 
1. นายธำรงค์  มณีนวล
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายโกมล  สองแก้ว
 
1. นางเด่นดวง  สุขศรีแวว
 
325 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กหญิงฮุสนานี  ล่าเม๊าะ
 
1. นางจินต์จิตรา  สังราชกิจ
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  แสงแดง
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
327 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงกังษฎา  ด้วงปาน
2. เด็กหญิงคีตภัทร  นวลเจริญ
3. เด็กหญิงจีรพรรณ  ด้วงปาน
4. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์ช่วย
5. เด็กชายธนวัฒน์  บุญน้อย
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หลัดเกลี้ยง
7. เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง
8. เด็กหญิงนริศรา  เทพจันทร์
9. เด็กหญิงนวลวรรณ  สายกี่เส้ง
10. เด็กหญิงมัณฑณา  เทพแก้ว
11. เด็กหญิงวิจิตรา  หนูแก้ว
12. เด็กหญิงวิสินีย์  แซ่ว่อง
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันดำ
14. เด็กหญิงสาวิณี  ทองเอียด
15. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองเต็ม
 
1. นางกลอยใจ  เพ็ชรสกุล
2. นางยุพิน  เซ่งเถี้ยน
3. นางสมจิตร  ประทุมมณี
4. นางเอื้ออารีย์  บุญแก้ว
 
328 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 10 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงศิริกร  บุญยะจันทร์
 
1. นางปองหทัย  ดำนุ่ม
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงพีรวรรณ  พรมทองนุ้ย
 
1. นางสาวพิชญาพร  เกื้อก่อบุญ
 
330 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายบูรฮัม  หอมะเน๊าะ
2. เด็กชายอับดุลรอฟุต  มะอีตำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นายวิรัตน์  มณีโชติ
 
331 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายชิตวร  จันทองไฝ
2. เด็กชายรชต  มะสมาน
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กหญิงภูริษา  ตั้งจิต
2. เด็กหญิงรัตน์กมล  เพ็ญพักตร์
 
1. นางสาววัลลภา  ศรียะโอ๊ะ
 
333 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงปาตีเม๊าะ  สุกาเกาะ
 
1. นางสุไหวน๊ะ  ชูเพชร
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 1. เด็กชายพัชรพล  ขันทอง
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ไชยรักษ์
 
1. นางรัชนี  สายเพ็ชร
 
335 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 4 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
336 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  โด่หลี
3. เด็กหญิงนูรียะ  เจะแม
4. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
5. เด็กหญิงวทันยา  บุญชู
6. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ
3. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วเอียด
 
1. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
338 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กชายกษดิษ  พนัส
2. เด็กชายธีรยุทธ  ศิริ
3. เด็กชายภิญโญ  บูรณ์รักษา
 
1. นางพรพรรณ  รัตนวรรณชัย
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงชนิกา  บุญหลง
2. เด็กชายณัชนนท์  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชุมพร
4. เด็กชายธนา  สุธานันท์
5. เด็กชายปฏิภาณ  วิยาสิงห์
6. เด็กหญิงพรนภา  ตรีจุ้ย
7. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีอินทร์
8. เด็กชายภิญโญ  วุฒิผล
9. เด็กหญิงรัฐมล  เดชกล้า
10. เด็กหญิงอังทิวา  จันทสุบรรณ์
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางอารมย์  เพ็ชรส่ง
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เกื้อสกุล
2. เด็กชายณัฐกิต  ทองปลอด
3. เด็กหญิงภาขวัญ  สูงรุ่ง
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นวลทอง
5. เด็กชายเฟาซี  หัสเอียด
 
1. นางสมศรี  สุขแก้ว
2. นายแสง  เอียดยอด
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงนาเดีย  เจะมุดอ
2. เด็กหญิงมาฟีน่า  หมานโต๊ะหีม
3. เด็กหญิงสุชิรา  แหละสม
 
1. นางต่วนซารียะห์  รานีสะ
2. นางสาวเพ็ญศรี  สุขสวัสดิ์
 
342 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายก้องภพ  ยอดดังแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองนวล
 
1. นางนิรมล  ชัยยศ
 
343 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายภูริ  มณีวงศ์
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงยัสมีน  และดุหวี
2. เด็กหญิงอนุสรา  หมะหลี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจะเล๊าะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
345 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
346 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับยาง 1. เด็กหญิงนูรไอนี   ลากา
2. เด็กหญิงรุสนานี  อาลี
 
1. นางสาวปราณี  มณีประวัติ
2. นางยุพิน   ทองเป็นเพชร
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงมัสยา  แลแรมะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  หมัดสา
3. เด็กหญิงอัสมารา  หวังหลี
4. เด็กหญิงอานีซา  ทองคำ
5. เด็กหญิงอารียา  เหาะใบ
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
348 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิภาณี  เวหาลอย
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   เส็น
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  สุขศรี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   อ๋องสกุล
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเหล็ง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมัดเหล็ม
 
1. นางชยานี  เพ็ชรกาศ
2. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกัสมา  มะซอ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  การะหงษ์
3. เด็กหญิงอัสมา  เจะสนิ
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายอายุทธ  สะอุ
 
351 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  คำวงค์
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายสัภยา  เส็มชูชูติ
 
1. นางภิญโญ  จิตต์รัตน์
 
353 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายวายุ  หลงโส๊ะ
2. เด็กชายวินัยศักดิ์  เจ๊ะอาหลี
 
1. นางนงนุช  เมืองเอียด
 
354 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายนฤเบศร์  ทรัพย์ทวี
 
1. นายถาวร  ลักษณาวงค์
 
355 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ประสิทธิสร
2. เด็กชายสิทธิพร  เจริญวาที
3. เด็กชายเอกรัตน์  อิสโร
 
1. นางกนกวรรณ  อนุสสรางค์กูล
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
356 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุหลงกุ
 
1. นางแวอีเสาะ  ใบเย็มหมะ
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์เอียด
2. เด็กชายพันรินทร์  คงฟัก
3. เด็กชายวีรพล  รัตนพันธ์
 
1. นายปรีชา  ไชยวงศ์
2. นายไชยันต์  ชูชีพ
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กชายมะลีกี  มูซอ
 
1. นางอมรพรรณ  สุวรรณโณ
 
359 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองพลัด
 
1. นางสาวจิรรัตน์   จันทวงศ์
 
360 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายพัชรพล  กิ้มถ้อง
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
361 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  หนิเล๊าะ
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กชายกฤษณะ  หลีปุ่ม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ร่าหนิ
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงแดง
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงถิระพรรณ์  อนันต์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  โอทอง
3. เด็กหญิงนุชฎา  แก้วงาม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงแดง
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชโลธร
7. เด็กหญิงรารุณี  หนูสันโดษ
8. เด็กหญิงรุจิรา  หนูสันโดษ
9. เด็กหญิงลลิตาวดี  เดชทองคำ
10. เด็กหญิงศศิมนทิพย์  ดวงมาลา
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
2. นางศศิสุดา  แก้วเอียด
3. นางสุภาพ  เชาวนาสัย
 
365 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฏฐพล  กล้าใจ
2. เด็กหญิงนริศรา  อมแก้ว
3. เด็กหญิงปัญจลักษณ์  วิสาระพันธ์
 
1. นายจารณ  ถือเถี้ยน
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายเทพรักษ์  ไพโรจน์
 
1. นางอมร  พรมแก้ว
 
367 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายมะฮัมดี  หวังกะจิ
2. เด็กชายยะยา  มะลี
3. เด็กชายฮาฟิต  ดอเล็ง
 
1. นายดลเดช  บิลยะหีม
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกุลวดี  วรรณนุ้ย
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
3. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
2. นางละออง  ประสานรมย์
 
369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กชายธนากร  นกเขียว
2. เด็กชายเจษฎา  สันจร
 
1. นางสาวดุษณีย์  วณิชชานนท์
 
370 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชูเนียม
2. เด็กหญิงเชิญตะวัน  สวัสดิ์ธรรม
3. เด็กหญิงไสหนับ  ยีมีนา
 
1. นางจริยา  หว่าหลำ
2. นางสาวนริศรา  แก่นชัย
 
371 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 1. เด็กชายกฤษณะ  เพ็ชรทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ร่วมบัว
3. เด็กหญิงอรวินท์  นามชัย
 
1. นายธวัช  มโนเพ็ชร
 
372 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
373 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  จันทร์จิตร
 
1. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
374 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงมุธิตา  วัชพูล
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
375 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฟาตอนีย๊ะ  มาหะหมะ
 
1. นางวรรณดี  สาหีม
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธรรณธร  วารีกุล
2. เด็กชายปัฐวิชญ์  วุ่นแก้ว
3. เด็กชายวัศพล  อภิรมย์รักษ์
4. เด็กชายอติวิชญ์  วิชัย
5. เด็กชายอานนท์  แซ่เอี้ย
 
1. นางสาววาสนา  เทพยจาย
2. นางสายชล  วงศ์พระจันทร์
 
377 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นางนงเยาว์  อั้วจันทึก
 
378 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 1. เด็กหญิงคณินทร์  บุญละเอียด
2. เด็กหญิงนัสรินญา  สาเมาะ
3. เด็กหญิงเกศกนก  เเก้วมณี
 
1. นางกิจจา  จันทภาโส
2. นางดวงใจ  ศรีสมปอง
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐริณี  ผลอ่อน
 
1. นางเสาวณิต  หมัดเลียด
 
380 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงฆณศร  สุขธร
 
1. นางดวงพร  วัฒนา
 
381 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงนัสรีน  สาเหล็ม
2. เด็กหญิงพัชรียา  วงศ์ภักดี
 
1. นางสุปราณี  ติเอียดย่อ
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
382 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงนาตาชา  หลีปุ่ม
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ศิริสกุล
 
383 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วมณี
 
1. นางเตือนใจ  ยกถาวร
 
384 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายแวนาวาวี  ตาเย๊ะ
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงรสิตา  พุ่มวัง
2. เด็กหญิงสิริกานต์  ไชยภูมิ
 
1. นางเมธิณี  สิริพรหม
 
386 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับยาง 1. เด็กหญิงฝารีด๊ะ   ยะเอะ
2. เด็กหญิงโสรยา  มหิเละ
 
1. นางสาวปราณี  มณีประวัติ
2. นางยุพิน  ทองเป็นเพชร
 
387 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านล่องควน 1. เด็กชายซอรีฮีน  ทุยเลาะ
2. เด็กชายอัสฮารี  ยีกามิ
 
1. นายอับดุลซอมะ  มันยะ
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงนาเดีย  อีหวี
3. เด็กหญิงนุร์ไอนี  ร่าหนิ
4. เด็กหญิงสุนิษฐา  บากาหวี
5. เด็กหญิงอารดา  พันธุสะ
 
1. นายสันติชัย  ยีด่อเหล๊าะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
389 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงไปรยา  เหม๊าะสมาน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงคณิถา  สุจริต
2. เด็กหญิงคุณัญญา  คำขาว
3. เด็กหญิงปริฉัตร  ชัยทอง
4. เด็กหญิงพนิดา  คงชิต
5. เด็กหญิงอรอนงค์  บางกลม
 
1. นางสาวพรทิทย์  รัสสะวรรณโณ
2. นายสุนันท์  นุ่นชูคัน
 
391 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายสุชาติ  สันดาโอ๊ะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงนารีกิส  มะเด
2. เด็กชายอนิรุต  หวังหลำ
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
393 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ลิ่มรัชชพงศ์
 
1. นางสาวสรีนา  สิทธิโชค
 
394 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสิน
2. เด็กชายธัญพิศิษฐ์  มณีบุตร
3. เด็กหญิงประภากรณ์  มะลิแก้ว
4. เด็กหญิงปัตมา  วิศพันธ์
5. เด็กหญิงพัฐสุดา  แก้วทอง
6. เด็กหญิงวิภาวี  เถี้ยมแก้ว
7. เด็กชายวิระเดช  อินทร์สมบัติ
8. เด็กชายวีระภัทร  ศิริประภา
9. เด็กชายศตวรรษ  จันทรมณี
10. เด็กชายเพชรธันวา  สุขกระโณ
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีทอง
2. นางนวพร  ศิริรัตน์
3. นางสาวปนัดฐา  สารมาศ
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เจนจัดการกิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลอยเลื่อน
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สายวารี
2. เด็กชายปฐวี  แก้วดี
3. เด็กหญิงอนิสา  กาเหย็ม
 
1. นางชนิดา  มณี
2. นางวิไลวรรณ  ขนาบศักดิ์
 
397 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงนีฟาน  ขุนตามา
 
1. นางจินตกานต์  นิธิเจริญวงศ์
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สอหมาน
3. เด็กชายธนพนธิ์  ชูช่วย
4. เด็กหญิงนันทิยา  หัดหมัน
5. เด็กหญิงนูรีซัน  ตาเย๊ะ
6. เด็กหญิงฟาตอนะ  หนิมา
7. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจะหมะ
8. เด็กหญิงฟาอีสะห์  สอเด
9. เด็กหญิงมัณฑนา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงอรวรรณ  แสงมณี
 
1. นางดวงเดือน  ผลกล้า
2. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
3. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
 
399 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กชายภานุมาศ  ชีวพิทักษ์ผล
2. เด็กชายภูวดล  มาลีทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวระเบียบ  ปัญญาณีย์
 
400 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  สุขลายาจิต
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
401 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สอนไชย
2. เด็กหญิงเหมือนขวัญ   จันทรสิทธิ์
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
2. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
402 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
403 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายกิตติภัฎ   กองอินทร์
2. เด็กหญิงพาขวัญ  นพชัยยา
3. เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มไพรี
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
2. นางเสาวรส  เพิ้่มพูล
 
404 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ฉิมเรือง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  บุญช่วย
4. เด็กหญิงปาลินี  ลินกลาง
5. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ชีววิภาส
6. เด็กหญิงวาเลนไทน์  เห็นได้ชม
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ดอนเตาเหล็ก
8. เด็กหญิงอินทิรา  ปิติ
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวจุรีพร  ชัยสิงห์
2. นายเพียรพงษ์  มีเพียร
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกตัญญู  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงกรกนก  วิศพันธ์
3. เด็กชายกันต์  จิบัว
4. เด็กหญิงฉัตรฤดี  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายณัฐภาส  ไชยรัตน์
6. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปลอดเปลี่ยว
7. เด็กหญิงทิศาลักษณ์  แก้วเกลี้ยง
8. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวงษ์
9. เด็กชายปรเมศวร์  นิลรัตน์
10. เด็กชายปุรเชษฐ  พรหมทอง
11. เด็กหญิงพีรธิดา  เพชรย้อย
12. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพชรย้อย
13. เด็กชายภูวนาท  แก่นเพ็ชร
14. เด็กหญิงยอดหญิง  จิโอน
15. เด็กหญิงรวงข้าว  สุวรรณภูมิ
16. เด็กหญิงวารีฎา  หลงโซะ
17. เด็กชายสุพจน์  จิระรัตน์
18. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ขาวโอ
19. เด็กหญิงเสาวนีย์  จองวัฒนกุล
 
1. นางสมนึก  คงแก้ว
2. นางสมศรี  สุขแก้ว
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนัสริน  ยือแร
2. เด็กชายปณัยกร  แซมมณี
3. เด็กหญิงฮาลีซา   มิหีม
 
1. นางพัชรี  กาญจนวงศ์
2. นางวัลลา  ชุมแก้ว
 
407 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลิดา  จินดาสุวรรณ์
2. เด็กชายตะวัน  วันน้อย
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทองแกมแก้ว
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
408 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนววรรณ  ดำแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสวาท
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  แก้วกลับ
 
1. นางมยุรี  ลักษณเลิศ
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงกุลวดี  วรรณนุ้ย
4. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
6. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
7. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
8. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
9. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
2. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
3. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
410 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฉ้วนขาว
 
1. นางปิยะรัตย์  หนูสวัสดิ์
 
411 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 1. เด็กหญิงคนธรส  ขาวหนู
 
1. นายธวัช  มโนเพ็ชร
 
412 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงอมรศิริ  ไชยเอียด
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
413 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนูรีซัน  โด่หลี
3. เด็กหญิงนูรียะ  เจะแม
4. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
5. เด็กหญิงวรรณอาสา  อ่อนศรีชัย
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
 
414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  นวลทอง
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  ศรแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชา  สายกิ้มซ้วน
 
1. นายพิรญาณ์  เสนะพันธุ์
 
415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 1. เด็กหญิงวิชาดา  นาเกลือ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูช่วย
 
1. นางสาวดรุณี  มะโนเรศน์
 
416 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  บัวปาน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีวิบูลย์
 
1. นางวรรณี  ราชแก้ว
 
417 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายสมพงศ์  สวัสดี
2. เด็กชายเพียว  ชัยยศ
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
418 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประสิทธิ์นุ้ย
2. นายคุณัชฌ์  ศรีวะรักษ์
3. นายจำเริญ  สงสุรินทร์
4. นายวิโรจน์  สิทธิ์
5. เด็กชายสิทธิชัย  โนสิทธิ์
6. นายอมรเทพ  แก้วเกาะสะบ้า
7. นายไชยา  เพ็ชรโน
8. นายไตรภพ  คตชั่ง
 
1. นายชนะ  วรรณจันทร์
2. นายมารุต  ภิรมย์
3. นายอภิเษก  แซ่ย่วน
 
419 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรีวุธ
 
1. นางสุจิรา  ศรีสุวรรณ
 
420 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กชายรัฐพล  เจะยะ
2. เด็กชายอาลีฟ  หนิบู
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
421 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พหลยุทธ
 
1. นางปรีดา  พงศ์มณี
 
422 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายดาเก็ม  ชะเด
2. เด็กหญิงนูรไซฮาน  โส๊ะสันสะ
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจำรัส  บุญชูมณี
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
423 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ละซอ
2. เด็กชายบัลลังก์  หวันหมาน
 
1. นางชุษณี  นางาม
 
424 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนัจญ์ดา  รักณรงค์
 
1. นางประภา  ชัวชมเกตุ
 
425 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
426 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
 
1. นางสุวรรณา  สารพันธ์
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
2. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ  ร่าหนิ
3. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
4. เด็กหญิงรอฝีอ๊ะ  ร่าหนิ
5. นางสาวเกสิณี  หลีหม๊ะ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
428 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กชายซากิร  โส๊ะสันส๊ะ
2. เด็กหญิงอุมากร  ยะมันยะ
3. เด็กชายฮาฟิช  เจะเล๊าะ
 
1. นางสาวปติมา  สันนะกิจ
2. นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  เหลือแก้ว
2. เด็กหญิงนุสบา  ทองนุ่ม
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  วงพรต
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ก็เด็ม
5. เด็กหญิงหัสวานี  แขกพงก์
 
1. นายประสิทธิ์  สุขคง
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายอัมรัน  จิเต็น
 
1. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กหญิงสายสร้อย  แก้วบุญทอง
2. เด็กชายเจริญไชย  แซ่ย่อง
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุขศรี
2. เด็กหญิงหัสทยา  เบ็ลมาด
 
1. นายอายุทธ  สะอุ
2. นายเกษม  ตะลุง
 
433 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงทิวาพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงศิริมา  แก้วเกาะสะบ้า
3. เด็กหญิงอังจิรา  สุวรรณกมลาศ
 
1. นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล
 
434 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กชายนรินทร์  รองเดช
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ทองเป็นเพชร
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
 
435 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปริกใต้ 1. เด็กหญิงวาทินี  ละอองจิต
 
1. นางกลอยใจ  เบ็ญโส๊ะ
 
436 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  เหลาะเหล็ม
2. เด็กหญิงนุสลีซา  หมานฝา
3. เด็กหญิงวรัญรัตน์  เลี่ยมสุวรรณ
 
1. นางสมถวิล  ร่มสกุล
 
437 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงประภัสสร  กำเหนิดผล
2. เด็กหญิงพรจรัส  ศุภนานัย
 
1. นางขอซานาฮ์  อะหลี
 
439 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมน้ำแก้ว
2. เด็กชายยุคันธร  หาญป้อ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
440 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีวับ
 
1. นางบุปผา  ศิริพร
 
441 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงฮายาตี  เบ็ญสมัย
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์
 
442 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพ็งพา
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
443 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กชายธวัชชัย  หมันหมาด
2. เด็กชายมาดี  หอมะแอ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสุริยา  ลาเต๊ะ
 
1. นางพรรณศิลป์  วงศ์สำราญ
 
445 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายกฤษฎา  ยะมาย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หมัดหลี
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
446 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายชนาธิป  คงอ่อน
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
447 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนัสรีน  เจะโส๊ะเจะหลี
2. เด็กหญิงบุษกร  มะประสิทธิ์
3. เด็กชายศิวกร  สังข์ทอง
 
1. นางวัลลา  ชุมแก้ว
2. นางสาวอัสนีดา  สาและ
 
448 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  เจริญวัชรตานนท์
 
1. นางอุบล  ทองเสนอ
 
449 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ราชชาลี
 
1. นางบรรดิษ  อาญาพิทักษ์
 
450 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงพุทธรัตน์  แพ่งเมือง
 
1. นางละออ  ยอสมเพ็ชร
 
451 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงบัวไพลิน  ฉิมปลอด
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงอรุณวรรณ  จันทร์เป็ง
 
1. นางปิยะวรรณ  ตั่นหุ้ย
 
453 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายชาคริต  จินดาสุวรรณ์
2. เด็กชายวันชัย  ผ่าโผน
3. เด็กชายสุริยะ  นุ้ยฤทธิ์
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
 
454 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายกฤติกร  อินทรัตน์
2. เด็กหญิงศศิภา  ทองจันทร์
 
1. นางสมพร  ขันตยาภิรัก
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
455 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กหญิงนริสา  หมัดยู่โส๊ะ
2. เด็กหญิงนิสรีน  ดะห์ลัน
3. เด็กหญิงปณิตา  หมีดเส็น
 
1. นางยุพเรศ  จารง
2. นางสาวรุ่งฤดี  หมีโดด
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ็ชรจันทร์แก้ว
 
1. นายธงชัย  แก้วพรหม
 
457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงกิ่งสกุล  สุภาพ
2. เด็กหญิงซูฮาน่า  เส็นหมาน
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
 
458 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กชายชนินทร์  กอบบุญ
2. เด็กชายปีใหม่  นิลศิริ
3. เด็กชายอนาวิล  แซ่กิ้ม
 
1. นางวราภรณ์  ศรีขวัญ
2. นางเนาวรัตน์  ปิ่นแก้ว
 
459 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงวันวิสา  มหาพรหม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  นาคสมิท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมัดหยำ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
2. นางมูนา  แวววรรณจิตร
 
460 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 8 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง
 
1. นางศรีสุรางค์  วิชิสโร
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  หัสชัย
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ขวัญแก้ว
 
1. นางกุศล  เมียนแก้ว
2. นางอธิษฐาน  ยอดเอียด
 
462 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวผัน
2. เด็กหญิงปุณยรัตน์  ขั้วสีแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุญสุขจันทร์
 
1. นายประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงจตุพร  ก๋งจิบ
2. นางสาวทิภาพร  ศรีมาฆะ
3. นายภานุวัฒน์  จันทรปาโล
4. เด็กชายมหิศรา  ไชยเพ็ชร
5. เด็กหญิงรจนา  ทองอ่อน
6. เด็กหญิงศินันญา  ประสิทธิ์ศรี
7. นางสาวสศิมาพร  เปี่ยมศักดิ์
8. เด็กหญิงอลิสา  ว่องวิริยะ
9. เด็กหญิงอารุวรรณ  แก้วประสิทธิ์
10. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นายชม  ทองสุข
2. นายมารุต  ภิรมย์
3. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  เสนารัตน์
2. เด็กชายวินัย  สุมเส็น
3. เด็กชายศิลา   ตุ้ยนะ
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
 
465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. นายชูเกียรติ  บัวทอง
2. นายทรนง  เรืองเดช
3. นายธนรัตน์  หมัดหร๊ะ
4. นายนันทวัฒน์  สีหานาม
5. นายปรีชา  ปานหมีน
6. นายสมโชค  หะยีอาบูบากาด
7. นายสหรัถ  หลงชิน
8. นายอภิสิทธิ์  อุทุมพิรัตน์
 
1. นายวฤหัต  ไชสุวรรณ์
 
466 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนนท์ชนก  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  กองแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาญเชิงพานิช
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางปรีดา  ศรีถกล
 
467 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายอนัส  เจะและ
2. เด็กชายอัฎฮา  มูสอ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  พินิจพจนา
 
1. นางจรูญกลิ่น  พิศาล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
468 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงซูเฟิร์น  อึ้ง
3. เด็กหญิงไหมสุรี  มูสอ
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นางแวนาปีเส๊าะ  ยีตูวา
 
469 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะกอม 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หลงโดย
2. เด็กหญิงซารีนา  โต๊ะเส็น
3. เด็กหญิงรอไอมี  เจ๊ะหมะสอง
4. เด็กหญิงรุ่งวารี  หมินโส๊ะ
5. เด็กหญิงอริสา  หมัดเส๊าะ
6. เด็กหญิงอารียา  หลำยะสิทธิ์
 
1. นางอารีย์  จันทร์คล้าย
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลำลอง 1. เด็กชายไซฟุดดีน  มะตีเยาะ
 
1. นางประจบ  รักษ์วงศ์
 
471 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายกัณตพล  ทองนวล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แสงดำ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายดำรงค์
4. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เม่งช่วย
6. เด็กชายวิสุทธิ์  รัตนเทพ
7. เด็กชายสุกรี  ศรีชนะ
8. เด็กหญิงอดิษา  ดำแก้ว
9. เด็กหญิงอทิตยา  จอมฤทธิ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ประชุมทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  มะโนเรศ
2. นายปานเลิศ  ณ แก้ว
3. นางสาวสายพร  พรหมเอียด
 
472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงจริยา  อัสสนะ
2. เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วประกอบ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
 
473 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิยดา  อินหมัน
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกะชาติ
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงเบ็ญญานี  นิทั่ง
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
475 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม้างอน 1. เด็กชายกีรติ  หมานดน
2. เด็กชายศราวุฒิ  เจ๊ะโส๊ะ
3. เด็กชายโสภณัฐ  รงค์รัตน์
 
1. นายมาโนช  สุวรรมณี
2. นายสวิน  แหละหมัด
 
476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงนาเดีย  หมะโส๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  เต๊ะหวัง
3. เด็กหญิงสุไรยา   สะหลำ
 
1. นางอมรทิพย์  สุพัฒนกุล
2. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
477 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทรัตน์
2. เด็กชายอิศเรศ  วงศ์หฤทัย
 
1. นายรุสราญ  อะหลี
 
478 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 11 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายภูเบนทร์  วชิรพิศุทย์
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
479 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงนุจรี  สาและ
3. เด็กหญิงโสมฤดี  มนตรี
 
1. นางสาวกัณหา  ช่วยพันธุ์
2. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
 
480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กชายฟาฮัด  จิตภาค
2. เด็กหญิงอารียา  โซะสาแน
3. เด็กหญิงเกษร  มณีบัว
 
1. นางพรนภัส  คงสีพันธ์
2. นางสุภาวดี  น้อยแก้ว
 
481 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุนธุโร
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
482 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายสราวุธ  ผึ่งผาย
2. เด็กชายอุฬาร  เหล่าทรงธรรม
 
1. นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา
 
483 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจิราพร  เพียคำ
2. เด็กหญิงชลิตา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงซัลมา  เอสเอ
4. เด็กชายนิติพล  บุญมาก
5. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุนธุโร
6. เด็กหญิงพิมพลอย  เกณฑ์สาคู
7. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงวรรษฎี  ทองเมือง
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมราช
 
1. นายวาริส  เจ๊ะกา
2. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
3. นางเยาวพา  นุ่มคง
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สงสังข์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรงทอง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองบุญเรือง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมน้ำแก้ว
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเรืองโชติ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
485 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กชายศิวัฒน์  กระบัตร
 
1. นางจิตวิไล  สงชู
 
486 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงปภาวดี  ลิม
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์
 
487 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพีรดา  แสนบัว
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
488 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายฉลองทรัพย์  พันธ์คง
2. เด็กชายณัฐวีร์  จันทร์ปรุงตน
3. เด็กชายวีรภัทร  ศักดิ์ศฤงคาร
 
1. นางบุญรินทร์  คำทองแก้ว
2. นางสาวโสรยา  กึจิ
 
489 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนนธิญา  สังเวียน
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตนยะแหละ
3. เด็กชายอัครพล  ผาดไธสง
 
1. นางชนิกา  ดวงจักร์
2. นางอุบล  ทองเสนอ
 
490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงกัสมา  หวันตุหมัน
2. เด็กหญิงฝาร์ดา  เตะหมัดหมะ
3. เด็กหญิงวรรณดี  เต๊ะหมัดหม๊ะ
 
1. นางปราณี  แก้วซัง
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวสุดจินดา  แก้วทักษิณ
 
492 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  ขุนฤทธิ์
 
1. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงรสิตา   สิทธิเดชากุล
 
1. นางนิตยา  จันทร์ธำรงค์
 
494 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายเฉลิมพล  ดวงสุวรรณ์
 
1. นายชาญชัย  ไชยประสิทธิ์
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายจักรพงศ์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขุนทอง
3. เด็กหญิงนิโรบล  สุระบล
4. เด็กชายสุเรนทร์  รุยันต์
5. เด็กชายแสนสุข  สองสี
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสุนีย์  เด็นอะเระ
2. เด็กหญิงฮุซนี  โตะหัด
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
497 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ปานะวิเศษ
2. เด็กชายสรวุฒิ  ประจญ
3. นายสัตยา  สาล๊ะ
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงสุธาวี  สุภาพ
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  แก้วเจริญ
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
 
499 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายซะอารี  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนารีมาน  จะปะกิยา
3. เด็กหญิงอัสมี  แลมันเส็น
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
500 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กชายธนายุทธ  แก้วจันทร์
 
1. นางสาววีรนุช  บุญทวี
 
501 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีช่วย
2. เด็กหญิงนุชสดีญา  หนิบู
3. เด็กหญิงอามีรา  ยีโกะ
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสุใบบ๊ะ  ขะเดหรี
 
502 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทองขะโชค
2. เด็กชายวัชรา  จันทสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  นวลชุม
 
1. นางสาวจิราทิพย์  คล้ายศรี
2. นางปรีดา  ศรีถกล
 
503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงวศินี  โสะหมะ
2. เด็กชายอภิรุณ  มามะ
3. เด็กหญิงเจ๊ะฮัฟซะฮ์  และหมัน
 
1. นางสาวชลิดา  ชูเชิด
2. นางสาวสุชาดา  หมันหลี
 
504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงฐาปนี  เพชรขวัญ
2. เด็กหญิงณัฐกุล  รัตนเสถียร
3. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมอักษร
 
1. นายถวัลย์  แก้วขาว
 
505 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายกิตติกร  จันทโกศล
2. เด็กหญิงชนันธร  จิตติรัตนกุล
 
1. นางจิราภรณ์   มูลจันทร์
 
506 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านล่องควน 1. เด็กหญิงสุไรนี  ดะเซ็ง
 
1. นางอุรวรา  แซ่กี่
 
507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านพังลา 1. เด็กชายนรินทร์  แก้วงาม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วงาม
3. เด็กชายเด่นฤกษ์  ชนะนาค
 
1. นางอารีย์รัตน์  รุ่งทอง
2. นายอำนาจ  นกแก้ว
 
508 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นายสุธิพงศ์  มคะสะสโยะ
2. นายอิสดาเร็ด  ร่าหนิ
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
2. นางทิวาพร  คงบ้านควน
 
509 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กหญิงนาเดียฮ์  ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงลาตีฝ๊ะ  ใจดี
3. เด็กหญิงสุรัยยา  มะเด็น
 
1. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
2. นางสุภา  เส็นธนู
 
510 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงศรสวรรศ์  แสงกล้า
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
511 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. นางสาวปัทมา  ชูเขียว
2. นางสาวสุทธิดา  สะเม๊าะ
3. นางสาวเมติกาน  หล๊ะตำ
 
1. นางหามีด๊ะ  ชำนาญวารี
2. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กหญิงกัญตา  กายโรจน์
2. เด็กหญิงนูรีดา  ลอกาซอ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์  เพ็งรัก
2. นางพรลภัสส์   แซ่วุ่น
 
513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายมะซูไฮมี  บือแน
2. เด็กชายสุไลมาน  ปาแนแจกะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
 
514 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รุจิเมธินีกุล
2. เด็กชายตราภูมิ  รักกำเหนิด
3. เด็กชายธรณ์ธันย์  สะเหรียม
 
1. นางวันรวี  หิมวงศ์
 
515 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงสีลตา  ซื่อตรง
 
1. นางสาวพนิดา   จอมพิพัฒพงศ์
 
516 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงอลิษา  ทองเกลี้ยง
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
517 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  จวนเจริญ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ชุมแก้ว
3. เด็กชายวีรภัทร  หัสบุญเล๊าะ
 
1. นางวัลลา  ชุมแก้ว
2. นางสาวอามีนะห์  เละดุวี
 
518 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาลิน  วุฒิวิริยะกุล
 
1. นางสมพร  พรหมสถิตย์
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายลัทธพล  พลกำจัด
2. เด็กหญิงศุภัชญา  ยิ้มเซ่ง
 
1. นางจินตนา  เหรียญไกร
2. นางสครานิตย์  ชัยบุญ
 
520 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายนัทธิ์นที  จันทร์งาม
2. เด็กชายวรเดช  บุญใจ
3. เด็กหญิงศิระดา  ศักดิ์ทะเล
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรเมือง
5. เด็กหญิงอธิตา  ปังแลมาปุเลา
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงซานสูจี  เหมมา
 
1. นางแฉล้ม  นำอุทิศ
 
523 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิด
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
524 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฟิรดาว  มาหะหมะ
 
1. นางซำซีย๊ะ  อุมาจิ
 
525 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงออม  ใจดี
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
526 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองชูช่วย
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
527 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 1. เด็กหญิงชลนา  ส่งเจริญ
2. เด็กหญิงสุณิสา  พิลาสุทธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  หมัดเล๊ะ
 
1. นางฐิตินันท์  รัตน์พันธ์
2. นางสาวสุคนธ์ทรี  ฤทธิรงค์
 
528 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. นางสาวชุติมา  จันทร์จิตร
3. นางสาวทิภาพร  ศรีมาฆะ
4. นางสาวปริยฉัตร  ตรีรัตน์
5. นางสาวสศิมาพร  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
529 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  รักไทร
 
1. นางสาวสรวงทิพย์  แท่นประมูล
 
530 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์ศักดิ์ตระกูล
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
531 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงนุรมา  เจะหนิ
2. เด็กหญิงสุไหรณี  หนิบู
3. เด็กหญิงอรัญญา  มูลสิน
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
532 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  กุยสุวรรณ
3. เด็กชายอัยรฎา  อ้นชดชาย
 
1. นางพูนศรี  แก้วสุก
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงนูรวารี  สมาน
2. เด็กหญิงปัทมา  เจะสัน
3. เด็กหญิงรูซาน่า  และหีม
 
1. นางภาพมณี  นวลละม้าย
2. นางสมมาตร  พร้อมมูล
 
534 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงกอมารียะห์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงดวงกมล  ดาหมิ
3. เด็กหญิงนูรีต้า  หมัดตุ้ง
4. เด็กหญิงปริศนา  อักษรเงิน
5. เด็กชายภาคิน  สายปัญญา
6. เด็กหญิงภารดี  ภาลเพลิง
7. เด็กหญิงมัญลิญญา  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงมุจรินทร์  เปาะเล๊าะ
9. เด็กหญิงวันรายา  หมัดอุสัน
10. เด็กหญิงศิริยากร  หยูทอง
11. เด็กหญิงสุไรยา  หมาดโหยด
12. เด็กหญิงอัสมา  อะหมัด
13. เด็กหญิงอาซีมา  หลีจำเริญ
14. เด็กหญิงอาอีซะห์  แวมะแซ
15. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ชื่นใจธรรม
 
1. นางกานดา  ชัยชนะ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัชรชาญไพศาล
3. นางสาวทิพวัลย์  นิลสุวรรณ
4. นายสุรินทร์  ทองบุญ
 
535 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาซัน  อับดุลสอมะ
2. เด็กชายอารีย์  รัตนศรีสุข
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นายชิบ  คำมณี
 
536 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านลำลอง 1. เด็กชายมะยูโซ๊ะ  ดะแม็ง
2. เด็กชายอาลียัส  สะมะแอ
 
1. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ
 
537 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายธนากร  จินดามณี
2. เด็กชายธันวา  วิบูลย์พันธ์
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ฝ่ายพล
4. เด็กชายปิยะพงศ์  แก้วจารนัย
5. เด็กชายฤทธิรงค์  แซ่เซียว
6. เด็กชายวรเชษฐ์  ปราบพารา
7. เด็กชายศราวุฒิ  สมบูรณ์
8. เด็กชายไชยวัฒน์  เนียมใหม่
 
1. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
2. นายวิรัต  โต๊ะเส็น
3. นางสุกัญญา  โต๊ะเส็น
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงคีตภัทร  หลีหรี
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กชายตนุภัทร  จันทร์กิ่งทอง
2. เด็กหญิงอริศรา  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางวสิยา  เทพศรี
2. นางสมนึก  ซุ่นพงศ์
 
540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสินธ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขันธุปัตย์
3. เด็กหญิงอรณี  สว่างเนตร
 
1. นางสาวชุลีกร  ประสมพงศ์
2. นางสาวระรวย  จันทวงศ์
 
541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงกอบกาญจน์  บุญทิพย์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ตาปราบ
3. เด็กหญิงยุวธิดา  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ราชสุวรรณ
2. นางสาวอาซีย๊ะ  ฮะโกะ
 
542 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงกามีล้า  ล่อฮอย
2. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงสลาลิดา  หนิหมะ
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
543 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงภาวนา  จักรศรี
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
544 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงนูรีด้า  จิตดำริ
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
545 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 98.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะรา
2. เด็กชายนัตพล  บินหลี
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  บัวสีทอง
 
546 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 1. เด็กชายตะวัน  หัดคง
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงปวีณา  ภู่โพธิ์
4. เด็กชายอดิสรณ์  แหล๊ะแส๊ะ
5. เด็กชายเฟาซั้น  ม่าหยิ
6. เด็กชายเอาวาลีน  ม่าอูน
 
1. นางจริยา  เพชรัตน์
2. นางจุรีรัตน์  ปาลรัตน์
3. นางพรเพ็ญ  เอกจิตต์
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กหญิงสิริมา  แซ่ย่อง
 
1. นางนงลักษณ์  จงรักวงศ์
 
548 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงซอนญ้า  รักหมัด
2. เด็กหญิงนดา  บินร่อหีม
 
1. นายอนุรักษ์  ศรีชะนนท์
 
549 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.26 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงสุชาดา  ขุนหลัด
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงซาฟีนี่  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางณัฐญา  ชนะภัย
 
551 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ส่งแสง
 
1. นางเกษสุดา   ฉิมล่องดำ
 
552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุตู 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ม่วงก่อเกื้อ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  เกื้อก่อบุญ
3. เด็กชายเจริญทรัพย์  มีแสง
 
1. นายสิทธิ์  ศรีก่อเกื้อ
 
553 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยทอง
 
1. นายถิระพงษ์  อ่อนมนิล
 
554 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายกัสมินต์  เบ็ญหมัน
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
555 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ  แก้วกับทอง
 
1. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
2. นางสาววิรัชฏา  เนาวภา
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เสนะพันธุ์
2. เด็กชายชัยธวัช  คำแก้ว
 
1. นางจินตนา  เหรียญไกร
2. นางสมนึก  คงแก้ว
 
557 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายขจร  ขวัญทองยิ้ม
2. เด็กชายพีรดนย์  นุ้ยน้ำวงศ์
3. เด็กชายอิรฟาน  หีมเหม
 
1. นางดวงเดือน  ผลกล้า
2. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
558 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  โต๊ะมอง
2. เด็กหญิงซาร่าห์  เสมาสี
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
2. นางสาวมณฑิกานต์  ด้อหล้า
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงชนาภัทร  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงพรรพษา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงสาลิณี  กรอบแก้ว
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
560 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงอายฝน  ทองอุไร
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
561 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยีเด็น
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
562 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. นายอภิชัย  ยะทาน
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
563 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กชายอานนท์  เพ็ชรคง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
564 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญพันธ์
2. เด็กชายเอราวัณ  หนูเสน
 
1. นายพรนธี  พรหมร่วมแก้ว
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
565 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยอิน
 
1. นางญาณิศา  เยี่ยมสิริวุฒิ
 
566 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. นางสาวจุฑามาศ  สันฝา
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  เกื้อก่อแก้ว
3. นางสาวอรณิชา  ชายนวล
 
1. นางเพลินพิศ  ยอดสกุล
2. นายเพียร  ยอดสกุล
 
567 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวอำนวยพร  ชาลิผล
 
568 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวประชิต  คงสมจิต
 
569 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงขจีรัตน์  พรหมทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชเรือง
3. เด็กชายนราเทพ  มุสิกเกษม
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางปฏิมา  เรือวอร่าม
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงสวรรยา   ภิรมย์
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
 
571 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1. เด็กหญิงอาตีญา  การดี
 
1. นางอาดียา  หมาดหมาน
 
572 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1. เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ช่วยทุ่ม
 
1. นางภีรภาพ  จันทร์จะนะ
 
573 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายประเสริฐ  ครั้งพิบูลย์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภัครโพคัย
 
1. นายเลื่อง  ศรีพรม
 
574 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงคัทรียา  โดยมัน
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงวนิดา  ริกัง
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เนียมหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางวสิยา  เทพศรี
2. นางสมนึก  ซุ่นพงศ์
 
577 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
578 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   หมัดเห
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กชายกอเส็ม  มะโร๊ะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์   วงษ์ใหญ่
3. เด็กชายธนายุทธ  พรมก็ศรี
4. เด็กชายธันวา  มันตะสุม
5. เด็กหญิงปิญานุช  พรมก็ศรี
6. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จิตรตรง
7. เด็กชายภูวนาท  จิตรตรง
8. เด็กชายมินธาดา  อาหลี
9. เด็กชายลุตฟี  ซือนิ
10. เด็กชายวสันต์  แสงตา
11. เด็กชายศศินา  จิตรตรง
12. เด็กชายหมัดยูนุ้ย  หมัดยูโสบ
13. เด็กหญิงอนันตญา  จิตรตรง
14. เด็กชายอนุกานต์  ปานช่วย
15. เด็กชายอับดลฟัตต๊ะ  แสงมาก
16. เด็กชายอัมรินทร์  หอยหน
17. เด็กชายฮาซัน  ด่าโอะ
18. เด็กชายฮาฟิต  มะเด็ง
19. เด็กชายฮาสัน  สังข์วงษ์
20. เด็กชายเอกราช  อุทัยเกษม
 
1. นายนิรันดร์   เหย็บหมัด
2. นางสาววาสนา  ปิจุลกิลิน
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงสุรีย์  สมานหมาน
2. เด็กหญิงสุไรยา  หมัดขรี
 
1. นางสาวนวพร    หนูแก้ว
 
581 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายเร๊าะห์หมาน  อาบาหลี
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กหญิงอนัญญา  อุมาจิ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
 
583 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายดุนญา  สามะ
2. เด็กชายนัสรี  บารา
 
1. นายทวี  สมหวัง
 
584 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ชิน
 
1. นางลัดดา  วสุโรจน์
 
585 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงอัสลินดา  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นางสาวเฟาซียะห์   อาแย
 
586 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายรตน  ผ่านทอง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  รามัญเซะ
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายครรชิต  พรุเพชรแก้ว
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กชายทวีเดช  มณีขวัญ
4. เด็กหญิงนัฐณียา  พรุเพชรแก้ว
5. เด็กชายปรฎร  หนูมาก
6. เด็กชายพรเทพ  ณสงค์
7. เด็กชายพิทักษ์  แสงรัตน์
8. เด็กชายภานุพงศ์  ทองปัสโน
9. เด็กหญิงวนิดา  ชูแก้ว
10. เด็กชายวรชน  ปัตตพัฒน์
11. เด็กชายวิศิษฏ์  ปานขาน
12. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนรังษี
13. เด็กชายสุชาครีย์  ชูแก้ว
14. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
15. เด็กหญิงสุวิตา  ปานเพชร
16. เด็กชายอนันต์  ชัยวร
17. เด็กชายเก่งกล้า  พลันสังเกตุ
18. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
19. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสุข
20. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นายธีระ  เสน่หาภูวิศ
2. นางบุษรินทร์  ศรีประสม
3. นายปรีชา  เมืองละออง
4. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
5. นางอารีรัตน์  เพ็ชรนก
 
588 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กชายกาญจวัฒน์  พานิชกร
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  อ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงณิชกานต์  นองสินธุ์
4. เด็กหญิงธัญญภรณ์  สินสโมสร
5. เด็กชายหัสนัยน์  แซ่ตัน
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยมาตย์
 
1. นางจิราพร  ยางทอง
2. นางสาวพิมพร  จันสุวรรณ
3. นางสาววันดี  มั่นเขตกร
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกมลเนตร์  ศูนย์คล้าย
2. เด็กหญิงกัญชพร  ตุลยกุล
3. เด็กหญิงกุลนิดา  สุเณย์
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงชลธิดา  แสงเงิน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาแก้ว
7. เด็กหญิงพิกุลทอง  ศิริประภา
8. เด็กหญิงมณฑิรา  ทองสี
9. เด็กหญิงวิภาพร  ทองจินดา
10. เด็กหญิงศันสนีย์  สังทองกุล
 
1. นางสมนึก  คงแก้ว
2. นางสมศรี  สุขแก้ว
 
590 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมณี
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
 
591 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายอภิศักดิ์  ชูสุวรรณ์
2. เด็กหญิงเบญพร  สุธาประดิษฐ์
 
1. นางจิรฐา  แซ่ค่ง
2. นางสาวมณฑิกานต์  ด้อหล้า
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ชูแก้ว
3. เด็กชายปริญญา  พรหมอินทร์
4. เด็กหญิงปัญจลักษณ์  วิสาระพันธ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาถ  บุญมาก
 
1. นางพรลภัส  แต้มทอง
2. นางสมนึก  หมาดหลี
 
593 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิ่งทอง
2. เด็กหญิงกันตยา  เกตุศรัทธา
3. เด็กชายกิตตินัธ  ศรีอินทร์
4. เด็กหญิงฐิติพร  อิกะศิริ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรืองรุ่ง
6. เด็กหญิงนัสรียา  หนิหมิ
7. เด็กหญิงนุชรินทร์  แก้วชี
8. เด็กชายยุทธิพงศ์  เสมมณีย์
9. เด็กหญิงวรัญญา  ขวัญแก้ว
10. เด็กหญิงวรารัตน์  ทองแก้ว
11. เด็กหญิงวัลยา  อ่อนแก้ว
12. เด็กหญิงศศิธร  ศิริรัตน์
13. เด็กหญิงอังคนา  ศรีรัตน์
14. เด็กหญิงอารียา  อ่อนหนู
15. เด็กหญิงเมธาวี  พันธ์ดวง
 
1. นางฐิมลรัตน์  เส็นเหล็ม
2. นางสาวพเยาว์  ทองสวนแก้ว
3. นางสาววรรณวรา  สุกแก้ว
4. นางสาวอุบล  รัตนะ
 
594 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองแก้ว
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
595 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดช่องเขา 1. เด็กหญิงสิรินาถ  คงยะฤทธิ์
 
1. นางดวงแข  หนูสุก
 
596 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. นายอภิชัย  ยะทาน
 
1. นางรจนา  จิตตะปาโล
 
597 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงสุธาศินี  แสงมณี
2. เด็กชายสุภกิจ  คงจันทร์
3. เด็กหญิงฮุสนา  บิลอะหวัง
 
1. นางสาวกฤษณา  เพ็ชรมณี
2. นางมลิวัลย์  พูนม่น
 
598 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายประกอบ  นาคสมิท
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารีย์  ผ่องผุด
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
599 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กชายเทติกร  บุญจันทร์
 
1. ดาบตำรวจพัชรี  ปานถาวร
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ศรีวิบูลย์
2. นายเกียรติศักดิ์  กงล้ำเลิศ
 
1. นายสำรวม  สังข์ไข
 
601 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงนภาพร  โปจีน
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดนุ้ย
3. เด็กชายศิรดา  สุขสบาย
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
603 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายจิรายุทธ์  โรจนหัสดิน
2. เด็กหญิงธนาพรรณ  ทองบุญล้อม
 
1. นางนฤมล  หัสบดี
 
604 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายณภัทร  หมวกทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญรัตน์
 
1. นางนรีกานต์  แก้วศรี
2. นางสาวแน่งน้อย  ทองปลอด
 
605 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงอิบติซาม  หวันหมาน
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม
 
606 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1. เด็กหญิงนาวีต้า  กาเด็น
 
1. นางสมพร  จงกลวิลาส
 
607 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แสนราช
 
1. นางเจนติมา  พรหมทอง
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายแทนไท  รักขนาม
 
1. นางนาดียา  เด็นหมัด
 
609 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กหญิงชลลินีย์  ไชยพรม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรสุด
3. เด็กชายเอนก  พรหมอินทร์
 
1. นางสิริบุญ  อินทกูล
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. นางสาวมารีนา  เหมโห๊ะ
 
1. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
611 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ประยูรศักดิ์
2. เด็กชายธนพล  แก้วแดง
3. เด็กหญิงเกตฤดี  สายสด
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ
2. นายสุเทพ  เหมมัน
 
612 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพชรย้อย
2. เด็กชายชัยณรงค์  ดำสองสี
3. เด็กชายธีรพัฒน์  หมวดพุฒ
4. เด็กหญิงนิตยา  ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงวันวิสา  บัวศรี
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  คงชิต
7. เด็กชายสุธี  ศรีทอง
8. เด็กหญิงสุนิศา  สงวนบุญ
9. เด็กหญิงสุภารัตน์  พรหมจรรย์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  เติมประโคม
11. เด็กหญิงอรทัย  ทองจันทร์
12. เด็กหญิงอรรำภา  สมัครสมาน
13. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณาไธสง
 
1. นางกัลยา  เส็น
2. นางสาวลัยลา  เหมมันต์
3. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
4. นายสุนันท์  นุ่นชูคัน
5. นางสุภาภรณ์  หัสมัด
 
613 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงชนัญญา  เด็นดาหยัด
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
614 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปานเส็ม
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ
 
615 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายปอรหมัด  ชอบเสร็จ
 
1. นายเกษม  ตะลุง
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กหญิงบุญญา  พันนาม
2. เด็กชายอดิศร  แสงจันทร์
 
1. นายอรุณ  ไตรสกุล
2. นางสาวอุมาพร  คังฆะมณี
 
617 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายภูมิพงษ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายวีรวุฒิ  พิพัฒน์วนิชย์
3. เด็กชายอาดิล  เรืองปราชญ์
 
1. นายนพดล  แก้วอักษร
 
618 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขุนดำ
 
1. นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา
 
619 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงซูฮัยละห์  ล่าหับ
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ
 
620 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงกสิมา  คงขาว
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชูแก้ว
3. เด็กชายเศรษฐากรณ์  ผ่องใส
 
1. นางประคอง  อุทัยสุริ
2. นางสมส่วน  ชุมวาส
 
621 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  เลิศวิลัย
 
1. นางอาซีซะ  บากา
 
622 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.25 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงอัสมีเราะห์  วาโดะมะ
 
1. นางสาวฮาบีบ๊ะ  เล๊าะล่อ
 
623 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงจินดา  แก้วนุ้ย
 
1. นายประสานติ์   จีรกาญจน์
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่เติน
2. เด็กหญิงสุปานี  เจ๊ะหนิ
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  เพ็งลาย
2. เด็กหญิงธีริศรา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงภูมิมรา  นามวิชา
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
2. นายไพสณฑ์  เพชรทรรศนะ
 
626 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงศศิมา  สีสองสี
 
1. นางสมนึก  ปานแก้ว
 
627 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงนูรมา  อารง
 
1. นางศรัยฉัตร  อัตมณีย์
 
628 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กชายจักรกริช  ดำแก้ว
 
1. นางวิยะดา  ทองสุข
 
629 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลำไพล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุ้ยด้วง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายศุภกร  ชูแว่น
 
1. นางสาวเกศสุดา  สาคะรินทร์
 
630 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  ยีหมัด
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
631 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงนิชาภา  ชุมศักดิ์
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
632 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  จุลกัณฑ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
633 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงสุขิตา  แสนปากดี
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
634 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1. เด็กชายนัศรนณ์  สันเย็น
2. เด็กหญิงวรัทยา  เจะเลาะ
3. เด็กหญิงฮ๊ะญาฮ์  อนันทบริพงศ์
 
1. นางสาวอาซีซะฮ  การดี
2. นางอาดียา  หมาดหมาน
 
635 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1. เด็กหญิงนาวีต้า  กาเด็น
 
1. นางอิงอร  บุญเพ็ง
 
636 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนัฐมา  ล่อฮอย
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มัสอูดสาเล็ม
3. เด็กหญิงเพชรดา  โอมประพันธ์
 
1. นางสหัทยา  ภูริภักดีสนอง
2. นางสุคนธ์  ชูศรี
 
637 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงรมิตา   ไกรกราย
2. เด็กหญิงศิรประภา   เชียร
3. เด็กหญิงโยษิตา   หนูดำ
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
2. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายธนาพล  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เตียว
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางวรรโณ  ชื่นจิต
 
639 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัณฑิโต
2. เด็กหญิงนูรซัยตน  หมะหมุ
 
1. นายสมพร  แก้วซัง
2. นางสาวสุนิสา  มามะ
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.32 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายรุสลัน  สาและ
2. เด็กชายสุทัศน์  สายสนิท
3. เด็กชายอับดุลฮาลีม  แบรอ
4. เด็กชายอัฟฟาน  บอเกาะ
5. เด็กชายอานิรุต  ผ่องมะหิงษ์
6. เด็กชายฮัซมี  อับดุลสอมะ
 
1. นางกัลยา  บุญธรรม
2. นายสำรวย  โสตโยม
3. นายสุรินทร์  ทองบุญ
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 1. เด็กหญิงนันฑิตา  สดัน
 
1. นางนิภาวัลย์  กาเหย็ม
 
642 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  ราชแก้ว
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
643 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กหญิงมีนา  หวันสะเม๊าะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
644 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
645 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กชายดรุมาศ  หมากปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
3. เด็กชายสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นายวิษณุ  พาหุรัตน์
 
646 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงสายสุดา  หะยีล่าเหะ
2. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะห์  สาเม๊าะ
3. เด็กหญิงเก็จแก้ว  เส็นเจริญ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
647 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายอิบรอหีม  บอสู
 
1. นายโอนมานับ  โอ๊ะเจ
 
648 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโรจน์
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วรงค์
 
649 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองขวัญ
2. เด็กหญิงลักษิกา  รอดทอง
3. เด็กหญิงเกศกนก  สุวรรณคีรี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีสุวรรณ์
2. นายสนั่น  เล่งซุ่น
 
650 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.56 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นายราชันต์  หมันหลี
2. นายอิบรอเอน  หนิยุหนุ๊
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
 
651 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงพัชรา  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุจิราพร  ปาน้อย
3. เด็กหญิงสิรินยา  แท่นจันทร์
 
1. นางพนิดา   รัตน์น้อย
2. นางพิทยา   อนันต์
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงซอลีฮา  ดาเล็งสะ
2. เด็กหญิงฮันนะห์  เจะและ
 
1. นางสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  เพชรประกอบ
3. เด็กหญิงอังคณา  อัญชนะ
 
1. นายนิภาส  ยอสม
2. นางสายชล  วงศ์พระจันทร์
 
654 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กชายอับดุลเลาะ  หมะแหมะ
2. เด็กชายอัสอารี  อะหลีหะ
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
655 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 76.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 1. เด็กชายนควัต  ซาหีมซา
2. เด็กชายนฤสรณ์  สันหมาน
 
1. นายสวาท   โร๊ะศรี
 
656 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงธนพร  วัฒนา
2. เด็กหญิงปภัสสวี  หวานนุ่น
3. เด็กหญิงรักษิตา  ฤกษ์มงคล
 
1. นางธนกร  ณ สงขลา
2. นางปลื้มใจ  โทวิยะพันธุ์
 
657 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ถีราวุฒิ
2. เด็กหญิงศิริประภา  พรุเพชรแก้ว
 
1. นางธนพร  มุกสง
2. นางพูนสุข  สุวรรณรัตน์
 
658 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงปนัดดา   คำจันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอลิษา   แดงศรีวัลย์
3. เด็กชายอัฟนันต์  หมัดหวี
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายธีรวัฒน์   บุญทอง
 
659 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แสวงบุญ
3. เด็กชายสกาย  ชูศิริ
 
1. นางสมนึก  ปานแก้ว
 
660 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงจุฬาวัลย์  รักษา
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  ไฝขาว
3. เด็กหญิงพิยดา  อินทศระ
 
1. นางอุมาภรณ์  ไชยสุวรรณ
 
661 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสุด
2. เด็กชายภัทรนน  และมุสอ
3. เด็กชายศักรินทร์  ชายขวัญแก้ว
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
2. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
662 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลำไพล 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสงศรี
 
1. นางภิษณีวรรณ  ทัศโน
 
663 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายธนเกียรติ  มะลิแก้ว
2. เด็กหญิงภาสินี  ศรนารายณ์
3. เด็กชายวันเฉลิม  วุ่นแก้ว
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
664 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญสิทธิ์
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
665 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก   เดี่ยววาณิชย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
666 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ช่วยเกิด
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
667 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โรจนโพธิ์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง
 
668 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงรุสดา  สาหลำหมะ
 
1. นางเฉลียว  บุญแก้วขวัญ
 
669 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. นางสาวชุติมา  จันทร์จิตร
 
1. นางระเบียบ  สาหีมซา
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงพิณไท  สุภิรมย์
2. เด็กชายพีระพรรณ  เรือนทอง
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางวรรโณ  ชื่นจิต
 
671 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายธนากร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิระจิตร
3. เด็กหญิงอมิตา  สือนิ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วเป็นบุญ
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
672 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุติรัตน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สาแล๊ะ
3. เด็กหญิงดุรรีย๊ะห์  หัดขะเจ
4. เด็กหญิงนัจยมีร์   โต๊ะเจ
5. เด็กหญิงนาริสา  ดุลกล้าเดช
6. เด็กหญิงนูรโซเฟียนี  แลแรมะ
7. เด็กหญิงบิสมิ้น  แก่นวงศ์
8. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  อาลี
9. เด็กหญิงมัรนี่ย์  โต๊ะเจ
10. เด็กหญิงลีนา  มะสารี
11. เด็กหญิงสารินี  สาแล๊ะ
12. เด็กหญิงสุไอนี  ดือรามะ
13. เด็กหญิงอัสมา  เอียดหวัง
14. เด็กหญิงอาอีเส๊าะ  หะยีอับดุลเล๊าะ
15. เด็กหญิงโสรยา  สาแล๊ะ
 
1. นางจรูญรัตน์  ตนยะแหละ
2. นางอรสา  เพ็ชรฆาต
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นะหู
 
673 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงปริญญา  หลีหม๊ะ
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
674 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สายสด
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
675 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายอะนัส  เหมเภอ
 
1. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
676 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
677 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.25 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงนุรนา  อาตมาตร
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
678 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ช่างพูด
 
1. นางศิริวรรณ  สิทธิกุล
 
679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโมย 1. เด็กชายจารุวิทย์  หลำหลี
2. เด็กชายณัฐพล  สาละ
3. เด็กชายศราวุธ  อาหน่าย
 
1. นางหร่อกีหย๊ะ  หมู่เก็ม
 
680 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงหฤทัย  แก้วเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอามีเร๊าะ  มะดีเย๊าะ
 
1. นางสาวฮาซือหน๊ะ  กอมอนิง
 
681 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงจินตนา  สาและ
2. นางสาวฉลาลัย  หวันตุหมัน
3. นายซุนกิฟลี  โตะหลัง
 
1. นายสมพร  ชูอาษา
 
682 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายชนัดพล  พะสะโร
2. เด็กชายสิริราชย์  เสียนอิน
3. เด็กชายอนุวัต  แก้วสม
 
1. นางสุพรรณี  ณ เขาแดง
2. นางสาวอุไรวรรณ  ตันติวุฒิ
 
683 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  หวันหนิ
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
 
684 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายครรชิต  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
685 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลักษณะ
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
686 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กหญิงชนกนันต์  โรจนวงศ์
 
1. นางนันทิการ์  ทองศรีแก้ว
 
687 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กหญิงเพ็ญระดี  แก้วชูช่วย
 
1. นางศิรินทร์พร  สุขพงษ์
 
688 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงเขมิกา  แก้วขาว
 
1. นางระเบียบ  จันทกูล
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.61 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงกรีวลิน  ตามติด
2. เด็กหญิงนัฐพร  สวัสดิ์สิงห์
3. เด็กชายภูริพัฒน์  สิริภูวดล
4. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
5. เด็กหญิงรสนรรณ  หนูพุ่ม
6. เด็กหญิงอริสา  แซ่กิ้ม
 
1. นายถนอม  ณะนวล
2. นางทัศนีย์  เทพศรี
3. นางเบญจิรา  จันทรเพชร
 
690 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทองแป้น
 
1. นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์
 
691 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายกิตติธัช  กาญจนถาวร
2. เด็กหญิงจตุทิพย์  สรประสิทธิ์
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
692 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กชายตัรมีซี  สามะลาเต๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  สะรีกามา
3. เด็กชายสาลาม  ดือหนิง
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
2. นางอาทิตยา  นิคมรัตน์
 
693 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1. เด็กหญิงวาทินี  สาม่าน
 
1. นางสาวนัฐทินีย์  สันเมือง
 
694 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงวัลญา  สีสาแม
 
1. นางสาวพัฏชรี  สุขจรุ่ง
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงชนันดา  อินทธนู
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ศิวะสาโร
3. เด็กชายฟารีดา  หลงอะหลี
4. เด็กชายริฟฮาน  สาเหล็ม
5. เด็กชายอานัส  สมาน
 
1. นางรัชนี  คงศรี
2. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
696 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.6 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายอภิชิต  ชัยเสนา
2. เด็กชายอิมรอน  บือราเฮง
 
1. นายชิบ  คำมณี
 
697 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กชายต่วนฟักรี  ต่วนมือซา
2. เด็กชายมะฮาบีดี  ดาราโอ๊ะ
3. เด็กชายมูฮาหมัดฮากิม  ฮาแว
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นายวิระวัฒน์  แสงนิล
 
698 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ชอบงาม
2. เด็กชายอาคม  แมีะจิ
3. เด็กชายอาลีฟ  หมัดอะด้ำ
 
1. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
2. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
 
699 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 1. เด็กหญิงปิลันธณา  ขะสะหมะ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทองขาว
 
1. นางสาวชินวรรณ  สุวรรณรัตน์
2. นางสุณีย์  บำรุงหนูไหม
 
700 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กชายกษิดิศ  กาญจนะแก้ว
2. เด็กหญิงสุพร  สัตย์ธรรมจัด
3. เด็กชายไชยา  จันทร์งาม
 
1. นางฟารีส๊ะ  อะหวัง
2. นางอานีตา  วัฒนพันธ์
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สาเร๊าะ
2. เด็กชายชารีฟ  ชายเร๊ะ
3. เด็กหญิงซีตีฟาตีมา  มะมิง
4. เด็กชายธีระเดช  หวันสะเม๊าะ
5. เด็กชายนพดล  สะมะลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงนภัส  หิมะหลี
7. เด็กหญิงนิตยา  สะมะลาเต๊ะ
8. เด็กชายพชร  เสาะหา
9. เด็กชายภานุเดช  มะนะ
10. เด็กชายมังซูร  ยีหมะ
11. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  ยีหวัง
12. เด็กชายยูมาอัต  อับดุลอาซิส
13. เด็กหญิงละออ  สอมา
14. เด็กหญิงวรนุช  หมะหลี
15. เด็กหญิงสาลิกา  ลาเต๊ะ
16. เด็กชายอัดนาน  หมันหลี
17. เด็กชายอานัส  ยีหวัง
18. เด็กชายอามีน  เหมส๊ะ
19. เด็กหญิงอาสา  ยาเล๊าะ
20. เด็กชายฮัซซัน  สะมะลาเต๊ะ
 
1. นางยุสณี  ระหัด
2. นางอุษา  จุลิวรรณลีย์
 
702 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงภรรพษา  หมัดแอ
 
1. นางเจษฎาพร  สาแหละ
 
703 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กชายธวัชชัย  ยียมเจริญ
 
1. นางสาววีลายา  มะห์มูดีย์
 
704 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ซุ้นสุวรรณ
 
1. นางภาณี  สุวรรณะ
 
705 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สลักคำ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
706 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงสาอีด๊ะ  เด็นมานิ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
707 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพพิพิธ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 1. เด็กหญิงนารีมา  เจ๊ะบือราเฮง
2. เด็กหญิงนูรอัยณี  ดาโห๊ะ
3. เด็กหญิงพัชรีย์  แวเย็ง
4. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  ตือกา
5. เด็กหญิงมาลินี  บ่อเตย
6. เด็กหญิงรอซีด๊ะ  หามะ
7. เด็กหญิงวรนุช  บ่อเตย
8. เด็กหญิงวารี  บ่อเตย
9. เด็กหญิงวารุณี  นวนโสภา
10. เด็กหญิงศรุตา  เจ๊ะบือราเฮง
11. เด็กหญิงอรสา  กาเจ
12. เด็กหญิงอรสา  กาเซ็ง
13. เด็กหญิงอัสนะห์  โนสะทำ
14. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  เด็นมานิ
15. เด็กหญิงโซฟียา  ดาโห๊ะ
 
1. นางนัฐลดา  เรืองปาน
2. นายสวาท  โร๊ะศรี
3. นางสาวสุพรรณี  นุ่มหยู
4. นางอาอิเซาะ  ซาหีมซา
 
709 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายนพรัตน์   ไหมทอง
2. เด็กชายรัตนกร   บัลลังโป
3. เด็กชายสิทธิ์พันธ์    หนูทอง
 
1. นางรุจี  เทพศรี
2. นางสุกัญญา   ชนะสิทธิ์
 
710 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงณัฐธินี  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  พรหมมีฤทธิ์
3. เด็กชายอาณัฐพร  สิงห์จร
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
711 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกื้อวงษ์
2. เด็กชายสิริโชค  มาเอียด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวปัทมา  ไชยลักษณ์
2. นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร
 
712 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงมัณฑณา  สุวรรณคีรี
 
1. นางสาวกานดา  หนูย่อง
 
713 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. นายวิษณุ  ชูหมุน
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78.31 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลำไพล 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์พรหมทอง
2. เด็กชายกิตติ  แซ่ล่าย
3. เด็กหญิงขนิษฐา  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงจิราภา  ทองขาว
5. เด็กหญิงภารดี  อรัญภาค
6. เด็กหญิงรักษณาลี  นครพรัตน์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริวัฒโน
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมณี
9. เด็กชายอิทธิชัย  สังข์น้อย
10. เด็กหญิงเมธาวดี  เภาสุวรรณ์
 
1. นางสุดสวาท  คณะทอง
 
715 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.75 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กหญิงวรรณยุดา  หมัดเลียด
 
1. นางสาวสุภาณี  วโรทัยพัฒนพงษ์
 
716 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงนิฐินาถ  สอตั้ง
2. เด็กหญิงศิริพร  ร่มเกตุ
3. เด็กชายเอกรัตน์  สว่างเพชร
 
1. นางสาววรรดี  สยมภาค
 
717 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนรีมาศ  บูวะ
2. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  คาเด
3. เด็กหญิงฟาเรีย  อะนิหมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
718 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายพิสิฐ  สันตะโร
2. เด็กชายไกรวุฒิ  ย้อยเสริฐสุด
 
1. นายมารุต  ภิรมย์
 
719 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กชายซากีรีน  เจะหนิ
2. เด็กหญิงลัยลา  สีเต็ม
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองได้หนู
 
720 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  ยูโสะ
2. เด็กหญิงยัสมี  กูโน
3. เด็กชายแวยูโซะ  แวฮะมะ
 
1. นางสาวรัตชลีพร  พิทักษ์มณีบุญ
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
721 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายกฤตเมธ  วุ่นแก้ว
2. เด็กชายอธิวัฒน์  กองแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  ดาวเรือง
2. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี
 
722 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงพิณไท  สุภิรมย์
 
1. นายชยนต์  ยมนัตถุ์
 
723 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงชนัญญา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  และสม
3. เด็กหญิงอารีนา  มะสาอิ
 
1. นางสาวดารารัตน์  ไชยพยันต์
 
724 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายนพดล  หมัดอาดัม
2. เด็กชายประกาศิต  รัตนเพ็ง
 
1. นายชิบ  คำมณี
 
725 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดทุ่งพระ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนาดียา  ศึกหาญ
 
1. นางก้อดาหน๊ะ  ดือราซอกือแล
2. นางสาวจีรนันท์  พรุเพชรแก้ว
 
726 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โยมศิลป์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โสะอี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โยมศิลป์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  พิทักษ์ฉนวน
2. นางนยนัญญ์  ณ นคร
 
727 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงทวี
 
1. นางปาณิศา  หลังชาย
 
728 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอสะเดา 1. เด็กหญิงอักษรทิพย์  อนุชาญ
2. เด็กหญิงอารียา  ขุนหลัด
 
1. นายสงคราม  พรหมสถิตย์
 
729 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงทัตดาว   จันทร์เกื้อ
2. นางสาวภัชริน  พุทธพิม
3. เด็กหญิงศิริพร   สำนวน
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายสัมพันธ์    เสนขวัญแก้ว
 
730 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงฮุสนา  หมะสะอะ
 
1. นางวรรณา  ศิวะทัต
 
731 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านระตะ 1. เด็กชายชนินทร  แสงมณีประดับ
2. เด็กชายชลชณัฐ  บุญสวัสดิ์
3. เด็กชายวันธนชัย  วงศ์สะอาด
 
1. นางภรณ์วิรัตน์  อภินันตชัย
2. นายอำไพ  ดำพลับ
 
732 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กุลภัทรากร
2. เด็กชายเอกอัมรินทร์  เอี่ยววัฒนา
 
1. นายอาภรศรี  คลังจันทร์
 
733 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แก้วเป็นติ
 
1. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
734 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงมะหสูรีย์  ขะเดได้หวัง
 
1. นายรุสดี  แวนาแว
 
735 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรพันธ์
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
736 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงร็อยมี  หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงลดา  หลำเหล็ม
 
1. นางฉลองรัตน์  วรรณจันทร์
2. นายเจริญ  ทองแจ่ม
 
737 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายรีญดูวัล  หมะบ๊ะ
 
1. นางนิภา  จำเนียร
 
738 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงอรอนงค์  วรกัน
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กหญิงซารีน่า  หีมหมัน
2. เด็กหญิงทิวาพร  หนีสะเก็ม
3. เด็กหญิงธนัชพร  อะเหล๊าะ
4. เด็กหญิงฟาดีล๊ะฮ์   ดอเล๊าะ
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ร่าหนิ
6. เด็กหญิงสุธินี  เดเจ๊ะหวัง
7. เด็กหญิงอาริษา   พรหมใหม่
8. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ดอเล๊าะ
 
1. นางรัญจวน  ธรรมเดชศักดิ์
2. นางสุรัต  ไชยรัตน์
3. นางฮาสาน๊ะ   เจ๊ะนิ
 
740 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.25 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงอัญชลี  ติ้งประสม
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองมามอง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์ศรี
 
1. นางนราธกานต์  ศรีทวีวัฒน์
 
742 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายโดมทอง  ปราบณรงค์
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
743 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79.35 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 1. เด็กชายณัฐชนน  พัฒนผล
2. เด็กชายธนพงษ์  ไชยพันโท
3. เด็กชายศักราช  รัตนญาติ
 
1. นายธวัช  มโนเพ็ชร
 
744 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงวุชนาฏ  ยักพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันทรปาโล
3. เด็กหญิงไพลิน  สรประสิทธิ์
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
745 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  แลมันเส็น
2. เด็กหญิงฟาร์เดีย  ดาเระสาและ
3. เด็กหญิงอารีนา  มันนะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ทองรักษ์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
746 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ดุหลำยะแม
2. เด็กชายอานนท์  ชนะสิทธิ์
 
1. นางสาวผะอบ  ปานเมือง
 
747 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีขวัญ
2. เด็กหญิงนันธิชา  เต้งชู
3. เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปรุงแก้ว
2. นางสมจิตร์  แก้วยอด
 
748 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  รัตนารมย์
2. เด็กชายอภิชัย  สวนทองแก้ว
3. เด็กหญิงเขมิสรา  รัตนารมย์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  จันทสุบรรณ
 
749 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  สุวรรณ
2. เด็กชายอริญชย์   เรืองน้อย
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ส่งเสริมสุข
 
1. นางมลฤทัย  มณีโชติ
2. นางวันดี  วุฒิประดิษฐ์
 
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73.02 เงิน 10 โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ 1. เด็กหญิงมูนีเร๊าะ   ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายศราวุธ  เล๊าะยิ
3. เด็กหญิงสุไลฮะ  มะหะหมัด
4. เด็กชายอาลัน  หีมอะ
5. เด็กชายอูดีบ  แม
6. เด็กชายแวมิง  แวเย็ง
 
1. จ.ส.อ.หญิงนูรีน่า  ชิตวงษ์
2. นางสาวฮามีด๊ะ  ยาโงะ
 
751 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   จันทร์คีรี
2. เด็กหญิงรริศรา   นิ่มดวง
3. เด็กหญิงวริศรา   มีแสง
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
752 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 1. เด็กชายคุณกร  ลิ่นเนี่ยว
 
1. นางสาวปรียาวรรณ  สุวรรณน้อย
 
753 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กชายมะดาโฮะ  ยูโซะอาลี
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  สะนิ
3. เด็กชายอิบรอเหม  สาแม
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นางรจนา  บัวทอง
 
754 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายรุซดีย์  หมินเย๊าะ
2. เด็กชายสุกกีฟลี  หมัดชูดชู
3. เด็กชายอับดุลรอมัน  เจะแต
 
1. นางสาวมาลี  เหมหมัด
 
755 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงรูฮาณีย์  เหย็มแหละ
2. นางสาวสากีน๊ะ  เอียดสุหรี
3. เด็กหญิงอาลีย๊ะ  อะบูเห็ด
4. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
5. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นายสันติชัย  ยีด่อเหล๊าะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
756 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  หีมมุเด็น
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สังข์ศิริ
3. เด็กหญิงอรดา  มรรคาเขต
 
1. นางสาคร  สุวรรณรัตน์
2. นายเกียรติยศ  สุวรรณชาตรี
 
757 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงฝาอีซ๊ะ  เล๊าะยอ
2. เด็กชายมูหัมหมัด  ชูจา
3. เด็กหญิงฮุสมา  ขรีดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวนวพร  หนูแก้ว
 
758 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงเกศมณี  บรรจง
 
1. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
 
759 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงมาริสา  เต๊ะหวัง
2. เด็กหญิงวันนิสา  ชายเหร็น
3. เด็กหญิงสริญ์ยา  เหร็มแอ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
760 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกานต์กมล  จันทร์ขาว
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
761 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านระตะ 1. เด็กหญิงปานฤทัย  โยะหมาด
2. เด็กหญิงพัชรี  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงวิศรุตา  แซ่ลิ่ม
 
1. นางภรณ์วิรัตน์  อภินันตชัย
2. นายอำไพ  ดำพลับ
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1. เด็กหญิงต่วนอัสมะ  ต่วนอิแต
2. เด็กหญิงนาซวา  สาแม
3. เด็กหญิงนุรไอนิง  อาแว
4. เด็กหญิงนูรีตา   หะสีแม
5. เด็กหญิงฟิตรี  สือแม
 
1. นางสอรีป๊ะ  โอะหมาน
 
763 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงฟูไรฮะห์  แอหมอ
 
 
764 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กหญิงอัสนะ  เจะแว
2. เด็กชายอัสบูลเล๊าะ  กาแม
 
1. นางสาวสายชล  ยอสมเพ็ชร
 
765 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายประวิทย์  ไชยบุญ
 
1. นางสาวดรุณี   โพธิ์เจริญ
 
766 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายคณาธิป  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสุนีย์  แก้วไฝ
 
767 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  จันระวังยศ
 
1. นางกัณหา  นราวิชญ์นิติธร
 
768 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายปรัชญา   พลเยี่ยม
2. เด็กชายภานุพงศ์    วิชาธิคุณ
3. เด็กหญิงเล็ก   ศรีโคต
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นางพเยาว์   แก้วศรี
 
769 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงนารีซา  สุหลง
2. เด็กชายแวอาแซ  บูดี
 
1. นายอับดุลมายีส  บูหวัง
 
770 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กชายบุรฮาน  หลีปุ่ม
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์
 
771 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กหญิงจุริวรรณ  โต๊ะหมัด
2. เด็กหญิงไอเสาะ  ดอเลาะ
 
1. นางวินิตา  แก้วเทพ
2. นางสาวสุภาพร  ยอดเพชร
 
772 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายเกริกชัย  แก้วเจริญ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
773 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. นางสาวมุกดา  ศรีโยหะ
 
1. นางปราโมทย์  รำจวนจร
 
774 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐกร  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก้วมณี
3. เด็กชายสวัสดิ์  ขาวเรือง
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางศิริพร  วกกุม
 
775 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญแก้ว
2. เด็กชายภานุกร  ไชยเขียว
3. เด็กชายอนุชา  หนูหวาน
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
2. นายสัจจานนท์  ชุมวาส
 
776 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณโณ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูเพ็ง
 
1. นางสาวสมจิตร  แก้วคง
 
778 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 1. เด็กชายวงศธร  รัตนอุดม
 
1. นางวรนุช  แก้วสุข
 
779 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายก้องภพ  สีทองใส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขะเดหรี
3. เด็กหญิงปนัสยา  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสมชาติ  คงเขียว
 
780 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กหญิงวันวิสา  หวังนุ้ย
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จับจัด
3. เด็กหญิงอารียา  สนยาแหละ
 
1. นางสาวกิตติมา  เอียดจุ้ย
2. นางภิญญา  ชำนาญแป้น
 
781 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วมณี
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
782 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  จิ้วซิ้ว
 
1. MissCARISSA  SEVLLA
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงวนัสนันธ์  ปานดำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูศรี
 
784 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73.25 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ตุใยรัมภ์
2. เด็กชายพิชญาภา   พรหมอ่อน
3. เด็กชายอาทิตยา  ดำดี
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
785 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กชายซอลาฮูดิน  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายมูฮามะสุกรี  ดิง
3. เด็กชายอับดุลซาลัม  เจะอุมา
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นายรฐพล  สุวรรณมณี
 
786 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เจ๊ะเมาะ
2. เด็กหญิงฟัตมา  โส๊ะเด็น
3. เด็กหญิงฟิตตรี  สาเม๊าะ
 
1. นางสาวกัญชนา  ยามา
2. นางสาววันระหยา  เหรียญนุ้ย
 
787 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.25 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 1. เด็กชายผดุงศักดิ์   พิมจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  พันธุ์คง
3. เด็กหญิงแก้วตา  รักมนุษย์
 
1. นายศราวุธ  ชูเพ็ชร
 
788 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชลิดา  หมุดหมาน
2. เด็กหญิงณัฐมน  ยอดชู
3. นางสาวสุไลลา  หะยีแวนิ
 
1. นางสายใจ  ทองสุข
2. นางโสภา   สายจันทร์
 
789 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  คงผอม
 
1. นางปาจารีย์  รัตนสุวรรณ
 
790 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงกตัญญู  รุ่งรัตนศิลป์
2. เด็กหญิงชินานาง  ภาวนานุโยค
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เล็ก
 
1. นางสาวพวงน้อย  ชิตวงค์
 
791 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงโสมฤดี  มนตรี
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
792 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74.74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กชายซันสุรี  สะอะ
2. เด็กชายซาอุดี  กายียุ
3. เด็กชายซูกรดนัย  คุ้มไพรัน
4. เด็กชายบูคอรี  มุซอ
5. เด็กชายมะรอนี  จิสา
6. เด็กชายรุสลัน  แลหมันเต๊ะ
7. เด็กชายหัมบาลี  และสมสา
8. เด็กชายอัสรี  เด็นมานิ
 
1. นายทรงวุฒิ  ปิ่มไพบูลย์
2. นางสชาสิริ  วัชรานุรักษ์
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ประสิทธิสร
2. เด็กชายอนันต์  มีอนันต์
 
1. นางมรรยาท  มณีนวล
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
794 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.25 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงอาตีกะห์  อะลีหะ
 
1. นางไลลา  เกือเจ
 
795 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านควนหมาก 1. เด็กหญิงชวัลพัชร  สุวรรณโณ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  มิง
 
1. นางอรุณี   เพชรกาศ
2. นางสาวอาภรณ์   เกื้อก่อยอด
 
796 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายวันเฉลิม  วงศ์แสง
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
797 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายสุเชาว์   เขียวไสว
2. เด็กชายอธิบดี    แจ้งนิ่มนวล
3. เด็กชายไชยวัฒน์   เจตนากุล
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
2. นายศักดา  วงศ์อิดริสกุล
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรหมมีฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรมทอง
 
799 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐชาณัฐรัฐ  คำมา
2. เด็กหญิงรุจิรา  เบ็ญหมาด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พิทักษ์ธรรม
4. เด็กหญิงอัสมา  สาหาญกฤษ์
5. เด็กหญิงอารียา  ยีเจ๊ะ
 
1. นางณัฐฐิกา   เทพสุริวงศ์
 
800 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงพนิดา  ขวัญทอง
 
1. นางนิรามัย  คงจันทร์
 
801 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ย่องยัง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  สีสวนแก้ว
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เลิศชู
 
1. นางกติกา  ภูมิพัทธ์
 
802 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.25 เงิน 14 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงศิริราตรี  แซ่ปั้ง
 
1. นางนภาพรรณ  คงเอียด
 
803 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
804 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายธีรวุฒ  และเหาะ
2. เด็กชายฝิกรี  เจะหมะ
3. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  หมะสมาน
4. เด็กชายสัญญา  หมัดหมัน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  หีมหมีนทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  หมัดหมัน
2. นายเกษม  บูหัส
 
805 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงพัชณิฌา  บุญปราณี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
806 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สกุลหงษ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
807 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.04 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายรุสลัน  ล่อฮอย
2. เด็กชายอนุชา  ล่าบู
 
1. นางสาวนพวรรณ  จรูญสอน
 
808 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายรัฐโรจน์  กฤตยาเรืองกิตติ์
 
1. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
809 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  เรืองอ่อน
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
 
810 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70.75 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กหญิงบุษกร  เส็นหมุด
2. เด็กชายสันติ  สุวรรโณ
3. เด็กชายฮาฟิกร์  หวังสวา
 
1. นางสาวกาลิตาร์  นกแอ่นหมาน
2. นายทวีชัย  ถนอมลิขิตวงษ์
 
811 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์  สะแต
2. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  อาแว
3. เด็กหญิงโสรยา  สามะ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ทองรักษ์
2. นางวราภรณ์  สถานสม
 
812 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เทพกร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรเจิญ
3. เด็กชายฮาลิม  สะหลำมะ
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  และนาหวัง
2. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
813 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กชายวรวีย์  เอียดนุ้ย
 
1. นายปรีชา  สุขธรณ์
 
814 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงชนิสรา  พรหมสุข
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
815 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กชายซิกดิก  กูวิง
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
816 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หมื่นสิทธิ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
817 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กชายสุอารีย์  ชูแก้ว
2. เด็กชายอภิรัตน์  บูเอียด
 
1. นางสาวสาวิตรี  แซ่เล่า
 
818 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงฟาติน  เปาอาเดะ
2. เด็กหญิงฟาตีม๊ะ  และดัม
 
1. นายคล้ายเทพ  นนทพุทธ
2. นางนันฑิตา  ศรีจันทร์งาม
 
819 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทับยาง 1. เด็กชายคอมารูดีน  เจะแต
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิ  บากา
3. เด็กชายอันวา  มะลี
 
1. นายนิมะ  นิโซ๊ะ
2. นายปิยะ  ดอแนเลาะ
 
820 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 70.34 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กชายนันท์นภัส   เหล๊าะเหม
2. เด็กชายเจษฎา   หมานโส๊ะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
821 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกัตติญา  หลีเจริญ
2. เด็กหญิงสุธินี  กอเม็ง
3. เด็กหญิงอารียา  ยุนุหิง
 
1. นางสารภี  อิศโร
2. นายอดุล  มะสมาน
 
822 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงดารีย๊ะ    ฝันฝา
2. นางสาวนารีต้า  สันแหละ
3. เด็กหญิงอารียา   หัดหมัด
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
823 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติวิทย์  หมวดพุฒ
 
1. นางสาวฟารีดา  หะยีหมัด
 
824 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หลีเจริญ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
825 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านระตะ 1. เด็กหญิงสรัญญา  เส็นทอง
 
1. นายอำไพ  ดำพลับ
 
826 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.25 เงิน 10 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หวันละเบ๊ะ
 
1. นางสาวสรีนา  สิทธิโชค
 
827 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กหญิงซูไรดา  เจะมะ
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  สาเล็ง
3. เด็กหญิงนูรเดียนา  มีศรี
4. เด็กหญิงนูรไอนี  ขะเรมะนัน
5. เด็กหญิงมารีนี  หามะ
6. เด็กหญิงมุตรานะห์  อูเซ็ง
7. เด็กหญิงยามีล๊ะ  เกือสีติ
8. เด็กหญิงรามูนา  อูเซ็ง
9. เด็กหญิงสาวินี  แวเตะ
10. เด็กหญิงอนุสารา  มะซอ
11. เด็กหญิงอัสมะห์  อูเซ็ง
12. เด็กหญิงอัสมา  สายหมัน
13. เด็กหญิงอาอีเสาะ  มุสอมะ
14. เด็กหญิงแอนนิต้า  ลาเส็น
15. เด็กหญิงโซเฟีย  มาหะดะ
 
1. นางสาวปิยนันท์  เจ๊ะเต๊ะ
2. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
 
828 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงจุรีวรรณ  อัญชนะ
2. เด็กหญิงนิติญาณินท์  ทิพวงศ์
3. เด็กชายพันทกานต์  มามะ
 
1. นางสาวซีตีมาเรียม  หีมเกะ
2. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
829 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกูลอุมา  ดินเตบ
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
830 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายอาตีฟ  จิหมัน
 
1. นางศุลีพร  ระสิตานนท์
 
831 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงวานิษา  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวชุติภา  หมอราช
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กล่อมภัย
2. เด็กหญิงปณิษฐา    แจ้งศรี
3. เด็กหญิงพันไมล์   สังข์ทอง
 
1. นางสาวนูรีเย๊าะ  เหมเภอ
2. นางมะลิ  แก้วเพชร
 
833 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1. เด็กหญิงอารีซะฮ์  หวังแอ
 
1. นางวันทนีย์  แซมเพชร
 
834 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงนูรฮานีฟา  เด็นเด๊าะ
2. เด็กหญิงพัชริสา  แก้วกับทอง
3. เด็กหญิงมัสซูรี  เซง
 
1. นางปฐมพร  ชาตะรักษ์
2. นางสาวอามีเน๊าะ  เหมาะอะ
 
835 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.53 เงิน 9 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  หมวดเพชร์
2. เด็กชายชูเกียรติ  สุวรรณกาญจน์
3. เด็กหญิงปรารถนา  สุวรรณกาญจน์
4. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ศรีช่วย
5. เด็กชายศิวกร  กายเพชร
6. เด็กชายอดิศร  ปานแก้ว
 
1. นางดวงกมล  ศรีเทพ
2. นายบีดีน  มะหลีเฝน
 
836 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงอาดีล๊ะห์  มันนะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
837 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วมรกต
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
838 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี 1. เด็กชายกมลศิณ   มณีเพชร
2. เด็กชายกฤษฎา   สังข์ทอง
3. เด็กชายกิติกร   โชว์พงศ์
4. เด็กชายจักรินทร์  ปานเขียว
5. เด็กชายพงศธร   สงสม
6. เด็กชายมูฮัมหมัด   มายคอย
7. เด็กชายวานุชิต   เกลี้ยงมณี
8. เด็กชายศาสตร์ตรา   มณี
9. เด็กชายสนธยา   คงแก้ว
10. เด็กชายสุริยะ   สุราตะโก
11. เด็กชายสุริยัณ   สันหลี
12. เด็กชายสุริยา   สุราตะโก
13. เด็กชายอภิรักษ์   ชอบหีม
14. เด็กชายเนติพงษ์   จิตรจร
15. เด็กชายเรืองศักดิ์   ชูเลขา
 
1. นางสาวชนิดาภา  สุขแก้ว
2. นางพินญา  จันมณี
3. นางสาวอารีย์  ศรีทวีวัฒน์
4. นางเอมอร  อร่ามเรือง
 
839 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กชายดนุเดช  ฤทธิพล
2. เด็กชายตะวัน  ดวงจำปา
3. เด็กชายพิชัยยุทร  คงแก้ว
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
840 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซากีย๊ะ  มันนะ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
841 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76.8 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายธนวิทย์   ปานถาวร
2. เด็กชายธนาธิป   คชการ
3. เด็กชายนครินทร์   ดำศรีสุข
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
842 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงอะมานี  ดอเลาะ
 
1. นางสาวสิรินดา  หมัดอะดำ
 
843 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายณัฐกร  เอียดทองไสย
 
1. นางสุวรรณา  สารพันธ์
 
844 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงทวี
 
1. นายอนุชา  พุมเสน
 
845 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.62 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1. เด็กหญิงศุภักษร  ศรีนุ่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วจินดา
 
846 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายซอแหละ  หมะหวี
 
1. นางเนตรชนก  ขวัญทองยิ้ม
 
847 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กชายศราวิน  ยิ้มมงคล
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
 
848 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่ากอ 1. เด็กหญิงหุสนา  นิสัน
 
1. นางนาฏยา  หวันสนิ
 
849 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวลเจริญ
2. เด็กหญิงนัฐณียา  พรุเพชรแก้ว
3. เด็กหญิงรัญชิดา  พรุเพชรแก้ว
4. เด็กชายวีระวัฒน์  เคหารมย์
5. เด็กหญิงศศิธร  กาญจนรังษี
6. เด็กชายสหรัฐ  เซี้ยนอุ้ย
7. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสุข
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
9. เด็กหญิงสุวิตา  ปานเพชร
10. เด็กหญิงหยาดฝน  มุสิเกษม
11. เด็กชายอนันต์  เหล็มเด็น
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีสุข
13. เด็กหญิงโสรญา  หมัดเหม
 
1. นายระนอง  พร้อมมูล
2. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
3. นางศุภลักษณ์  ศรีทองคำ
4. นางสาลินี  ยาแก้ว
5. นางสุณี  ขวัญทองยิ้ม
 
850 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.25 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี 1. เด็กหญิงปวีณา  มายคอย
 
1. นางพินญา  จันมณี
 
851 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายกัสรี  เต๊ะแห
2. เด็กชายอัสอารี  เหมเภอ
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
 
852 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริส  จิหมัน
 
1. นางสาวอะมานี  สมาน
 
853 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชีววุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงกุลชญา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงพริมา  แสวงแก้ว
4. เด็กหญิงรจนา  คงทอง
5. เด็กชายศุภชัย  แสงสว่าง
6. เด็กชายสถาพร  พานิชกร
7. เด็กหญิงอภิญญา  บุญโชติ
8. เด็กชายอุทัย  นาถัง
9. เด็กหญิงเนตรชนก  ไชยวงษ์
10. เด็กชายเมธัส  จันทร์แดง
 
1. นางสาวจุรีพร  ชัยสิงห์
2. นายเพียรพงษ์  มีเพียร
 
854 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พางาม
 
1. MissSu  Weiheng
 
855 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   กิรัมย์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สุวรรณชาตรี
3. เด็กหญิงเกวลิน   สำนวน
 
1. นางกาญจนา   เจษฎาปิติภัทร
2. นางปลื้มจิตร  เจริญสิน
 
856 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวณัฎฐา  หมื่นสิทธิ์
2. เด็กชายดนุเดช  ปานบัวแก้ว
 
1. นางเด่นดวง  สุขศรีแวว
 
857 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธัญญาพร  แ้ก้วกลับ
2. เด็กชายนพรัตน์  บัวบาล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายจารณ  ถือเถี้ยน
2. นางอารี  พุฒพงษ์
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.2 เงิน 4 โรงเรียนวัดนาหมอศรี 1. เด็กชายชาญณรงค์  สุวรรณกาญจน์
2. เด็กหญิงมาตา  มะหลี
3. เด็กหญิงศิริญญา  หมานอะ
4. เด็กหญิงสุนิษา  มุสิกพันธ์
5. เด็กหญิงโสภา  หมวดเพชร์
 
1. นายบุญศิริ  จันทร
2. นางวันทนีย์  แซมเพชร
 
859 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงนิจพร  ชิกอี้
2. เด็กหญิงศิวลักษณ์  ประคำศรี
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
860 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายกฤษณะ  ด้วงอุบล
2. เด็กชายณัฐกานต์  คงพัฒน์
 
1. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
861 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
 
1. นางอรนุช  ปิ่นทองพันธ์
 
862 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.37 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสม็อง 1. เด็กหญิงยุสรอ  หวังแดง
 
1. นางสาวสุรินทร์ธร  จันเสน
 
863 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ทวีรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี   สันหลัง
3. เด็กหญิงสีตีนูรีฮัน   ดือราแม
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
864 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงนูรีซ่า  หลำหัด
2. เด็กหญิงภัครมัย  หมินเส็น
3. เด็กหญิงอรดา  ทองสีดำ
 
1. นางสาวอังสนา  สีตะพงศ์
 
865 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หว่าหลำ
 
1. นางศศธร  ผาทอง
 
866 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทิ่งอ่อน
 
1. นายภิรมณ์  อินตะมะ
 
867 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายนนทนันท์  ดำเกษ
 
1. นางสุวรรณา  สารพันธ์
 
868 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 1. เด็กชายพีระสิทธิ์  หลีเจริญ
2. เด็กหญิงอาอีดะห์  ดาโตะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง
2. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง
 
869 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรหมมาศ
2. เด็กหญิงมารีน่า  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงอารียา  ยาอีด
 
1. นางฉวีวรรณ  ปรียวาณิชย์
2. นางสาวอัสมา  หมอเต๊ะ
 
870 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 23 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1. เด็กหญิงณิชา  แสงอานนท์
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วจินดา
 
871 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงรัตนา  พุทธชาติ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หมื่นทิพย์
2. เด็กหญิงศกลวรรณ   ฉายเพ็ชร
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
873 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กชายชาร์รีฟ  เหล๊าะหมัน
2. เด็กชายพงศธร  สวัสดิ์ทวี
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
2. นายสวิน  แหละหมัด
 
874 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านระตะ 1. เด็กหญิงวันวนิดา  ทองคำ
 
1. นางสาวสุณี  เมฆธรรม
 
875 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงรินลิณี  ไกรยบุตร
 
1. นางระเบียบ  เจาะเอาะ
 
876 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาแปด 1. เด็กชายนิอลีฝิน  ดอเลาะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์   สาเม๊าะ
3. เด็กชายอารฟาน    ดอเล๊าะ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ศิริเสถียร
2. นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง
 
877 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
2. เด็กหญิงอรวรรณ์  เอียดวารี
3. เด็กหญิงใหมยณี   สอกา
 
1. นางสมถวิล  ร่มสกุล
 
878 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูมิเย็น
 
1. นางอนงค์นาฎ  ไข่มุกด์
 
879 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงพัชรี  กลับยอด
 
1. นางสุนีย์  ภาษินทรัตน์
 
880 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ขุนดำ
 
1. นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา
 
881 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชายเพ็ชรแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิลเพชร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงกอบสม
 
1. นางกิ่งแก้ว  ไชยสองสี
2. นางอุไรรัตน์  ชูมี
 
882 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เฒ่าแก้ว
2. เด็กชายคฑาเทพ  คงทน
 
1. นางนาถชิดา  ภิญโญธนภัทร
 
883 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.87 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงประภัสสร  จันทรัตน์
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
884 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ช่วยทอง
 
1. นางสาวลักขณา  รัตนจำนงค์
 
885 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงเมธปิยา  บรรจงรัตน์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
886 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  แก้วกับทอง
 
1. นางชำนิ  สุจริต
 
887 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายธนัท  วรรณนุ้ย
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
 
888 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงไลซาร์  สาและ
 
1. นางอัชณา  ชูมาปาน
 
889 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงณัจวา  สะอิดี
2. เด็กหญิงนาซีลา  มาดีกาเจ
3. เด็กหญิงฟิตรี  สะมะแอ
4. เด็กหญิงฟิรดาว  รามันเจะ
5. เด็กหญิงฟิรดาวส์  มะสารี
6. เด็กหญิงรอฮีหมะ  ดอเลาะ
7. เด็กหญิงรุสนา  สหัดอิตำ
8. เด็กหญิงรุสนี  สหัดอิตำ
9. เด็กหญิงรูพีซัน  ดอเล๊าะ
10. เด็กหญิงลินดา  มันนะ
11. เด็กหญิงวนิตา  สะมะแอ
12. เด็กหญิงสุนันตา  นิแฮ
13. เด็กหญิงอัลฟา  ดอเล็ง
14. เด็กหญิงอัสมะ  เระสะอะ
15. เด็กหญิงอารีณา  เระสะอะ
 
1. นางสาวซูรีนา  โดยหมะ
2. นางนูราณี  ฮาบู
3. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วเพชร
4. นายพิเชต  คงยุนุ้ย
 
890 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กหญิงซูดาอีย์  ราชชำรอง
2. เด็กชายธราดล  หลีอี
3. เด็กชายอิมรอน  ราชชำรอง
 
1. นายธนนท์  สุวรรณษานนท์
 
891 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงภัคจิรา  วิหก
 
1. นางสาวมณี  ซุ่นซิ่ม
 
892 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ยอดปาน
2. เด็กชายไตรวิชญ์  จันคง
 
1. นางตรีรัตน์  ทองไฝ
2. นางอธิษฐาน  ยอดเอียด
 
893 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงมูรณี  โดยหมะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
894 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงปัฆณิตฐา  ทองนวลจันทร์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  แววสุวรรณ
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ขุนไกร
 
1. นางประจวบ  แก้วทองราช
 
895 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  สาแม
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
896 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงนาปีเส๊าะ  สะอิ
 
1. นายพิรุณ  เจริญศรี
 
897 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.03 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม 1. เด็กหญิงกิติมา  ปาแต
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  สาและ
3. เด็กชายภาราดร  สีหัด
4. เด็กชายสิงหา  หวันหมะ
5. เด็กชายอมรินทร์  สาและ
6. เด็กชายอันวาร์  มะมิน
7. เด็กชายอัสนี  ขุนอักษร
8. เด็กชายฮากีม  ยีแก้ว
 
1. นายจิระเดช  มะ
2. นายธรรมนูญ  ไหวพริบ
3. นางธีรมาส  สุวรรณชาติ
 
898 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสะกอม 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ทองโสม
 
1. นายจารึก  ยกรัตน์
 
899 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กหญิงนภัสสร  มะกา
2. เด็กหญิงสารีย๊ะ  มะสาแม
3. เด็กชายอัซวัน  อาแว
 
1. นายจำนันท์  สิงประจิม
 
900 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายการียา  มหามะ
2. เด็กหญิงซูมัยยะห์  ประคองโชค
3. เด็กหญิงสุไวณีย์  เตะเหร็ม
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ช่วยจันทร์
2. นางสาวฮาลีม๊ะ  หวันเตะ
 
901 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ 1. เด็กชายชนินทร์  สังเวทย์
2. เด็กชายชวนชัย  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายธนาศาล  นพรัตน์
4. เด็กหญิงธีริศรา  ตีบรักษ์
5. เด็กหญิงบุษกร  ศิริพรหมโม
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรบุรี
7. เด็กหญิงศิริพร  สุขช่วย
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  เรื่องอิ่ม
9. เด็กหญิงอรอนันต์  จิตรภักดี
10. เด็กชายอาริยะ  พิมยำกา
 
1. นางจีราภรณ์  อ่อนแก้ว
2. นางสาวรัศนีย์  แก้วทอง
3. นางอำนวยพร  พิพัฒน์ราชัย
 
902 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินสุวรรณ์
2. เด็กชายปุริมภัค  เพชรสุวรรณ
 
1. นางเมธิณี  สิริพรหม
 
903 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   หมัดยะมา
2. เด็กหญิงสุไรยา  เกโส๊ะ
 
1. นายธนาวุฒิ  หมะขะเหร็ม
 
904 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงสุนิสา  คูณแก้ว
 
1. นายสุนทร  มะลิแก้ว
 
905 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงอริศรา  เหล๊าะหลี
 
1. นางอุทัยวรรณ์   เหล่าทอง
 
906 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเพ็ชร
 
1. นางนุชนาถ  เอียดแป้น
 
907 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กหญิงสิริมา  หมาดเต๊ะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุนจันทร์
3. เด็กหญิงอรอุมา  เกตุวิชัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หน้าหู
2. นางสาวอาตีรา  นุ้ยเด็น
 
908 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายรติพงษ์  มณีรัตน์
 
1. นายสมพร  แก้วซัง
 
909 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงนัณนิศา  แก้วสิน
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
 
910 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  มรรคโช
2. เด็กชายธนวิทย์  มรรคโช
3. นายอนุชา  หมานหวัง
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี 1. เด็กหญิงจิญารัตน์   ชนะพาล
2. เด็กหญิงชนิตา   ศิริโรจน์
3. เด็กหญิงชาลินี   จุลแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐวีร์   ศีระพงศ์
5. เด็กหญิงอรเนตร   แสงสุวรรณ์
 
1. นายศิริพงษ์  เพชรมณี
2. นางเอมอร  อร่ามเรือง
 
912 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงซูวิตา  หนูหมัด
 
1. นางกันต์ณพัชญ์  เหมะตะศิลป์
 
913 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กชายมะรอฟี  ดาเล็งสะ
2. เด็กหญิงสุวาตี  เบ็ญเจะอุมา
3. เด็กชายอับดุลรอซะ  เด็นเด๊าะ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
914 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงฮายาตี  เบ็ญสมัย
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์
 
915 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทวีกุล
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  จันทร์จิตร
3. นางสาวอรณิชา  ชายนวล
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
916 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงธันญรัตน์  ทองศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
917 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ชูเรือง
2. เด็กหญิงมงคลรัฐ  จันทร์เสน
 
1. นายฐากูร  สังเพ็ชร์
 
918 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายมูเซาวิด  หมานยอ
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
919 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เพ็ชรคงอ่อน
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรจินดา
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  จินตนุกูล
4. เด็กหญิงนิสรี  แตมามุ
5. เด็กหญิงปัณชญา  คนคล่อง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวใหม่
7. เด็กหญิงสุรดา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงสโรชา  อุปมา
9. เด็กหญิงอมรศิริ  ไชยเอียด
10. เด็กหญิงอารีชานันท์  พัศธนไพศาล
 
1. นางสาวกชพร  ซุ้นซิ่ม
2. นางสาวนาฏกร  เสนะพันธุ์
 
920 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กหญิงอลิสตาร์  เหะเหร็ม
 
1. นายธนนท์  สุวรรณษานนท์
 
921 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายณัฐกร  น้อยผา
2. เด็กหญิงณัฐฐามาศ  หนูเอียด
3. เด็กหญิงบุษกร  หมื่นทรัพย์
 
1. นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์
 
922 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายทวีศักดิ์   นิลมาก
2. เด็กชายอรรถพงศ์  บุญศรี
3. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  สมาน
 
1. นายฉลอง  ศรีไตรรัตน์
2. นายวิวัฒน์  ภักดี
 
923 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงมารีน่า  เหาะโส๊ะ
 
1. นายอับดุลอาซิ  สมาน
 
924 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขแก้ว
2. เด็กชายบัญญวัต  ทองศรี
3. เด็กชายปัญญาวุฒิ  บุญฉวี
4. เด็กชายพีรนัฐ  โสภณ
5. เด็กชายยศวรรธน์  ยอดทอง
6. เด็กหญิงสุธาสิณี  เทพศรี
 
1. นางสมพิศ  หิรัญสาลี
 
925 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงกามีลล๊ะ  อับดุลเล๊าะ
2. เด็กหญิงคทารียา  โดยมัน
3. เด็กหญิงซอฟียะห์  ยาฟาด
 
1. นางชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
926 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายชารีฟ  สนิหลำ
2. เด็กหญิงรอชาดา  กะจิ
3. เด็กหญิงสุรัยญา  สุพรรณ์
4. เด็กหญิงอริสรา  ล่อฮอย
5. เด็กหญิงอัยรญา  หมื่นพล
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
927 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพังลา 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ธิลา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ขุนวิจิตร์
3. เด็กหญิงนัฐณิชา  หมวดดำ
4. เด็กชายปัญญา  คิดนุนาม
5. เด็กหญิงอรวรรณ  คิงคำ
6. เด็กหญิงอาทิติยา  ปานแก้ว
 
1. นางอารีย์รัตน์  รุ่งทอง
2. นายอำนาจ  นกแก้ว
 
928 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  หลีไสทอง
2. เด็กหญิงตอยีบะ  ตาเฮ
3. เด็กหญิงสายาตี  ยามา
 
1. นางวรลักขณ์  สังฆรัตน์
2. นางสุภา  เส็นธนู
 
929 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.87 เงิน 4 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอรวี  พิมมาดี
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
930 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงกษิรา  อาโกบไบ
2. เด็กหญิงซาร่า  โด่หลี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองน้อย
4. เด็กชายนรนาถ  ทองสง
5. เด็กหญิงนริสา  บัวนาค
6. เด็กชายภานุพงษ์  คิดชอบ
7. เด็กชายวรวุฒิ  สายวารี
8. เด็กชายศราวุฒิ  ไลลรัตน์
9. เด็กชายสุรเดช  ขันติ
10. เด็กชายอันวา  โอะขะหลี
11. เด็กชายอาซูวัน  เหล๊าะ
12. เด็กชายฮาดิษ  บินเด็น
13. เด็กชายฮาริส  โอ๊ะ
14. เด็กชายเรวัต  ขาวบก
15. เด็กหญิงเวรุยา  อุปนันท์
16. เด็กชายโยฮัน  โต๊ะเตบ
 
1. นายประสิทธิ์  สุขคล
 
931 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกกอ 1. เด็กหญิงสุนันทา  สังข์แก้ว
 
1. นายณรงค์  หรับจันทร์
 
932 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกระอาน 1. เด็กหญิงนูรีดา  แห่แหล่ม
 
 
933 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
 
1. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์
 
934 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.9 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงพิชญา  หวังจิ
2. เด็กหญิงสุรีตา  โจรดมาก
3. เด็กหญิงสุไฮณี  สะเล็มดอ
 
1. นางสาวอรดา  หมีนเหล็บ
 
935 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงกอวีน๊ะ  เลาะมอง
2. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  แส้เด็น
3. เด็กหญิงยามีละห์  มะนอสะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นางสาวสุณี  มอลอ
 
936 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายอำนาจ  มณีโชติ
 
1. นางอุไรรัตน์  ชูมี
 
937 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายกิติกร  มูสอแยนา
2. เด็กหญิงญาดา  มูฮิ
 
1. นางปราณี  แซ่ปุ่ย
 
938 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกัลยา  เนสะแหละ
2. เด็กหญิงนริสรา  เจะเล๊าะ
3. เด็กหญิงมาซิเต๊าะ  ปาเซเล๊าะ
4. เด็กชายวีรนุช  พิศแลงาม
5. เด็กหญิงอัสรีนา  หมันโส๊ะ
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
939 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงชาราวดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
940 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กหญิงกรณิภา   เบ็นหมาน
2. เด็กหญิงสุปราณี  มุเส็มสะเดา
3. เด็กหญิงอัสลามีย์  สุระกำแหง
 
1. นางสุวิมล  ยาอีด
 
941 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ล่าเม๊าะ
2. เด็กหญิงซารีนี  สันเด็น
3. เด็กหญิงสุชาดา  หลำเก็ม
 
1. นางยุวดี  ทองด้วง
2. นางสาวเร๊าะหนา  เล๊าะเต๊ะ
 
942 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 1. เด็กหญิงซารีม๊ะ  ลาไหน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ส่งเจริญ
3. เด็กชายยุทธตะวัน  มูเก็ม
 
1. นางฐิตินันท์  รัตน์พันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  หมอแก้ว
 
943 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จันคง
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
 
944 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
2. เด็กหญิงดารณี  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เทพสุภา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
945 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  หวันหมุ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
946 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วเกาะสะบ้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุนทร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พันธี
 
1. นางเพลินพิศ  ยอดสกุล
2. นายเพียร  ยอดสกุล
 
947 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 71.43 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงอัซซูวาณีย์  เตะหนิ
 
1. นางสุดาวดี  แฟบกระโทก
 
948 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจรรยา  สังข์สมบูรณ์
 
949 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงศิรินภา  สุวรรณมณี
 
1. นางรัชนี  คงศรี
 
950 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงจันทิมา  หมูนี
 
1. นางสาวนูรฮัลนาน  ล่าบูรี
 
951 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงซูเฟิร์น  อึ้ง
2. เด็กชายมงคล  สุทธิรักษ์
3. เด็กชายมูฮัมหมัดก็อตรี  สาและ
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นางแวนาปีเส๊าะ  ยีตูวา
 
952 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.09 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลำลอง 1. เด็กชายบูราฮาม  หะยีและ
2. เด็กชายอหมัดบัยฮากี  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวสาลูม๊ะ  เอียดแอ
 
953 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.94 เงิน 5 โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายชนวีร์  อินทรักษ์
2. เด็กชายธนายุทธ์  จินดามณี
3. เด็กชายพิทธยาธร  อนุสรณ์นาวิน
4. เด็กชายวรรษธร  สมบูรณ์
5. เด็กชายสุทิวัส  ธรรมโชติ
6. เด็กชายอธิยวัฒน์  แก้วคำ
 
1. นางขนิษฐา  มู่สา
2. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
3. นางอนงค์  จันทร์เขียว
 
954 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงกัลญา  อะนวล
2. เด็กหญิงนิตยา  บัวนาค
3. เด็กหญิงนูรัยดา  เพ็งเจ
4. เด็กหญิงรวิกานต์  โสดาหวัน
5. เด็กหญิงอัชน่า  บ่าเหม
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
955 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กชายดลรอโอบ  หวังนุรักษ์
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์   เส็นหมาน
 
1. นายวิสุทธิ์  แก้วทอง
 
956 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายหานาฟี  หมะหมิน
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
957 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1. เด็กชายกาดดาฟี  กาเด็ง
2. เด็กหญิงชนิกา  แซงบุญเรือง
3. เด็กชายซอฟรอน  หมัดหลำ
4. เด็กหญิงฐนิชา  รุ่งเรืองศรี
5. เด็กหญิงปวีณา  เหร็ม
6. เด็กชายรอมฎอน  หลำสุข
7. เด็กชายวรวุฒิ  สายวารี
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หละสัน
9. เด็กชายสิทธิชัย  ชูศรี
10. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ทองอ่อน
11. เด็กชายอนันต์  หะยีสะแอ
12. เด็กชายอันดูวา  ดอเลาะ
13. เด็กหญิงอาซียะห์  ดอเลาะ
14. เด็กชายอาฟิตร์  อาแว
15. เด็กหญิงฮาษาน๊ะ  มีดามี
16. เด็กหญิงโซเฟีย  อาบูวะ
 
1. นายประสิทธิ์  สุขคง
 
958 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หลักจิตตโร
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปานเพชร
3. เด็กหญิงรติมาภรณ์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
5. เด็กหญิงเขมรินทร์  แก้วจินดา
 
1. นางพรรณี  พรุเพชรแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณ  ทองมาก
 
959 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. นางสาวรอฮานี  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงอารีนี  มามุ
3. เด็กหญิงโรสนานี  หะยีหะมะ
 
1. นายแสบ  หนูแจ่ม
 
960 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายประเสริฐ  นวลเจริญ
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
961 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 7 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  นุ้ยดอน
 
1. นายอดิเรก  เยะหมัน
 
962 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปริกใต้ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เจ๊ะหนุ้ย
2. เด็กหญิงบุปผา  เจนชัย
3. เด็กชายปิติพล  ผลิปัญญา
4. เด็กหญิงปิติภัทร  ผลิปัญญา
5. เด็กชายอามีน  หมีโดด
 
1. นางมยุรี  บิลหรีม
2. นางสุดา  หลำบิลส๊ะ
 
963 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กชายศราวิน  ยิ้มมงคล
2. เด็กหญิงสุโรจนา  กัตะเวที
3. เด็กชายอรรถพล  สายเนตรงาม
 
1. นางขวัญใจ  เรืองสุข
2. นายบุญโชค  จุลแก้ว
 
964 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กชายซาการียา  สะมะแอ
2. เด็กชายอับดุลยัฟบาสร์  สาแมแน็ง
 
1. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
965 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาแปด 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  บาเห็ม
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ปะเตะตีมุง
 
1. นางสาวร่อมเล๊าะ  จาโรจน์ยา
 
966 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปริกใต้ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  มุเส็ม
2. เด็กหญิงนัสซันย่า  กาเทพ
3. เด็กหญิงพัชรี  ดาโอ๊ะ
4. เด็กหญิงฟ้าธิดา  บุญโชติ
5. เด็กชายอัมรันต์  อินนุ
 
1. นางมยุรี  บิลหรีม
2. นางสุดา  หลำบิลส๊ะ
 
967 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กชายภราดล    แก้วโชติรุ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยอสมเพ็ชร
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
2. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
968 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงสุไลดา  ปัตตะเน
 
1. นางสินินาฏ  หะยีเด
 
969 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กหญิงกาญดา  หมัดและ
2. เด็กหญิงสุดใจ  หมัดหะ
3. เด็กหญิงอัสมา  หีมล๊ะ
 
1. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
970 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.25 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงมัสยา  แซ่ตัน
 
1. นางสาวยุพิน  สุขะบุญพันธ์
 
971 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงรอปีอ๊ะ  เด็นมานิ
 
1. นายเพนิม  แก้วสุข
 
972 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอเทพา 1. เด็กหญิงรอฮีมะฮ์   โอล่า
 
1. นายฮานูวา  ยุโสะ
 
973 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงกัณนิสา  เงินกองแก้ว
2. เด็กชายโชดก  สองไชย
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
974 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงซำซีย๊ะ  บือซา
 
1. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
975 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงจินตหรา  สมานเหม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บินชัย
4. เด็กหญิงณัฐฐิมา  เต็มสงสัย
5. เด็กหญิงพรรณิศา  มีเสน
6. เด็กหญิงมะลิกา  หวันโส๊ะ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พรุเพชรแก้ว
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ไวยรัตน์
9. เด็กหญิงสุรัชญา  หิรัญวิริยะ
10. เด็กหญิงสุวิมล  โต๊ะหีม
11. เด็กหญิงสุไรด้า  สันโต๊ะเส็น
12. เด็กหญิงสุไรยา  สันโต๊ะเส็น
13. เด็กหญิงอนัณย์ดา  เหล็มและ
14. เด็กหญิงอัสมา  หมันลอ
15. เด็กหญิงอาซีซ๊ะ  เส็นแอ
 
1. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
2. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
3. นางศุลีพร  ชนะโชติ
4. นางเสาวรส  เพิ่มพูล
 
976 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงบังอร  สองแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
977 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงซาริณี  หนิมา
2. เด็กหญิงนาศิลา  เต๊ะเกะ
3. เด็กหญิงมุกซิลา  หมานเต๊ะ
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
978 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  หนูนวล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมรัตน์
3. เด็กหญิงเรณู  สหสุวรรณ์
 
1. นางฐิมลรัตน์  เส็นเหล็ม
2. นางสาวพเยาว์  ทองสวนแก้ว
 
979 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงระวิรรณ  คงเหล่
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
980 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสมสา
2. เด็กหญิงนภัสสร  มู่เก็ม
3. เด็กหญิงมารีนา  พยายาม
4. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมัดอาดัม
5. เด็กหญิงอัสนา  สนยาแหละ
 
1. นางไซนาบง  หมัดเต๊ะ
 
981 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กชายมีนพันธ์  หนูทอง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ชัยเต็ม
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ทัพชัยศิริ
 
982 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.75 เงิน 16 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยอิน
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  เอียดประดิษฐ์
 
983 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กาญจนเพ็ญ
2. เด็กหญิงดารณี  สังข์แก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ธรรมรัตน์
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เทพสุดา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  คงบุญ
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
984 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงเรืองรอง  พวงรัตน์
 
1. นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์
 
985 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงชุติมา  สันสน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  นิลบรรจง
 
986 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 1. เด็กชายสุไลมาน  ต่วนสุหลง
 
1. นางชื่นใจ  เทพมณีไชย
 
987 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.82 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติิโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
988 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 6 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงปฐมวดี  แสนสุด
 
1. นางจำเนียร  กำเนิดแก้ว
 
989 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  นุ่นสง
2. เด็กชายศุภณัฏฐ์  บัวใหม่
 
1. นายธีระศักดิ์  อร่ามเรือง
 
990 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนตชด.บ้านประกอบออก 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  หลีบ๊ะ
2. เด็กหญิงซูไฮลา  ฮาบา
3. เด็กหญิงนูรฮารีซาส์  อีมุส
 
1. นางสาวฮารีเมาะ  มันจิ
 
991 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงมาเรีย  ส่าหนิ
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
992 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. นายวัฒนา   โก๊ะจับ
 
1. นายวิสุทธิ์   แก้วทอง
 
993 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  บุญยอด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มิฉา
3. เด็กหญิงฮามีด๊ะ  ยีละ
 
1. นางสาวมารียา  หากมุสา
2. นางอรพร  เกื้อสกุล
 
994 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   นวลศรี
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย   เป้าเงิน
3. เด็กชายทินกร   สอนไชย
4. เด็กหญิงภคพร   สันเสนาะ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุญทอง
 
1. นางปัทมา   สุวรรณขำ
2. นางสาวยู่ด๊ะ  ขุนจันทรัตน์
 
995 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.59 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายชนายุฒน์  เจ๊ะเล๊าะ
2. เด็กชายฝิเด่นคิตรี  เขร็มกา
3. เด็กชายมุสลิม  สะอุ
4. เด็กชายรณชัย   เทศเขร็ม
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สะเม๊าะ
6. เด็กชายอนันดา  หมะสะเร๊ะ
7. เด็กชายอัลฟารีซี  ยีด้ำ
8. เด็กชายฮานาฟี  โต๊ะเหม
 
1. นางชยานี  เพ็ชรกาศ
2. นายอภินันท์  สะอาด
3. นางเบญจมาศ  เนตรสว่าง
 
996 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงนูนัยนะห์  โสะปนแอ
2. เด็กหญิงสาวีย๊ะ  มะดีเย๊าะ
3. เด็กหญิงสุไลดา  นากอหม๊ะ
 
1. นายกิติคุณ  นิคมรัตน์
 
997 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายวรัญญู  ดำเกิงขจรวงศ์
 
1. นางอำภา  แก้วกูล
 
998 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  เพ็ชรไข่
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมทองคง
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล
 
999 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงชญานิศ  เกตตะพันธุ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เจริญศักดิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  น้อยแก้ว
2. นางอนงค์  แดงแก้ว
 
1000 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงนันธิชา  โต๊ะหีม
 
1. นางสาวจาริยา  ยีแหละหมัน
 
1001 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปริกใต้ 1. เด็กหญิงฟารีด้า  เจ๊ะหนุ้ย
 
1. นางนัตตรีเซีย  เต๊ะหมาน
 
1002 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงกุสุมา  ถ่านคำ
2. เด็กหญิงจุมพิตา  โต๊ะยีหล๊ะ
3. เด็กหญิงชนินาถ  พูนปิยะทรัพย์
4. เด็กหญิงซารฮ์รอ  ตะวัน
5. เด็กหญิงฐิติมา  น่าชม
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  หลิกแก้ว
7. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่โจว
8. เด็กหญิงมณฑา  ผุดวรรณา
9. เด็กชายยุทธนา  หัดกาเจ
10. เด็กหญิงรับขวัญ  ไชยนิล
11. เด็กหญิงวริษา  คำแดง
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันดำ
14. เด็กหญิงเขมิกา  เนียมพัน
15. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงขอด
 
1. นางสาวบิลันธนา   เพ็ชเต็ม
2. นางบุปผา   ศิริพร
3. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
1003 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  วงศ์สาคร
2. เด็กหญิงฝาริย๊ะ  รอดภาษา
3. เด็กหญิงยุพา  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาววรรณนา  วงษ์ใหญ่
2. นางเพ็ญศรี  มลิพันธ์
 
1004 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กชายยอดชาย  ร่มโพธิ์
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
 
1005 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สะแม
3. เด็กหญิงหาลีมะห์  ยีสลำ
 
1. นางสาวดารัตน์  หมานมาด
 
1006 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายบุฆอรี  โต๊ะหลี
2. เด็กชายอิลยัส  นุ้ยโส๊ะ
3. เด็กชายฮัมดี  รามันบากา
 
1. นางละไมย์  กิตติวรุณโรจน์
2. นางศุลีพร  ชนะโชติ
 
1007 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงยาวารี  หลีหวัน
2. เด็กหญิงอาซีฟะฮ์  นิสนิ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
1008 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองหนู
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
1009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มีนาพันธ์
2. เด็กหญิงมุกมณี  มะอักษร
3. เด็กหญิงลลิตา  วชิราภากร
4. เด็กหญิงวิรชา  สีนุ้ย
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประสบชาติ
 
1. นางกอบกิต  แก้วอรุณ
 
1010 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อินสองทอง
2. เด็กชายศรายุธ  อินสองทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เซ่งเข็ม
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ตันติวุฒิ
 
1011 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
2. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์
 
1012 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กหญิงรู่กัยหย๊ะ  แก้วสมุทร
 
1. นางณัฐติตา  เสนะกูล
 
1013 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กชายจักกฤษ  ศรีเงินถม
2. เด็กหญิงจารุณี  ชูกลิ่น
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางรุ่งฤดี  ชัยเชื้อ
2. นางลำใย  รุ่งเรือง
 
1014 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงวิชญาดา  มาเด็น
 
1. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
1015 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นวลทอง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดดี
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
1016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  จิตภักดี
 
1. นางผอื้น  ชาติวัฒนา
 
1017 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  รักสม
2. เด็กหญิงพิมโรส  ประสิทธิ์นุ้ย
3. เด็กหญิงภัทรากร  ฉิมจโรจน์
 
1. นางสุวรรณี  ทองนวลจันทร์
 
1018 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คันธจันทร์
2. เด็กหญิงตวรรรัตน์  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  เอียดบัวขวัญ
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี  หลำยี
 
1019 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายวรวัฒน์  ทองกอบสม
 
1. นางจรรยา  สังข์สมบูรณ์
 
1020 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงมุมตัส   เบ็นแหละแหนะ
 
1. นางสาวอนิษฎา  เหล๊ายิ
 
1021 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงสุริญานี  มะโก๊ะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วงภักดี
3. เด็กหญิงแวซูไฮลา  ตาเยะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัชรชาญไพศาล
2. นางสาวทิพวัลย์  นิลสุวรรณ
 
1022 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงอันดามัน  สุวรรณโรจน์
 
1. นายปรีชา  ไชยสาลี
 
1023 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงกันติมา  หลำหัด
2. เด็กหญิงจิตติญา  หมานสนิ
3. เด็กหญิงณัฐริญา  กะลอเอียด
4. เด็กหญิงประวีณา  หมูนี
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ขะหมิหมะ
6. เด็กหญิงอริสา  กะลอเอียด
7. เด็กหญิงอินทิรา  มูณี
8. เด็กหญิงอโนมา  มูนี
 
1. นางสาวนวลน้อย  ทองขาว
2. นางปรียาภรณ์  จันทร์ละเอียด
3. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
4. นางลัดดา  อักษรทอง
 
1024 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กหญิงชริฎา  สีทอง
2. เด็กหญิงดนิตา  ชุมพราหมณ์
3. เด็กชายธนวุธ  จันมุณี
4. เด็กหญิงนิชนันท์  เดชอรัญ
5. เด็กชายอธิป  เอียดเอก
 
1. นางวลิญดา  เพ็ชรนิล
2. นางสิริบุญ  อินทกูล
 
1025 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  ราชแก้ว
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
1026 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงนาดีญา  มะปิ
2. เด็กชายวงศธร  ลาเต๊ะ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  หลำหม๊ะ
 
1. นายจิรวัฒน์  บิลหมัด
2. นางยุสณี  ระหัด
 
1027 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรุเพชรแก้ว
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า   เทพรักษ์
 
1. นางสอิ้ง   ดอนแดงรอด
 
1028 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.2 เงิน 10 โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯ 1. เด็กหญิงรมัณยา  ล่าบุรี
2. เด็กชายรุสดี้  หนีสะเก็ม
3. เด็กชายสุการีย์  หัดหมัน
4. เด็กหญิงอรัญญา  สุวรรณราช
5. เด็กชายอัสรี  สันหมาด
 
1. นายสาโรจน์  ยีสะอุ
 
1029 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.66 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกรกมล  อาลีมูสอ
 
1. นายเกษม  ตะลุง
 
1030 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ชินวงค์
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  คงเพ็ชร
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล
 
1031 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงสูนีต้าร์  ปูลา
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
1032 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ร่มสิน
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุขเกษม
 
1033 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชูเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ทองบุญเรือง
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
1034 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฐชา  รัตนะสุภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมโชโต
3. เด็กชายนเรศ  จันทร์ศรี
4. เด็กชายบูรพา  จันทสุวรรณ
5. เด็กหญิงพุธิตา  หมะ
6. เด็กหญิงภัทริน  ลิ่มเฮ่า
7. เด็กชายยุทธพิชัย  บัวสองศรี
8. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ตันติพลานนท์
9. เด็กหญิงสุธิพรรณ  คำพุท
10. เด็กชายอิศรางกูร  เกื้อสกุล
 
1. นางธนกร  ณ สงขลา
2. นางสมญา  ดูล๊ะ
3. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
1035 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงวาสนา  สัมมา
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
1036 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.4 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กชายฟิตริ  นุ้ยหล๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดชาฟิกค์  และหวัง
 
1. นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา
 
1037 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายธณาวัฒน์  ดำสม
 
1. นายประสานติ์    จีรกาญจน์
 
1038 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เขาทอง
2. เด็กหญิงธัญญาวดี  พรหมมีฤทธิ์
3. เด็กชายสดุดี  บุญสุจจันทร์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คชเลิศ
 
1039 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงวิชุดา  จันทร์อ่อน
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
1040 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงศิรินภา  คำวิรัตน์
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
1041 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กชายชาติรี  เบ็นยุหนุ้ย
2. เด็กชายซอบีหรีน  หมุเส็มสะเดา
3. เด็กชายซะดาน  หมัดอาดัม
4. เด็กชายซากีรีน  สนยาแหละ
5. เด็กชายซาซิลีย์  เจริญเร๊ะ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมัดเล
7. เด็กชายดารุณ  ฝาหล๊ะ
8. เด็กชายธีรพงษ์  ปานแก้ว
9. เด็กชายนเรศ  เบ็นโส๊ะ
10. เด็กชายบิลาน  หมัดร่วม
11. เด็กชายฟารุบ  ขุนพิจิตร์
12. เด็กชายลตีฟ  บินก่อเด็ม
13. เด็กชายอริฟ  สายสหัส
14. เด็กชายอัซซาน  สนยาแหละ
15. เด็กชายอามานัส  เส็นทอง
16. เด็กชายฮาซัน  สุวิสัน
17. เด็กชายฮาฟิซ  หวันหวัง
18. เด็กชายเอกพล  คชธรรมรงค์
19. เด็กชายโยฮาล  เต๊ะโส๊ะ
20. เด็กชายไชยา  ขุนอักเขต
 
1. นายพิศักดิ์  มาลินี
2. นางสาวรุ่งฤดี  หมีโดด
3. นายสมบูรณ์  พันธ์ยูโส๊ะ
4. นายสุนัย  พุทธกูล
5. นายอับดลกอเดช  สาริปา
 
1042 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญทองแจ้ง
 
1. นายลำใย   รุ่งเรือง
 
1043 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เดี่ยววาณิชย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัคคะเมธี
 
1044 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยอดดำ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  สิงประจิม
3. เด็กหญิงเทวิกา  กองโฮม
 
1. นางกิจจา  ติ้งมุข
2. นางสมส่วน  ชุมวาส
 
1045 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเกศินี   ศรีสงค์
 
1. นางชนากานต์  สมาแฮ
 
1046 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 1. เด็กหญิงมารีนี  ขรีด่าโอีะ
2. เด็กหญิงอธิชา  แตงเทศ
 
1. นายวรวุธ  โขมพัตร
 
1047 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงฮุสนา   กอและ
 
1. นางจิรวรรณ   ทิตย์พรมทอง
 
1048 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  แขมวารินทร์
2. เด็กหญิงรีซาละห์  เต๊ะเหย๊าะ
3. เด็กชายวรเชษฐ์  สันอีด
 
1. นางสาวอาซีซะฮ  การดี
2. นางอาดียา  หมาดหมาน
 
1049 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  นวลอนงค์
 
1. นางสาวจินตนา  ลิ่มปี่
 
1050 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.33 เงิน 6 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงณัฐมาลย์  มีเทพ
2. เด็กหญิงนัทชา  พัตทะกุล
3. เด็กหญิงนารีมาลย์  เจะสมะแอ
4. เด็กหญิงนาเดีย  เจะเงาะ
5. เด็กชายฟาฏิน  เหมมุดิง
6. เด็กชายอรรถพล  บุญเพชร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีรักษ์
 
1051 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงอาซีเย๊าะ  มันได้เจะ
 
 
1052 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายรุซดีย์  หมินเย๊าะ
 
1. นายธวัชชัย  นุ้ยสีรุ่ง
 
1053 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขวัญกิจพิเชษ
 
1. นางสุณีย์  เล่งซุ่น
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 1. เด็กชายจีรพัฒน์   สาแหละ
2. เด็กชายซอฟวาน  สาแล๊ะ
3. เด็กชายภูรีภัทธ์  กาเยาะ
4. เด็กชายยงยุทธ  แสงสิน
5. เด็กชายอัฟฟัณน์   มะแอ
 
1. นายซุกรี  สาม่าน
2. นางสาวอะมาเลีย  มูณี
 
1055 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กหญิงมีนา  หวันสะเม๊าะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
1056 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปานเหลือง
2. เด็กชายอมรเทพ  พรมจันทร์
 
1. นางพรรณอร  คงวัดใหม่
2. นางเกศินี  เกิดเกตุ
 
1057 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 1. เด็กหญิงรัตนา  หมัดเล๊ะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  หมากปาน
3. เด็กหญิงสุไรซ่า  ลาเตะ
 
1. นางทิวาภรณ์  มุทะจันทร์
2. นางสาวแฉล้ม  ไชยแก้ว
 
1058 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   เกื้อหนู
2. เด็กชายวัฒนา   ขุนดำ
 
1. นางสาวปิญานุช  หวังจิ
 
1059 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายปริญญา   มณีรักษ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ขาวพรม
 
1. นายสุวิชา   ประกอบพันธ์
 
1060 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 68.2 ทองแดง 15 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 1. เด็กหญิงศิริภัทรา  โพธิยก
 
1. นางสาวมลิวรรณ  ศักดิ์ศฤงคาร
 
1061 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงอาทิตยา   สุกแก้วมณี
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
 
1062 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 1. เด็กหญิงซากียะห์  มามะ
 
1. นางนูรีหย๊ะ  ยีสะอุ
 
1063 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กชายปวิช  ใจอ้าย
2. เด็กชายอุสมาน  หนิยุหนุ๊
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
 
1064 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กชายซอดีกีน  กามาจิ
2. เด็กชายซุลกีฟลี  ดารามัน
3. เด็กชายมะรอวี  แวสะนิ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร  ศรีประสม
 
1065 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1. เด็กชายนฤเบศ  ผลโสดา
2. เด็กชายนวดล  หมัดเหม
 
1. นางสาวนาพีซะ  บินอาหวา
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เวียงหงษ์
 
1. นางจุไรรัตน์  สุขปุนพันธ์
 
1067 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดช่องเขา 1. เด็กหญิงประสานสุข  ทองแก้วเจริญ
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์พรหม
 
1068 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ฉิมจโรจน์
 
1. Mr.NESTOR B.SANAY  JR.
 
1069 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายสหชัย  ธีระนันทกุล
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69.75 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงนวพัฒน์  ภารกิจโกศล
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง
 
1071 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  กะปิเยาะ
2. เด็กชายวันเฉลิม  หมัดเต๊ะ
3. เด็กชายฮาฟิส  สีบู
 
1. นายธวัชชัย  นุ้ยสีรุ่ง
 
1072 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมานหมีน
2. เด็กหญิงอารียา  ระหมันยะ
 
1. นายไพศาล  เกื้อขะเหร็ม
 
1073 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงสโรชา  รักเผือก
 
1. นางสาวศศมนต์  ทิมมณี
 
1074 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67.2 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงชัชวานี  ผอมเขียว
2. เด็กชายอัครินทร์  เดียวเล๊าะ
 
1. นางราตรี  แหล๊ะหิ้น
 
1075 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.44 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กชายอธิบดี   แจ้งนิ่มนวล
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
 
1076 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงซันญ่า  สุปเหยาะ
2. เด็กหญิงซามา  หีมหมัน
3. เด็กหญิงอามีนา   หมัดหมีน
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
1077 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. นายธนพงษ์  ดำเป็นไฝ
2. นายมนูญ  หมื่นทิพย์
 
 
1078 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61.62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายคอลิก  โอล่า
2. เด็กหญิงนัจวา  ดาแซ
3. เด็กหญิงสุใบด๊ะ  หะมะ
 
1. นางสาวรอบีย๊ะ  นันแน่ 0862921300
 
1079 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.6 ทองแดง 12 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงกฤดาธิการ  แซ่จิ้ว
2. เด็กชายบูรพา  ธาราวิศาลเลิศ
 
1. นางอาภรศรี  คลังจันทร์
 
1080 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 1. เด็กชายสุกรี  แวเตะ
 
1. นายอับดุลเล๊าะ   วาจิ
 
1081 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กชายอาสมี  สาแมและ
2. เด็กชายแวอิสมาแอ  ต่วนกือจิ
 
1. นายมะนันท์  ดอแนเล๊าะ
 
1082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวลเจริญ
2. เด็กชายภูริภัทร  ชูแก้ว
 
1. นางณัฐวดี  ณะมณี
2. นางบูรณี  ขวัญทองชุม
 
1083 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงนรกมล  รามสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณทิพย์  นามดี
 
1. นางสาววันดี   แสงแก้ว
 
1084 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูศรี
2. เด็กชายทศพร  พวงมาลัย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  อาแว
4. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี  ขะหรี
5. เด็กชายรอยะ  อับดุลขะเด
6. เด็กชายอดินันท์  เต๊ะย่อ
7. เด็กชายอูเซ็น  อับดุลขะเด
8. เด็กชายฮูฬูลอัซมี  เพชรเกศา
 
1. นายวีระพันธ์  อนุสสรางค์กูล
 
1085 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สอเด
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  งอดสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีสุข
 
1. นางทรงสมร  สุธรรมวรวิทย์
2. นางสาวรจนา  อุศรัตนิวาส
 
1086 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงชนาภา  อินทรีย์
 
1. นางรัถยา  ยอดพรหมทอง
 
1087 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
 
1088 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กหญิงนฤชฎาภรณ์  ชาญณรงค์
 
1. นางสาวชมพู  โอแก้ว
 
1089 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  แสงหิรัญ
 
1. นางวรรณา  ศรีสุวรรณ
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงรมตี  สุวรรณบรรดิฐ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงคอตีเย๊าะ  เจะอูมา
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม
 
1092 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงธันวา  สโมทานทวี
2. เด็กชายสถาพร  ไชยขวัญ
 
1. นางสาวอภิชยภาฑิ์  เดชวรรณ
 
1093 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงอิสริยา  หว่าหลำ
 
1. นางสาวสิีิรินดา  หมัดอะดำ
 
1094 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายนพกร  แก้วบุษบา
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  โพธิวิจิตร
3. เด็กหญิงออมสิน  ธรรมทินโน
 
1. นางพัทธนันท์  เดชาวุฒิกุล
2. นายสมพร  แก้วซัง
 
1095 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 1. เด็กหญิงโสรดา  ปล่องหอย
 
1. นางอรสา  เพ็ชรฆาต
 
1096 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงวิไลวัลณ์  หมัดเหล็ม
2. เด็กหญิงสุนันดา  บุญณะ
3. เด็กหญิงใหม่  เล๊าะเหม
 
1. นายวัฒนชัย  สาลี
2. นางวิภารัตน์  หลีมะพรรณ
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กชายศุภสรณ์  เพชรทอง
 
1. นางอวยพร  สุวรรณโณ
 
1098 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เส็น
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   เกตุสุวรรณ์
 
1. นางยุพิน  แสงยอ
2. นายสนอง  ชูมาปาน
 
1099 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  แซ่ชี
 
1. นางสาววีลายา  มะห์มูดีย์
 
1100 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทายะพิทักษ์
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
1101 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นายราชันต์  หมันหลี
2. นายอนุชา  หมานหวัง
3. นายอิบรอเอน  หนิยุหนุ๊
 
1. นายธนู  ทองมี
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
1102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายจุติสันติ์  สาและ
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สีนวล
3. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  มณีคุณ
 
1. นางปณิตา  แก้วจังหวัด
2. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์
 
1103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กชายซอดีกีน  กามาจิ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
1104 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พุทธสุภะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพศาลวัฒนา
 
1105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงพารีด๊ะ  ชาวพม่า
2. เด็กหญิงสีตีฮายา  สาและขาว
 
1. นางสาวลำเยาว์  บุตรดินจา
 
1106 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกรงอิตำ 1. เด็กหญิงฟาติมะห์   หะยีมิง
2. เด็กหญิงอัสนะห์  โนสะทำ
3. เด็กหญิงอารยา  หาหมะ
 
1. นางสาวกุลระวี  แก้วกระจ่าง
2. นางสาววรรณี  วิริโย
 
1107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  หมัดมัน
2. เด็กหญิงสุุดารัตน์  พูลแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุษา  เณสอิ
 
1. นางสุกิจ   อินทะจันทร์
2. นางอารี  จิตร์สุริวงศ์
 
1108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 62.53 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายฆุฟรอน  โส๊ะเหล๊าะ
2. เด็กชายณวพล  เกิดกัณโณ
3. เด็กชายปฐพี  สังปิด
4. เด็กชายพลภูมิ  ชูเขียว
5. เด็กชายพิทวัส  ศิริอภัย
6. เด็กชายพิรุณชัย  ศรีช่วย
7. เด็กชายวรเมฆ  ชูเชิด
8. เด็กชายอัฟฟาน  บินรัตแก้ว
 
1. นางบุณยวีร์  ณ พัทลุง
2. นางสำเนียง  ช่วยประสม
3. นายโชค  บุญเรือง
 
1109 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กชายรวิพล  หาญแกล้ว
 
1. นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ
 
1110 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงพรกนก  สุวรรณการ
2. เด็กชายภีมพัฒน์  แก้วเอียด
3. เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  พลิกหิน
 
1. นางปริยานุช  พรหมร่วมแก้ว
2. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
 
1111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายคณาวุฒิ  จันทรัตน์
 
1. นายฉัตรเทียนชัย  เพ็งลาย
 
1112 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงพัชรี  หนูเอก
 
1. นางสุภาพ  ทองจินดา
 
1113 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟีย์  ตะยูมา
2. เด็กชายอานาฟี  หมะเด็น
3. เด็กชายฮันนาฟีร  เจ๊ะเต๊ะ
 
1. นางวิจิตรา  เขียวหลี
2. นางอำพรสุข  พรมขาวทอง
 
1114 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สำเภาเมฆ
 
1. นางพิศมัย  พงศ์สุวรรณ
 
1115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงนรุมะห์  อุเซ็ง
2. เด็กชายมูอัมหมัด  นาอีนสะมะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โกราเมศ
4. เด็กชายอับดุลรอศักร์  หมาดสา
5. เด็กชายเมคา  และลียะลา
 
1. นายสำรวย  โสตโยม
2. นางฮานาณ  อิศภาคย์
 
1116 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 65 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอามีนี  ราหนิ
 
1. นางสมพร  มากบุญศรี
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงนูรฮารีซา   สาหลำหมะ
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
1118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงซากีนะห์  หัดกาเจ
2. เด็กหญิงอำพา  และจาโรจน์
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ยีกับจี
 
1. นางสาวภัตมา  แหลหมัน
 
1119 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสิริบุญ  อินทกูล
 
1120 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
1121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กชายกูอิรฟาน  ขะเดถาวร
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
1122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.52 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดรุ่งเรือง
2. เด็กชายฟูอาดีย์  สันหัส
3. เด็กหญิงยุริด้า  แล๊ะบี
4. เด็กชายวรวิช  แก้วนอง
5. เด็กชายหัฐกาล  สุวรรณกมลาศ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  เต๊ะเหย๊าะ
 
1. นายศักรินทร์  ยาเล๊าะ
 
1123 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กหญิงต่วนฮานีซะห์  กูจิ
2. เด็กหญิงสากีน๊ะ  ปังแลมานุม
 
1. นางสาวอิสรา  สังขรัตน์
 
1124 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงอรอุมา  หมัดสมัน
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
1125 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1. เด็กหญิงสานีสะ  สาและ
 
1. นางลัดดา  สอมัน
 
1126 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายมานุสน  นะหวัง
2. เด็กชายศักรินทร์  โสสะ
3. เด็กชายอัสมีล  เต๊ะหมัดมะ
 
1. นายทรงยศ  ราญฎร
 
1127 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นายอนุชา  หมานหวัง
 
1. นายธนู  ทองมี
 
1128 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงมาริสา  บูนำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  กุสาวดี
 
1. นางสาวดรุณี  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา
 
1129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. นายซุนกิฟลี  โตะหลัง
2. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  ขะหงี
 
1. นางสาววิไล  ตระกูลกลกิจ
 
1130 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูโตชนะ
 
1. นายวัชระ  แต้มทอง
 
1131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายจิรสิน  จุ้ยเอี่ยม
2. เด็กชายอนุชา  พูนผล
 
1. นางสาวอิลฮาม  ยูโซะ
 
1132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีสมอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์อ่อน
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมศร
 
1. นางธนัญชนก  ศรีทวีวัฒน์
2. นายสุวรรณ  ไชยทวีชัย
 
1133 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายขจรพงศ์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงณัฎฐา  นารีหวานดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองศิริ
4. เด็กชายธนายุต  แก้วอินทร์
5. เด็กชายปวีณ  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปัทมาทิพ  จันทองคง
7. เด็กหญิงปิ่นศกานต์  สว่างจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักทองคำ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  ประสาทเขตกิจ
10. เด็กหญิงอรอุมา  ประสาทเขตกิจ
 
1. นางรสจิราพร  สิงหนราพัฒน์
 
1134 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุทธิรา  สงเนียม
 
1135 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนตชด.มหาราช ๑    
1136 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสายชล 1. เด็กชายชนะชัย  เพชรรัตน์
 
1. นางภาวิณี  ทองขจร
 
1137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนูไรดา  หมะหยะ
2. นางสาวรอฮานี  โดยหมะ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดาลี
4. เด็กหญิงอาซีซ๊ะห์  ตาเห
5. เด็กหญิงฮุซนี  โตะหัด
 
1. นางสาวนัสรียะห์  อะลีหะ
2. นางสาววีรยา  อาแว
 
1138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายกิตติกร  นิลวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  มะสะ
3. เด็กชายธนธรณ์  ศรีทวีป
4. เด็กชายธนวัฒน์  ซุ้นฮะ
5. เด็กชายธรนินท์  ทองไชย
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  โต๊ะหะ
7. เด็กหญิงนีรนุช  พรมขวัญ
8. เด็กชายอธิราช  สุวรรณรัตน์
9. เด็กชายอานนท์  แก้วโชติรุ่ง
10. เด็กหญิงเนตรชนก  มณี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วนพรัตน์
2. นายฉัตรเทียนชัย  เพ็งลาย
3. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
1139 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงวิศิษฎิ์สิริ  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเรืองรอง  พวงรัตน์
 
1. นางศิรัญญา  เหล็มปาน
 
1140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายชินวัฒน์  อุตทิพย์
3. เด็กชายภคพล  ทองกอบสม
 
1. นางสาวปัทมา  เสตะจันท์
2. นางสาวอุษา  จุลฉพล
 
1141 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 1. เด็กหญิงนางฟ้า  ตินสาว
 
1. นางประดับ  ทองเจือเพชร
 
1142 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงชนิสรา   พรหมสุข
 
1. นางสุวพัชร   แสงอรุณ
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65.79 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายชัยธวัช  ดำแก้ว
2. เด็กชายณัฐดนัย  หมวกวรรณ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  รัตนสุภา
4. เด็กชายพิชเยศ  เหรียญไกร
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชนะพาล
6. เด็กชายโยธการ  อะสัน
 
1. นายนิภาส  ยอสม
2. นางสมพิศ  หิรัญสาลี
 
1144 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 66.4 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายศิกวัส  เมฆสุวรรณ
 
1. นางสาวกันนภัค  เพชรรัตน์
 
1145 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงซูไรนี   ดอเลาะ
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
1146 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงจิราพร  อุดหนุน
2. นางสาวนภาพร  พุฒเขียว
3. เด็กชายโกเมศ  เพชรแก้ว
 
1. นางชวนพิศ  โชติกรณ์
 
1147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงมารีย๊ะ  หมัดหละ
2. เด็กชายยุทธนา  หมูนี
3. เด็กหญิงสุไรญา  หัดขะเจ
 
1. นางสาวภัตมา  แหลหมัน
 
1148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.11 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กชายฟูอาร์ท  แมงทอง
2. เด็กชายมะราวี  สาละ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลี  ลาเต๊ะ
4. เด็กชายรณชัย  หมัดเกะ
5. เด็กชายรีดูวัน  มูดอ
6. เด็กชายศรัณ  แหล๊ะเหม
7. เด็กชายอนัส  หลำแหละ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  และสา
 
1. นายวิสูตร  ไชยสุริยา
 
1149 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สายสด
 
1. นายสุเทพ  เหมมัน
 
1150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรภักดี
2. นางสาวนาซีเร๊าะ  ร่าหนิ
3. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสุนีย์  ปรีชา
 
1151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงรัตนา  หะแย
2. เด็กหญิงสาธินี  เส็นเจริญ
3. เด็กหญิงอัสมะ  วาเยาะ
4. เด็กหญิงอินทิรา  เหมหมัด
5. เด็กหญิงเอมาวดี  เส็นเจริญ
 
1. นางวณิชชา  นินวน
2. นางสาวเจริญจิตร  คงเพ็ชรศรี
 
1152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 1. เด็กชายซูไลมาน  ลอเส็น
2. เด็กชายอนัส  เส็น
 
1. นางสาวสายชล  ยอสมเพ็ชร
 
1153 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายจิ่งตง  แซ่จาง
2. เด็กชายพงษ์เทพ  ทองเภา
 
1. นางสาวดรุณี  โพธิ์เจริญ
2. นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา
 
1154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.38 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 1. เด็กหญิงนูรุลซูฮาดา  สามันดอลี
2. เด็กหญิงฟาซีลา  หะยีปูเต๊ะ
3. เด็กชายมะราวี  กาซอ
4. เด็กชายมูหัมมัดเตาฟิด  ดามัน
5. เด็กชายอับดุลเลาะ  กอดอแม
6. เด็กหญิงอารูนี  อิสัน
 
1. นางวรรณิดา  มณีอ่อน
 
1155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กหญิงณภัทร  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนา  อินสองทอง
3. เด็กชายอัครพล  ชูทอง
 
1. นางภารุจี  ศรีสุวรรณ
2. นางเสาวนีย์  ชูเสน
 
1156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หวันอิ
2. เด็กชายอนุเทพ  รอดนิตย์
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางลัดดา  พริกเบ็ญจะ
 
1157 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงภัทราภา  เสนารัตน์
 
1. นางสาวผะอบ  ปานเมือง
 
1158 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นายมะสะดี  ยีเอาะ
 
1159 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงกนกพร  พงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวกูอาซีย๊ะ  อีแต
 
1160 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 1. เด็กชายสราวุธ  เล๊าะเหม
2. เด็กหญิงหน่อย  รักษ์ปลอด
3. เด็กหญิงอามีเร๊าะ  มามะ
 
1. นางประดับ  ทองเจือเพชร
 
1161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงสาวิกา  จันทรศิริ
2. เด็กหญิงเกวลิน  แสนสอน
3. เด็กหญิงเรวดี  เสียงแจ้ง
 
1. นางเพ็ญลัก  ศิริฤกษ์
 
1162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายคมสันต์  เพชรจูด
2. เด็กหญิงจันจิรา  หมัดอาดั้ม
3. เด็กหญิงนารียา  เสาะแสวง
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรคีรี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ฤทธิ์โต
 
1. นายชิบ  คำมณี
2. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
1163 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงรัสซิมา  เส็นสนิ
 
1. นางธัญลักษณ์  พร้อมมูล
 
1164 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กชายอุสมาน  หมะเด็น
 
1. นางสาวสมปอง  เพ็ชรศรี
 
1165 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.75 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกมล  เหล็มนุ้ย
2. เด็กชายอับดุลกอเดช  หมัดสี
3. เด็กหญิงฮารีนา  หมัดหลี
 
1. นางสายใจ   ทองสุข
2. นางโสภา  สายจันทร์
 
1166 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หมุดเหล็บ
2. เด็กหญิงซาฟียา  มะนอมะเซ็ง
3. เด็กหญิงสุไรยา  อาหวัง
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางรัตนา  เลรักมาน
 
1167 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงสโรชา  หมัดโส๊ะ
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  เทิดชนะกุล
 
1168 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรงทอง
 
1. นางวนิดา  ทองพูน
 
1169 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 1. เด็กหญิงรอกีเยาะ  วอลี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จำเนียรสุข
 
1170 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายภูวนาถ  แก้วสุข
2. เด็กชายศรายุทธ  ฆังคะมโณ
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
1171 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงซูฮัสดียานา  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงซูฮัสนาดียา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงแอเสาะ  หมะหนวด
 
1. นางหนิมาริยะ  นิแมเร๊าะ
 
1172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านควนหมาก 1. เด็กชายจิรสุตา  อินวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เอียดชูทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรหมรักษา
4. เด็กหญิงรัชนก  ช่อเพชร
5. เด็กหญิงสุรดี  แก้วทอง
 
1. นางปลื้มใจ  แสงเจริญ
2. นางอรสา   คงถาวร
 
1173 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงกัณณิกา  หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงยัสมี   สาและ
3. เด็กหญิงอิฟรียา  เจะอาแว
 
1. นางฉลองรัตน์  วรรณจันทร์
2. นายเจริญ  ทองแจ่ม
 
1174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
2. เด็กชายเดชิษฐ์  ทองตราชู
 
1. นางวราภรณ์  สุขนุ่น
2. นางวิไล  ไฝสุข
 
1175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงสมฤทัย  กิติสาร
2. เด็กหญิงสาธิกา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วทอง
4. เด็กหญิงอาธิตา  เหมมณี
5. เด็กหญิงเจริญพร  ฤทธิมนตรี
 
1. นางสาวพจนา  บุญสนอง
2. นางสาวพัชรินทร์  พรมทอง
 
1176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายชัชธรรม  ดำนุ่ม
2. เด็กชายปองพล  นิธิเวโรจน์
 
1. นางสาวศิริพร  ขุนปราบ
 
1177 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกนต์ชนา  คงหนู
 
1. นายเสริม    ฤทธิ์สุวรรณ
 
1178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60.8 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  นิลอินจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
 
1179 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว
 
1. นางมลิวรรณ  บุญจริง
 
1180 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายรัทธพล  หวังแอ
 
 
1181 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.75 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงโซเฟีย  โส๊ะเด็น
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
1182 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เกื้อก่อบุญ
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
 
1183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 63 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 1. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  เพิ่มเขตกิต
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วคง
 
1184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงนูรีดา  บือราเฮง
2. เด็กหญิงอาพิมา  แซ่ซิน
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
1185 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กชายอาบ๊ะ  สาเมาะ
 
1. นางสาวตรีนุช  อุมาศิลป์
 
1186 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
3. เด็กหญิงไลลา  หมัดยาดำ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสาวรัชนก  บูเอียด
 
1187 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 1. เด็กชายนันทชัย  มากผล
 
1. นางปิยะตา  ทองประสิทธิ์
 
1188 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1. เด็กชายวีรชัย  ทองมา
 
1. นางสาวสิริมา  หมาดหลี
 
1189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กหญิงดาวเรือง  หมีนสัน
2. เด็กชายดุชดี  เหมเย๊ะ
3. เด็กหญิงรอมบีย๊ะ  ร่าหนิ
 
1. นางอัสมา  สู้หลง
2. นางฮาสาน๊ะ   เจ๊ะนิ
 
1190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงซูรีนา  ขาหรีดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงมาราตี  สิงหาด
3. เด็กหญิงรัตนาพร  วรพินธ์
4. เด็กชายอนุวัฒ  แก้วนวล
5. เด็กชายอาดีลัน  ยะโก๊ะ
 
1. นางจิรวัสส์  ไชยสุวรรณ
2. นางสาวสุไรยา  สะมะลาเต๊ะ
 
1191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ 1. เด็กหญิงสานีสะ  สาและ
2. เด็กหญิงอัสมะ  แวดือราแม
 
1. นางสาวธนิยา  หมันตะเหย็บ
 
1192 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 1. เด็กชายกัษฏาฟี  หวังดำ
2. เด็กหญิงนูรินดา  ยะลา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หาหมาน
 
1. นางกันยา  วรรณสมาน
2. นางสาวสารีต้า  หากมุสา
 
1193 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62.75 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 1. เด็กหญิงนูรดียานา  ดารานีตาแล
 
1. นางสาวรูสนา  เดสุหลง
 
1194 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงอัยเส๊าะ  ยาโง๊ะ
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
1195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 60.4 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงนุดเดียนา  แวนิ
2. เด็กหญิงฟารีดา  อาแว
3. เด็กหญิงภูสดา  เมาะสู
4. เด็กหญิงรุสนา  หะหมะ
5. เด็กหญิงรุสมีน  สะอิ
 
1. นายอิสมะแอ  เหมหมัด
 
1196 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงรินลนิล  สาและ
2. เด็กหญิงรุสกัสรา  แวสุหลง
3. เด็กหญิงสุไรยา  ประจัน
 
1. นางหนิมาริยะ  นิแมเร๊าะ
 
1197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงชนาภา  จิโส๊ะ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  อะบูเห็ด
3. เด็กหญิงสุนิสา  เอียดเหร็ม
4. เด็กหญิงเญาฮารี  หมัดอาหลี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อย่าเหล๊าะ
 
1. นายวิรัตน์  ไชยชนะ
2. นางสะรีย๊ะ  เสมอภพ
 
1198 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63.25 ทองแดง 15 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กหญิงสนทองทิพย์  สันสน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  จงลักษณาวรรณ
 
1199 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงดาราราย  พรหมมณี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  มณีไสย
 
1. นางสายจิตร์  หมื่นสะชุม
 
1200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงรอบีย๊ะห์  เจ๊ะแล๊ะ
2. เด็กหญิงสูฮัยดา  หมะสาเมาะ
 
1. นางชมัยพร  แก้วละเอียด
 
1201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กชายภูวดล  นุ้ยสวี
2. เด็กหญิงเอเซีย  สุขคง
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
 
1202 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กชายยุทธนา  รักษาราษฎร์
 
1. นายเมธี  บุญธรรม
 
1203 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์
 
1204 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยคู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันสี
2. เด็กหญิงทิพย์แก้ว  หนูขาว
3. เด็กหญิงปิ่นนรี  ประสารวุธ
4. เด็กชายภูธเรศ  จิตจันทร์
5. เด็กหญิงมัลนิกา  แก้วจระนัย
6. เด็กหญิงอาริษา  ช่างพูด
 
1. นางประภาภรณ์  ดำช่วย
2. นางสาวพัชรินทร์  เณคราช
3. นายเมธี  บุญธรรม
 
1205 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังสัย
 
1. นางวรนุช  แก้วสุข
 
1206 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61.25 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กหญิงมาดีน่า  สันโหยบ
 
1. นางสาวสกูล  คำมณี
 
1207 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67.6 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วกลับ
 
1. นางพรพรรณ  รัตนวรรณชัย
 
1208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62.2 ทองแดง 13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงชญาณิศา  เพ็ชรมณี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธิบดี
 
1. นางสาวสุริยะ  อนันทบริพงค์
 
1209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  สำคัญยิ่ง
2. เด็กชายวิโรจน์  พวงลำเจียก
3. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่เตียว
 
1. นางสุคล  สิมณี
2. นางอนงค์  ทวีกาญจน์
 
1210 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงนุรไอนี  สาเตะ
2. เด็กหญิงรุสนานี   บาราเฮง
3. เด็กหญิงลิซ่าห์   มิเจ๊ะนา
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
1211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงกัลยา  หมานสนิท
2. เด็กหญิงศิริประภา  ส่าและ
3. เด็กชายอับดุลวาหะ  หมากปาน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
1212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.1 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายจารุภักดิ์  เพ็งเลาะ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เต๊ะเหร็ม
3. เด็กชายนัสรี  เต๊ะหย่อ
4. เด็กชายภักดี  ตาเห
5. เด็กชายมูฮัมหมัด  ชายเหร็ม
6. เด็กชายอนิรุตย์  เต๊ะเหร็ม
7. เด็กชายอันวา  โส๊ะชูดชู
8. เด็กชายไกรสรณ์  เจ๊ะสาแม
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
1213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าชิง 1. เด็กชายสุริเยศ  สิริจารุวาจ
2. เด็กหญิงโยษิตา  พรหมมา
 
1. นางคมขำ  แก้วอ่อน
2. นางอภิญญา  ไชยทอง
 
1214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านล่องควน 1. เด็กชายอัสรี  เปาะและ
2. เด็กชายอานูวา  มีนา
3. เด็กชายเจะอิสมาแอ  สิเดะ
 
1. นายอับดลคอเด  เจะหมะ
 
1215 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.12 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 1. เด็กชายชนกันต์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวสิริมา  หมาดหลี
 
1216 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กหญิงนารีต้า  หลำโอ๊ะ
 
1. นางสาวอนงค์ศิริ  เยาวรัตน์
 
1217 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายจตุพล  เสนีกาญจน์
2. เด็กชายฌานวัฒน์  ยุรพันธ์
3. เด็กชายณพรรษชน  เมตตามตะกุล
4. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ซิน
5. เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มทองพันธุ์
6. เด็กชายภูวนัย  ธรรมทินโน
7. เด็กหญิงลลิตชา  แซ่หลี
8. เด็กหญิงอานีตา  ยีตูวา
 
1. นายชัยยุทธ์  เพ็ชรมุณี
2. นายธีร์วราภัทร์  ไวทยาพิศาล
3. นางสาวนพรัตน์  วิชิสโร
 
1218 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 1. เด็กหญิงสากีน๊ะ  เตะหมัดหมะ
 
1. นางสาววริศรา  จันทรุ่งโรจน์
 
1219 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67.62 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 1. เด็กชายน้ำหนึ่ง  หวังเย็ม
2. เด็กหญิงอรจิรา  สิงหาด
3. เด็กหญิงเจด้า  ยะลา
 
1. นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด
2. นางอลิษา  บุญช่วย
 
1220 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงเวณิกา  หนูพุ่ม
 
1. นางแสงแข  ช่วยนุกูล
 
1221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงวนิดา  ดาเระ
2. เด็กหญิงสาลินี  วรพินธ์
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ยีริง
 
1. นางณาตยา  สุวรรณโณ
2. นางเรณู  คงมา
 
1222 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรหมยะ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูการ
 
1223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงนูรียะห์  โต๊ะหัด
2. เด็กหญิงอาฟียะห์  แขวงบู
3. เด็กหญิงฮายาตี  แวปิ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นางสาวปัตมา  กายียุ
 
1224 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายณราทร  ขวัญทองยิ้ม
2. เด็กชายณัฐธิวุฒิ  พิรุณ
3. เด็กหญิงนิรมล  แก้วนะ
4. เด็กชายพิทักษ์  แสงรัตน์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีไชย
6. เด็กหญิงวณิดา  ไชยถาวร
7. เด็กหญิงวริศรา  ไชยบรรดิษฐ์
8. เด็กหญิงศิรัญญา  แฝกโคกสูง
9. เด็กหญิงสิริยา  หลำยี
10. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  จันจิตจริงใจ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
2. นางศุภลักษณ์  ศรีทองคำ
3. นางสาลินี  ยาแก้ว
 
1225 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายชลาธร  ชูทิ้ง
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
 
1226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงซูนีตา  หวังแปด
2. เด็กหญิงนิญาดา  หนิโอะ
3. เด็กหญิงสุไรดา  สนิ
4. เด็กหญิงอานัส  สมอยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีแว
 
1. นายสุริยา  โอะหมาน
2. นางสาวฮาบีบ๊ะ  เล๊าะล่อ
 
1227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงนพรัตน์  บัวเพชร
2. เด็กชายฟรุกอน  ลือแบลูวง
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วเจริญ
 
1. นางจรรยา  ยอดไกร
2. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
 
1228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรโณ
2. เด็กชายเจนวิทย์  วรรณะ
 
1. นางประภาพร  นะมะณี
 
1229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านประกอบ 1. เด็กชายซือบรี  นั่นแน่
2. เด็กหญิงสุรษา  แก้วมณี
 
1. นางสาววรดา  กลิ่นหอม
 
1230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
2. นายธวัชชัย  ศรีก่อเกื้อ
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
1231 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงอรพิลาศ  สวาสดิ์ธรรม
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วนพรัตน์
 
1232 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 1. เด็กชายรณกร  บุญธรรม
 
1. นายวิลาศ  เเก้วทิพย์มณี
 
1233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64.97 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินทรสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ควรศิริ
3. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสุวรรณ
4. เด็กชายวุฒิสร  พรหมสวัสดิ์
5. เด็กชายศุภฤกษ์  ศิริพงค์
6. เด็กชายสุธา  เส้งขาว
7. เด็กชายสุรชัย  อย่าเสียสัตย์
8. เด็กชายอิศเรศ  ตรีวุธ
 
1. นางชะอุ่ม  สุนทรอภิรักษ์
2. นายประยูร  ศรีวรรณ
3. นางปัญจวีร์  โชติรัตน์
 
1234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 15 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายฐาปกรณ์  มุขคีรี
2. เด็กชายบัสรี  สาเมาะ
3. เด็กชายฟุสลี  ดือราแม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ดีเยาะหมะ
5. เด็กชายมะรอบี  มะดีกาเจ
6. เด็กชายอันวา  มะดีกะเจ
7. เด็กชายอับดุลเราะห์หมาน  แปเฮาะอีเล
8. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  ทองดอเลาะ
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
1235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสม็อง 1. เด็กหญิงมิสบะห์  ลือโม๊ะ
 
1. นางสาวสุกัญยา  จิตรภูษา
 
1236 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงภัครมัย  หมินเส็น
2. เด็กหญิงมารีมาร์  หมินตะแหล๊ะ
3. เด็กหญิงอรดา  ทองสีดำ
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
 
1237 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.87 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กหญิงมาดีนา  มะลี
 
1. นางรชฏพร  พงษ์ทอง
 
1238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านป่าชิง 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  คงแก้ว
2. เด็กชายธนากร  ชุมมิ่ง
3. เด็กชายธนิสร  มณี
4. เด็กหญิงรัชฎา  บุญแก้วขวัญ
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หนูมิตร
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ขวัญทอง
7. เด็กชายสุริเยศ  สิริจารุวาจ
8. เด็กชายอธิป  เหล็กแดง
9. เด็กหญิงอารยา  สุวรรณรัตน์
10. เด็กหญิงโยษิตา  พรหมมา
 
1. นางสาวนวลวดี  สุวรรณกูฏ
2. นายบุญส่ง  มุสิเกษม
3. นางอภิญญา  ไชยทอง
 
1239 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.37 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  อินทรัตน์
 
1. นางสาวกาญดา  แก้วทอง
 
1240 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กหญิงศศินา   นิลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   เหล๊าะเหม
3. เด็กหญิงสุรัชวดี   และขรี
 
1. นายไสว   ถาวรสุข
 
1241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดประจ่า 1. นางสาวเดือนนภา  พรหมนายก
2. เด็กชายเอกราช  มันทะติ
 
1. นางสาววัศราภรณ์  ผอมแก้ว
 
1242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กหญิงนุชากร  ราชแก้ว
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สติยานุช
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
1243 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.18 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านระตะ 1. เด็กชายชัยพร  เกตุศัทธา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ระวิพันธุ์
 
1. นางภรณ์วิรัตน์  อภินันตชัย
 
1244 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 1. เด็กชายฟาเดล  ยาหะมุ
2. เด็กหญิงยาวารี  เต๊ะหมะ
3. เด็กชายสุไลหมาน  จันทรจิตจริงใจ
 
1. นางสาวจันจิรา  หมุดหวัน
2. นางสาววริศรา  จันทรุ่งโรจน์
 
1245 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61.75 ทองแดง 17 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กาญจนสวัสดิ์
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
1246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กชายภิญโญ  ดิษฐ์โสภา
2. เด็กชายสถาพร  พรมทองคง
3. สามเณรเกริกเกียรติ  ไชยณา
 
1. นายธนพล  นโนเรศ
2. นายไพรัตน์  สุวรรณโก
 
1247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตาแปด 1. เด็กหญิงนัยยูวา   บ่อสู
2. เด็กหญิงนารีญา   อาแว
3. เด็กหญิงสานีย๊ะ   เจะโจทย์
 
1. นายสุริยะ  บุญประสิทธิ์
2. นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง
 
1248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายชโรธร  ผึ่งผาย
2. เด็กหญิงชไมพร  ยอดเงิน
 
1. นางสาวสรินยา  มุเส็มสะเดา
 
1249 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.75 ทองแดง 21 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยีมะหลี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
1250 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กชายปภังกร  เพชรแก้ว
2. เด็กชายอนุสรณ์  ซุ่นเห้ง
3. เด็กชายเถลิงศักดิ์  เทพแก้ว
 
1. นางอุษา  วงษ์งาม
 
1251 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายรุ่งเรือง  คำแฝง
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
1252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วมรกฏ
2. นางสาวจุรี  พรมแก้ว
3. นางสาวดวงเดือน  บุญสม
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คชเลิศ
 
1253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขุนชนะสงคราม
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นิลอินจันทร์
 
1. นางประภาพร  นะมะณี
 
1254 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เบญจาบริรักษ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
1255 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กชายอาดีน  ราชชำรอง
 
1. นางฉลวย  นะวัฒกุล
 
1256 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 61.6 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี 1. เด็กหญิงวิธิตา   มณีเลิศ
 
1. นางสาวอารีย์  ศรีทวีวัฒน์
 
1257 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายอนันดา  เหมมุดิง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
1258 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.5 ทองแดง 18 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงปารมี  ทองแจ้ง
 
1. นางนิศากร  คุณากรนิติธร
 
1259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63.3 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายดนุรุจน์  อีสอปูเต๊ะ
2. เด็กชายพัทยา  หมะสาสา
3. เด็กชายมะเดร์  มะนอสะ
4. เด็กชายยะยาห์  เปาะละ
5. เด็กชายยามีน  เจ๊ะฮะ
6. เด็กชายรุสลาง  สะหมานยะ
7. เด็กชายสกานต์  เจ๊ะมะ
8. เด็กชายเดะมะ  ยุดา
 
1. นางนฤมล  สุดสายเนตร
2. นายพิรุณ  เจริญศรี
3. นางเชาวนี  ชูมาปาน
 
1260 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงอิสริยา  หว่าหลำ
 
1. นางสาวสิรินดา  หมัดอะดำ
 
1261 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงวดี  สงพิมพ์
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
1262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงนูรมา  ดอเส็ง
2. เด็กหญิงนูรีซัน  สาและ
3. เด็กหญิงยามีละฮ์  โต๊ะปิ
 
 
1263 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.25 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าชิง 1. เด็กชายสืบศักดิ์  หนูมิตร
 
1. นางคมขำ  แก้วอ่อน
 
1264 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์   และมินา
2. เด็กหญิงสุพรรณี   หมะหลี
3. เด็กชายไซนาลอาบีดีน   ฮะ
 
1. นายไสว   ถาวรสุข
 
1265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงชลธิชา   สำรามัน
2. นางสาวนูรียัด   อะเหล๊าะ
3. เด็กหญิงนูลัยลา   มะสะหมะ
4. เด็กหญิงพันธ์วิรา   ดีนหมัน
5. นางสาวสุชาดา   สุขาทอน
 
1. นางอุทัยวรรณ์    เหล่าทอง
 
1266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอียดหมาน
2. เด็กหญิงซาฟีหย๊ะ   หัดหมัด
3. เด็กหญิงมินตรา  แหละโรด
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  หมะเด
5. เด็กหญิงอาทิตยา   หมัดลิหมีน
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  แหละเหล็ม
2. นางชวนพิศ  วงศ์เทพ
 
1267 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 1. เด็กหญิงนัซมีน  หะยีอับดุลเล๊าะ
 
1. นางอารีวรรณ  ศรีสุข
 
1268 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกีรตา  อรุณเรือง
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
1269 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ย๊ะระ
2. เด็กหญิงนาเดีย  หล๊ะขุนนู
3. เด็กหญิงปวีณา  หมัดนุ้ย
4. เด็กหญิงสุดธิดา  แดงคง
5. เด็กหญิงสุรัยยา  หลงโส๊ะ
6. เด็กหญิงโซไรฟา  หมานเส้ง
 
1. นางนิศานาถ  นุ่นชูคัน
 
1270 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงหมอกฟ้า  พูโคกสูง
 
1. นางอมรรัตน์  สวนจันทร์
 
1271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61.89 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี 1. เด็กชายกมลศิณ   มณีเพชร
2. เด็กชายกฤษฎา   สังข์ทอง
3. เด็กชายพงศธร   สงสม
4. เด็กชายวันเฉลิม   คงฉิม
5. เด็กชายศิริพงษ์   ชุมศรี
6. เด็กชายเนติพงษ์   จิตรจร
 
1. นายทรงศักดิ์  หอมอุทัย
2. นายธวัช  พรหมอินทร์
3. นายพนมกร  พาหุมันโต
 
1272 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.25 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ  อารมณ์รัก
 
1. นายถาวร  มณีรัตน์
 
1273 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
1274 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงอนัญญา  บรรจงแต้ม
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
1275 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เหลียวพัฒนพงศ์
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายศักดิ์คเณ  ร่มสุข
 
1276 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงธิดามาศ  จันทร์จิตร
2. เด็กหญิงสาธิดา  ยิ้มแก้ว
3. เด็กหญิงโสภา  ย้อยเสริฐสุด
 
1. นางสมพิศ  คงเวช
 
1277 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงกันติยา   ขวัญแก้ว
 
1. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
1278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายรายอ  ช่วยประสม
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ขวดปลอด
 
1. นางจารุวรรณ  ติ้งประโม
 
1279 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรรัตน์
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
1280 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงนิกรกนก  กาเร็ง
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
1281 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ผิวทอง
 
1. นายฐากูร  สังเพ็ชร์
 
1282 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  บิลล่าเต๊ะ
2. เด็กหญิงนาดีย๊ะ  มะหงีเร๊ะ
3. เด็กชายอาดามี  หมะจิ
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
2. นางเพ็ญศิริ  ไชยชนะ
 
1283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กชายกีรติ  สันสน
2. เด็กชายอดิสรณ์  เลหนุด
3. เด็กชายอับดลฮาดี  หมะประสิทธิ์
 
1. นางโฉมฉลวย  จินากลึง
 
1284 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  อาดำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทับธนะ
 
1. นางสาววิมล  แสงศรี
 
1285 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านป็อง 1. เด็กชายชลชาติ  เซียห้วน
 
1. นางชูศรี  ใหม่เพชร
 
1286 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายวัชระ  แก้วทรายขาว
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
1287 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านฉลุง    
1288 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านล่องควน 1. เด็กหญิงนุรยานี  เฆดา
2. เด็กหญิงอามีตา  อาแว
3. เด็กหญิงไซนุง  สะแม
 
1. นางสาวรสรินทร์  อะตะราใจ
 
1289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 1. เด็กชายอัฟฟาน  ดือราแม
2. เด็กหญิงโสรยา  เจ๊ะหวัง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ดำคง
 
1290 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กชายชารีฟ  แสงมาก
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
1291 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงมาเรีย  อาหวัง
2. เด็กหญิงยารอด๊ะ  หวังแล๊ะ
 
1. นายมาโนช  สุวรรณมณี
2. นายสวิน  แหละหมัด
 
1292 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบ่อเตย 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  ยือลาแป
2. เด็กหญิงปริศนา  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาววริศรา  จันทรุ่งโรจน์
2. นางอารีวรรณ  ศรีสุข
 
1293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กชายนูรุดดีน  อาหวัง
2. เด็กชายมะรอโส๊ะ  เจะเงาะ
3. เด็กชายสราวุฒิ  มูสอ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
1294 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตาแปด 1. เด็กหญิงนุรซาน  บาเฮง
2. เด็กหญิงนูรียะห์    สอเฮาะ
 
1. นางดรุณี   หามะ
 
1295 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านกระอาน 1. เด็กหญิงอัสรีนา  แอโนด
 
1. นางสาวชลิตา  บูดาเล็ง
 
1296 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ฝอยทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  เหมมัน
 
1297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.7 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ  สบเจริญ
2. เด็กหญิงยุวนารี  หิมะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ศักดิ์พรหม
 
1. นางสาวสุธรรมมา  เทพคง
2. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล
 
1298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เรืองศรี
2. เด็กชายภาสกร  สาระวดี
 
1. นางจารุวรรณ  ติ้งประโม
 
1299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงกชภรรค  แก้วเพชร
2. เด็กหญิงบุษกร  ศิริอภัย
3. เด็กหญิงปนัดดา  เสาวทอง
4. เด็กหญิงพัชรี  ขาวหมื่น
5. เด็กหญิงศศิธร  ชะอุ่ม
 
1. นางสาวสุนันธา  ปลูกไม้ดี
2. นางแฉล้ม  นำอุทิศ
 
1300 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงมนทิรา  หีมแอ
 
1. นางสาวสมพร  สุขใส
 
1301 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นางสาวอาทิตยา  สุ่มนาค
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
1302 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กชายอัยการ  รัตนวรรณ์
 
1. นายพงศธร  นุ้ยสมัน
 
1303 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 65.4 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 1. เด็กหญิงเปมิกา  ใหม่แก้ว
 
1. นางสนองรัก  เพชรประกอบ
 
1304 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. นางสาวพณิดา  บัวปาน
2. นายวิติพงษ์  แก้วละเอียด
3. นายเกียรติศักดิ์  กงล้ำเลิศ
 
1. นายจรูญ  ปิณฑโก
 
1305 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงอสุวาณี  รามัน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เมืองละออง
 
1306 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป็อง 1. เด็กหญิงชมพู่   แก้วพรหม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มานะกาญ
3. เด็กชายเกรียงไกร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวพรรณวดี  นวลทอง
 
1307 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายตามีซี  ล่อเต๊ะ
2. เด็กชายนิวัน  ดาโอะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัซวัน  เจ๊ะฮะ
 
1. นางสาวปาหนัน  ลิประพันธ์
2. นางวิมล  จรูญสอน
 
1308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1. เด็กชายสุกรี  ซาหีมซา
2. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  เตะย่อ
 
1. นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว
 
1309 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เหมตะศิลป์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เส้งมี
 
1. นายสุจินต์  กำเนิดผล
 
1310 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสะกอม 1. เด็กชายชรินทร์  ไชยศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  มุสอแยนา
3. เด็กชายอัสนะ  มะยิ
 
1. นายจารึก  ยกรัตน์
 
1311 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงซัยฟียะห์  ดอเส็น
2. เด็กหญิงนูซีตา  ลีตอสัน
3. เด็กหญิงลัดดา  ใบเย็มหมะ
 
 
1312 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทับยาง 1. เด็กหญิงซุไรนี  ทุยเลาะ
 
1. นายนาวาวี  เจะอุมา
 
1313 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านล่องควน 1. เด็กหญิงซูบารียะ  ยีกามิ
2. เด็กหญิงนูรฮา  ดะเซ็ง
3. เด็กหญิงริสตู  มันได้เจะ
 
1. นางอุรวรา  แซ่กี่
 
1314 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงฟิตตรี  ยีโก๊ะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
1315 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  คงผอม
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
1316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายกามาลย์  สาและ
2. เด็กชายซูฮัยวี  มะยีดี
3. เด็กชายเตาเฟต  ลือไมติง
 
1. นายแสบ  หนูแจ่ม
 
1317 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงภาสินี  คล้ายสุบรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองขวัญ
 
1. นางพัชนี  เพ็งหมาน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
1318 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นางสาวณัฐธิดา  เส็นหีม
2. นางสาววิชุดา  อะเขร็ม
3. เด็กหญิงสุธิดา  หมัดเหร็ม
 
1. นางสาวจีราวรณ  เจริญ
2. นางธิดา  ทองทรัพย์
 
1319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงนิฟาระห์  และมุสอ
2. เด็กหญิงนุรมา  ดอเส็ง
3. เด็กหญิงสุรัยดา  โต๊ะหัด
4. เด็กหญิงฮายาตี  บอซู
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เล๊าะมอง
 
1. นางสาวณัฐติญา  โยงนิ
2. นางสาวสิริณัฏฐา  ปัญญาชนะกิจ
 
1320 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายกฤตยชน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงจัสมิน  อะอูน
3. เด็กชายชินวัตร  โต๊ะเส็น
4. เด็กหญิงนัจญมีย์  หมันหลี
5. เด็กหญิงนาเดีย  หลีเจริญ
6. เด็กหญิงมะลิวัล  หนูพุ่ม
7. เด็กชายวศิน  วิสัย
8. เด็กชายสุภิวัฒน์  อนันต์ถาวร
9. เด็กชายอุซามะฮ์  หมะอะ
10. เด็กหญิงเมวาตี  อารีกูล
 
1. นางชไมพร  ทองเจือเพชร
2. นางบุปผา  คงจันทร์
3. นางศุลีพร  ชนะโชติ
 
1321 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงศุภักษร  ประกอบกิจ
 
1. นางณัฐนรีย์  แก้วขวัญ
 
1322 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงพิมพิศา  นวลลอย
 
1. นางธนพร  มุกสง
 
1323 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายธนันชัย  เดิมพรม
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  เดิมพรม
3. เด็กชายธีรดนย์  ตาต๊ะคำ
 
1. นางรุ่งนภา  ไชยถาวร
2. นายสมศักดิ์  เนื่องสุวรรณ
 
1324 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาวรรณ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
1325 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.12 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ทองหนู
 
1. นายมโนธรรม  ศิริรัตน์
 
1326 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 64.4 ทองแดง 21 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวสุวันอำพา  พลสะอาด
 
1327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายกนกเทพ  พูนชนะ
2. เด็กชายกฤษณะ  หมวกแดง
 
1. นางปรีดาภรณ์  ปานบัว
 
1328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สุขงาม
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  ละอองเทพ
3. เด็กหญิงอารยา  พรหมร่วมแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  คงกระพันธ์
2. นางอัมพาพร  แก้วสมวงค์
 
1329 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงภัฑรณิชา  ดำทองสุข
 
1. นางเฉลียว  มะลิแก้ว
 
1330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญมี
2. เด็กชายอภิชาต  สุราทะโก
 
1. นายวิสิทธิ์  ไข่มุกด์
 
1331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 1. เด็กชายวิธวิทย์   คำบาล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เทพอ่อน
3. เด็กชายอัรฟาน  ยูโซะ
 
1. นายสมเชษฐ  ชูบัวทอง
 
1332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 1. เด็กชายซูกัรนัน  ปูลา
2. เด็กชายฟิรฮาน  มาหะ
3. เด็กชายอับดุลคอเด  สะนิ
 
1. นายอดุลย์  มาหะมะ
2. นายเอกสิทธิ์  ยาโงะ
 
1333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  เจะอาแว
2. เด็กชายศิรวิทย์  เต๊ะเหย๊าะ
 
1. นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว
 
1334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วก่อเกื้อ
2. เด็กชายธนัญชัย  อ่อนทอง
3. เด็กชายปริวัฒน์  อ่อนนวล
 
1. นางโชตนา  แก้วทัศน์
 
1335 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  ราชแก้ว
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
1336 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฤทธิบูรณ์
2. เด็กหญิงนารีซ่า  เหสุข
 
1. นางบำเพ็ญ  จันทรัตน์
 
1337 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายธนาภูมิ  ไชยหม่อม
 
1. นายพิทักษ์   แก้ววิชิต
 
1338 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 1. เด็กหญิงนาตาลี  หมานหลำ
 
1. นายจาบ  คงทอง
 
1339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงพารวี  มั่นคง
2. เด็กชายอธิป  เสมมณี
 
1. นางสุริยาพร  นวลทอง
 
1340 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงณัฐทมล  พลสุวรรณ์
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ
 
1341 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณโล
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
1342 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านม่วงถ้ำ 1. เด็กชายธีรพล  หวังเยะ
 
1. นางกอซีย๊ะ  ผอมเขียว
 
1343 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแซะ 1. เด็กชายชิตพล  รอดสุวรรณ
 
1. นางปริชาติ  ใหม่คง
 
1344 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายเหว่ยหลง  แซ่ตัน
 
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์   ภูมิพันธ์
 
1345 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
 
1. นางสาววิไล  ตระกูลกลกิจ
 
1346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ปราณีจิตต์
2. เด็กหญิงอมรทิพย์   เจนศิริเจริญวงศ์
 
1. นางวรรณนี  ศรีบุญคง
2. นางสาวอาภรณ์  สุวรรณรัตน์
 
1347 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งแก้ว
 
1. นางวรรณี  จำนงค์
 
1348 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงชนันธร  จิตติรัตนกุล
 
1. นางยุพิน  เซ่งเถี้ยน
 
1349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงวรรณษา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองพุฒ
 
1. นางจินดา  สงวนศิลป์
 
1350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดช่องเขา 1. เด็กชายซันเดย์  สิงห์พรหม
2. เด็กหญิงอนงค์นุช  พุทธกูล
 
1. นางสาวกิตติยา  สิงห์พรหม
 
1351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายรัฐพงษ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงสุธิดา  อินสุวรรณ
 
1. นางนัยนา  กาญจนเพ็ญ
2. นายบุญอรรถ  ศรีสัจธรรม
 
1352 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กชายปรเมฆ  ชัยเต็ม
2. เด็กชายศราวุฒิ  เรืองหยู
3. เด็กชายสมบูรณ์  อาสากิจ
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
2. นางสุวินัย  ขวัญแก้ว
 
1353 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ชูศิริ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
1354 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 19 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเส้ง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
1355 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ 1. เด็กหญิงชนิภา  ทองเกตุ
2. เด็กหญิงชลดา  มณีภาค
3. เด็กชายวิธวิทย์   คำบาล
 
1. นางอุ่นเรือน  ศิริพรประสิทธิ์
 
1356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. นางสาวนุชรีย์   สุขเทพ
2. นางสาวพรรณราย   พลศรี
3. เด็กหญิงฟาตอนะห์  แฉะ
4. เด็กหญิงฟาตีม๊ะห์   กาซอ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวจำเนียน   เอียดแก้ว
2. นายอับดลกอเด   มะเด๊าะ
 
1357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูมิประวัติ
2. เด็กชายปฐวี  หลี้ยา
3. เด็กชายสรวิทย์  โส๊ะโก๊ะ
4. เด็กชายสุกรี  ซาหีมซา
5. เด็กชายอธิธัช  หัดแหละ
6. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  เตะย่อ
7. เด็กชายอัยยบ  เต๊ะย่อ
8. เด็กชายอินซากี้  เตะย่อ
 
1. นางสาวมนทิรา  ทัลวรรณ์
2. นายระวี  สนิ
3. นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว
 
1358 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 69.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงศริญญา  หมัดบก
 
1. นางวรรนิภา  คล้ายแก้ว
 
1359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงณัฐริญา  กะลอเอียด
 
1. นายอุเส็น  นิสัน
 
1360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  มาหะหมะ
2. เด็กหญิงนูรฟาติน  ดายอ
3. เด็กหญิงมารีณีย์  อีปง
4. เด็กหญิงอามานี  บันได้เจะ
5. เด็กหญิงโสรยา  ล่อเต๊ะ
 
 
1361 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายวีอาร์ม  สะเมาะ
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
1362 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กหญิงสุมลฑา   ซุ้นสุวรรณ
2. เด็กหญิงหฤทัย  สังข์ทอง
 
1. นางสิริบุญ   อินทกูล
 
1363 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.75 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กหญิงมีนา  หวันสะเม๊าะ
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
1364 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.3 ทองแดง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กหญิงพิตรชานันท์  ปั้นแก้ว
 
1. นางลำดวน  ยอดทองทอง
 
1365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงนูรุลอัสมาร่า  ล่าหับ
2. เด็กหญิงฝาตีหะ  วาโด
3. เด็กหญิงวาซินี  ล่าหับ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
1366 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กชายซูไฮลา  สาและ
 
1. นายกิตติ  เดชวราวิจิตร
 
1367 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงซูฟีย๊ะ๊ห์  มะสาแม
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
1368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงปรียาพร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงฟิตรี่  ศรีทวี
3. เด็กหญิงอัสมา  สีเต็ม
 
1. นางพูนสุข  สุวรรณรัตน์
2. นางเพ็ญแข  จำปา
 
1369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กหญิงกฤตยา  จันหนู
2. เด็กชายฐากูร  แก้วจันทร์
 
1. นายนิพล  รัตนพันธ์
2. นางสมฤทัย  นัครามนตรี
 
1370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สมชื่อ
2. เด็กชายสุทน  แดงทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวอุไร  สุวรรณบัณดิษฐ์
2. นายโชค  บุญเรือง
 
1371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หลำเบ็ญส๊ะ
2. เด็กหญิงนัจยามี  พยายาม
3. เด็กหญิงนาซูฮา  ระวังงาน
4. เด็กหญิงนาฟีส๊ะ  สนยาแหละ
5. เด็กหญิงอัญชิสา  หลีหมิด
 
1. นายอับดลกอเดช  สาริปา
 
1372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไฝพรม
2. เด็กชายนราวิชญ์  ไฝพรม
 
1. นางปรีดาภรณ์  ปานบัว
 
1373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายนาซีรา  โดยหมะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  อาบ๊ะ
3. เด็กหญิงสุนิตา  แอสาเมาะ
 
1. นางสาวดวงจิต  ทองคำ
2. นางสาวสริญญา  เบ็ญโสะ
 
1374 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 13 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมราชแก้ว
2. เด็กหญิงปัณณพร  จันทร์เมืิอง
3. เด็กชายภริช  ซุ้นจ้าย
 
1. นางสาวสุนิศา  สุวรรณรัตน์
2. นายเชี่ยวชาญ  ไพรพฤกษ์
 
1375 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงถิรดา  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงสริตา  หลำโสะ
3. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วสองสี
 
1. นายอิสมาแอ  แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์  ถิ่นกาแม็ง
 
1376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว 1. เด็กหญิงกินรี  โส๊ะหลี
2. เด็กหญิงนาเดียร์  เหมอุดม
3. เด็กหญิงวรรณา  ยีตำ
 
1. นางจินตนา  จันทรัตน์
2. นางย่ามีล๊ะ  เบ็ญร่าหีม
 
1377 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 64.2 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านนาจะแหน 1. เด็กหญิงซัลวา  สะนิ
 
1. นางสาวกะละโสม  มาดยู่สุข
 
1378 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงฟาตีฮา  ยูดา
 
1. นางบุษกร  อ่อนประชู
 
1379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านฉลุง    
1380 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  ทองตรีพันธ์
2. เด็กชายนฤชาติ  เกื้อเหลือ
3. เด็กหญิงยุวดี  หนูปลอด
 
1. นางสุณีย์  เล่งซุ่น
 
1381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.99 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 1. เด็กชายภูธเนศ  กาเยาะ
2. เด็กชายมะกรี  สาแล๊ะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดซูฟียัน  ปล่องหอย
4. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  มะสัน
5. เด็กชายอาหะมะ  สะมะแอ
6. เด็กชายอิสมาน  สาแล๊ะ
 
1. นางดวงนภา  สุวรรณพิมล
2. นายลิขิต  สนิ
3. นางไซหนับ  เบ็ญหีม
 
1382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.17 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายซอล่าฮุดดีน  สลำบ่อ
2. เด็กชายนพดล  หัดสมัด
3. เด็กชายบัสรี   หัดสมัด
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ดอเลาะ
5. เด็กชายมุซตอฟาร์  มูสอกะ
6. เด็กชายอาทิตย์  เจะแม็ง
 
1. นายยงยุทธ  หลงมีหนา
 
1383 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามทอง
2. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  อุไรรัตน์
3. เด็กชายโชคชัย  กำสุนทร
 
1. นางสาววราพร  เตะหมาน
2. นางสาวสิริพร  นพภาแก้ว
 
1384 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ชายชูจีน
 
1. นางสาวมาเรียม  ลูกสะเดา
 
1385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 1. เด็กชายภูวนาท  ขุนมี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อินทพันธุ์
 
1. นางผกากรอง  นนทพุทธ
 
1386 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 1. เด็กหญิงพิชาดา  ถีราวุฒิ
 
1. นางจริยา  เพชรรัตน์
 
1387 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63.75 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 1. เด็กหญิงพรธีรา  แสงพลสิทธ์
 
1. นางผกากรอง  นนทพุทธ
 
1388 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงยารอด๊ะ  หวังแล๊ะ
2. เด็กหญิงเมรีย์  แหละโรด
3. เด็กหญิงใหม่ภิรมย์  ภูมินา
 
1. นางพณิชนาฏ  วงศ์สุวรรณ
2. นางยารอด๊ะ  กิ่วงเกาะยาว
 
1389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายจิณณวัตร  ฮะมะ
2. เด็กชายอับดุลเลาะห์  นิเต็ม
 
1. นางสาวฮาวอรี  หะมะ 0856403430
 
1390 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงญรินทร์ดา  หีมหัด
2. เด็กหญิงสลิลดา  เหสุข
3. เด็กหญิงอัจรา  บิลหัด
 
1. นางบำเพ็ญ  จันทรัตน์
 
1391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์สาคร
2. เด็กหญิงขวัญชนก  กิ้มทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  แตหละ
4. เด็กหญิงนัจละฮ์  อุสมัน
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บินดอละ
 
1. นางฐิตา  ตัญจะโร
2. นางสาลี  หลงอาหลี
 
1392 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงอริสรา  นิลสุวรรณ
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว
 
1393 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะยอ
 
1. นางบุญประภา  ณะนวล
 
1394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  เต๊ะยุโสะ
2. เด็กหญิงมูนีเราะห์  ดอเส็ง
3. เด็กหญิงรอฎียะห์  อุตสาห์ราชการ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
2. นายโอนมานับ  โอ๊ะเจ
 
1395 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายฮัซมาน  ชูมุง
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
1396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67.4 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงลาตีพ๊ะ  สุหลง
2. เด็กชายฮาดี  หมันหมาด
 
1. นายอานันท์ทกร  ศรัประสม
 
1397 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เฝือแก้ว
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
1398 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.53 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายณัฐชนนท์  เกื้อนุ้ย
2. เด็กชายสหรัถ  ประสีทอง
 
1. นายเฉลียว  พรหมมณี
 
1399 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กชายนที  อะหมาน
 
1. นางศรัยฉัตร  อัตมณีย์
 
1400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนากร  แซ่แจ้น
3. เด็กชายวิชนัย  หนูแก้ว
4. เด็กหญิงวิภาดา  บุลวรรณ์
5. เด็กหญิงศิรประภา  บัวฝ้าย
 
1. นางเมธิณี  สิริพรหม
 
1401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายธีระ  เส็นสแอ
2. เด็กชายสุเมธ  เพ็ชเนียม
 
1. นายเมธี  จันอิ
 
1402 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67.4 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจินตนา  คลังธาร
 
1403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซูไรดา  ปาแน
2. เด็กหญิงดียาณา  และนอ
3. เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  แมเราะดำ
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
2. นางสาวสุกัญญา  เมฆนิติ
 
1404 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 14 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงดาร์น่า  เจะเงาัะ
2. เด็กหญิงพรชนก  มนนุมาตย์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ดวงฉวี
 
1. นายอิสมาแอ  แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์  ถิ่นกาแม็ง
 
1405 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงนันท์นิชา  สาและ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  หวุ่นจันทร์
3. เด็กหญิงอัฟนันต์  นุ้ยประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกัญญา  ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี  หลำยี
 
1406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายฟุรกอน  ดาโอะ
2. เด็กชายอภิชาติ  สะอิ
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
1407 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยประสิทธิ์
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ยีกับจี
3. เด็กหญิงศรันยา  หมัดสุสัน
 
1. นางสาววริศรา  หวุ่นกับหมัด
 
1408 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงธนะพร  แซ่กี่
 
1. นายเลื่อง  ศรีพรหม
 
1409 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอุทยานอุทิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  เปาะมานิ
2. เด็กชายพารวี  อาสา
3. เด็กชายมูฮำหมัดไฟศอล  หลีดีใจ
 
1. นางสาวฝาตีเหม๊าะ  ทองตำ
2. นางอุไร  หัสราม
 
1410 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงมนัญญา   แก้วมณี
 
1. นางสาววิภา  กุกามา
 
1411 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 1. เด็กชายรุสราญ  จิตรตรง
2. เด็กหญิงศิราณี  จิตรตรง
3. เด็กชายสราวุธ  จิตรตรง
 
1. นางสุภา  เส็นธนู
2. นางอดิศร  ศิริวงษ์
 
1412 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสุนีย์  ปรีชา
 
1413 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า 1. เด็กหญิงธิชาดา  ศรีวิริยะ
 
1. นางสุพรรณี  นพศรี
 
1414 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 10 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงสุมิตา  หลีสอ
2. เด็กหญิงอภัสรา  หมัดหมัน
 
1. นางสาวชุติมา  ทองจืด
2. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
1415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 54.6 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาหามะ
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเส็ง
 
1416 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงมัสกะห์  เจะโวะ
 
1. นางคอรีย๊ะ  มะมิง
 
1417 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านพรุตู 1. เด็กชายศรศรัณย์  เภาแก้ว
 
1. นายสิทธิ์  ศรีก่อเกื้อ
 
1418 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงซาฟูรา  สะมะแอ
 
1. นางโสภิฐฌา  ทองไชย
 
1419 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 1. เด็กชายจักรินทร์  แก้วรัตนะ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ย่องเส้ง
 
1. นางฐิมลรัตน์  เส็นเหล็ม
 
1420 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงยุพาพิน  บัวแนบแก้ว
2. เด็กชายวัญพิสิษฐ์  ไชยคล้าย
3. เด็กชายอภิรัตน์  ซุ้นห้อง
 
1. นางอุมาภรณ์  ไชยสุวรรณ
 
1421 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วบัวสังข์
 
1. นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ
 
1422 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายเอกรัตน์  วาทีรักษ์
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
1423 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสวย  แอสาเมาะ
 
1. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
1424 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ประสิทธิ์ศรี
2. เด็กชายสุรยศ  คตชั่ง
 
1. นางอาภรณ์  นวลมณี
 
1425 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  แซ่ต่าน
 
1. นางประทุม  เพชรทรรศนะ
 
1426 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงซูรายดา  สามะ
 
1. นางบุญเรือน  บุญเพ็ชรทอง
 
1427 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 28.57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสุเหร่า 1. เด็กหญิงนีดา  เหล๊าะ
 
1. นางสาฝีเย๊าะ  หวังเก็ม
 
1428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงนฤมล  กองทอง
2. เด็กหญิงนูรอัยณี  สาและ
 
1. นางสาวชลิดา  นามมา
 
1429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงนิพร  สาหมัด
2. เด็กหญิงสาวิณี  อะยะมาย
 
1. นางพัฒมาวาตี   สมาน
 
1430 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 41.55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายอรรณพ  แก้วเอียด
2. เด็กชายอัสอารี  เหมเภอ
 
1. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
1431 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. เด็กหญิงดารารัตน์   แซ่ลี้
 
1. นางสาววิภา  กุกามา
 
1432 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1. เด็กชายเทวราช  กังสกุล
 
1. นางพรรณิดา  ทองแก้ว
 
1433 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1. เด็กหญิงซูไรดา  เม้งซู
2. เด็กชายอดิศักดิ์  อาบู
3. เด็กหญิงอนุสรา  ดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวจาริณี  อัตถเจริญสุข
2. นางสาวหวันโสภา  ชายหัด
 
1434 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ 1. นางสาวศุภนิดา  ดำเป็นไฝ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ขุนสวัสดิ์
 
1435 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนแสง
2. เด็กหญิงมาริสา  ศาลาน้อย
 
1. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
 
1436 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 52.75 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กหญิงการีมะห์  สะอะ
 
1. นางสาวดีน่า  บินตะสอน
 
1437 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กชายชญานิน  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางลัดดา  วสุโรจน์
 
1438 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มุกเนียม
 
1. นางเพ็ญนภา  กฤษฏาวงศ์
 
1439 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงใหมภิรมย์  ภูมินา
2. เด็กชายไชยยา   ภูมินา
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
1440 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายกฤษฎา  สันทวีป
 
1. นายเสถียรชัย  ไชยนอก
 
1441 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงคณิศร  คำทองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  ยางทอง
 
1. นางปริศนา  สว่างพงศ์
2. นางอาซีซะ  บากา
 
1442 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายอนุชา  รัตนสมบูรณ์
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
1443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 1. เด็กหญิงดาอีหย๊ะ  หมีนหนุด
2. เด็กหญิงอารยา  เต๊ะหมาน
 
1. นายสมบูรณ์  พันธ์ยูโส๊ะ
 
1444 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนูรีดา  มามะ
 
1. นางจันทร์จิรา  พรหมใหม่
 
1445 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายวรปัญญ์  เดิมยิริง
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
1446 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงอันวิดา  โต๊ะหะ
 
1. นางนิตยา  อินทรชุมนุม
 
1447 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56.8 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดทุ่งข่า 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วพะโยม
2. เด็กชายเขตต์ตะวัน  ไฝเสน
 
1. นางวาสนา  ราชหนู
 
1448 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  เส้งมี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไฝจันทอง
 
1. นางทรงศรี  ฝาชัยภูมิ
 
1449 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.75 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองยามี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงเป็นยอด
3. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรเป็นขวัญ
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  ไฝสุวรรณ์
 
1450 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิต  ดามะ
2. เด็กชายเอ็มร้อน  อุดม
 
1. นางจำรัส  บุญชูมณี
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
1451 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กหญิงนาซูฮา  หะยีอาแว
 
1. นายบูรพา  ดำแสงสวัสดิ์
 
1452 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านลำชิง 1. เด็กชายชนากานต์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วเทพ
3. เด็กชายวโรดม  รัตนวรรณ์
 
1. นางกมลพรรณ  อินตะมะ
 
1453 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายเวชยันต์   แสงฟ้า
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิย์เสนา
 
1454 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วงศ์งาม
 
1. นางนงเยาว์  กลับวงศา
 
1455 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงจรัญญา  มะมิง
 
1. นางดรุณี  สว่างรุ่งเรือง
 
1456 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงชุนหลิง  ชาน
 
1. นางจีรรัตน์  แซ่เล่า
 
1457 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายธนาธิป  ทองแก้ว
 
1. นางนวพร  ศิริรัตน์
 
1458 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงนัจญมีย์  เฮาะ
 
1. นางอาทิตยา  เดอะ
 
1459 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงรอฮานี  มะถาวร
 
1. นายมะซารี  มะซะ
 
1460 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เพ็งหมาน
2. เด็กหญิงอรปรียา  ราชหงษ์
 
1. นางจิตรา  คชพลายุกต์
2. นางสมกิจ  เพ็ชร์สุวรรณ์
 
1461 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุไรดา  หะยีสาและ
 
1. นางภิญญดา  บิลหมัด
 
1462 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายกิตติัศักดิ์  ศรียาภัย
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แซ่พัก
 
1. นางวันดี  ศรียะโอ๊ะ
2. นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ
 
1463 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายพงษ์ฐกร  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
1464 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงวันวิหวา  ตันธิวุฒิ
 
1. นางสาวนัฐติยา  สังขะเวช
 
1465 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายสุริยศักดิ์  คงศรี
 
1. นางจารุภรณ์  เล่งสีสัน
 
1466 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กหญิงอภิตา  เกิดไก่แก้ว
 
1. นายนิพิฐพนฐ์  ทัพพ์ชัยศิริ
 
1467 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านลำไพล 1. เด็กชายภูมินทร์  อนุสาส์น
 
1. นายสุนทร  พรมเรืองโชติ
 
1468 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีเส้ง
 
1469 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายจุลพงค์  เทพจันทร์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยช่วย
 
1. นางนิตยา  อินทรชุมนุม
2. นางสาวพาอีซะห์  มะดีเย๊าะ
 
1470 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงฑิตยา   ทองร้อยชั่ง
2. เด็กหญิงณัฐฐากร   บุญศรี
3. เด็กชายศรวิษฐา   พรหมบุตร
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร   สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต   ศรีไตรรัตน์
 
1471 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 58.25 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กหญิงมาดียะห์  อาแว
 
1. นางสาวปลายรุ่ง   พุทสมสู
 
1472 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 1. เด็กหญิงยสวดี  นิลอนันต์
 
1. นางสุวิมล  อุไรรัตน์
 
1473 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสมิตา  หมวกใหม่
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
 
1474 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กชายศุกล  วงศ์งาม
 
1. นางนงเยาว์  กลับวงศา
 
1475 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงนูรีดา   อิแอ
 
1. นางชุติมา  เมฆหมอก
 
1476 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กหญิงรัษฎาพร  อายะมะโซ
 
1. นางสาวจิระนันท์  ละอองนวล
 
1477 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงวิภาดา  คงสี
 
1. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
1478 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กหญิงสุนิตา  สาและ
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
1479 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สงสังข์
 
1. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
1480 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายศุภกิตติ์  อดิสสร
 
1. นางวชิราภรณ์  วิไลลักษ์
 
1481 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
1482 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านห้วยบอน 1. เด็กหญิงนูรอาซูรา  หะยีเหาะ
 
1. นางสาวนูรียะดา  โอ๊ะหลำ
 
1483 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายจิรชาติ  จันลาภ
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
1484 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กหญิงนุรอัยนี  หนีสะเก็ม
 
1. นางระบาย  ศรีช่วย
 
1485 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
1486 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 1. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  โมสิกะ
 
1. นางรุ่งศิริ  ทองเพชร
 
1487 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐติกา  เกิดแสงสุริยงค์
 
1. นางวิไลวรรณ  สุวรรณกาญจน์
 
1488 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 1. เด็กหญิงอภิตา  เกิดไก่แก้ว
 
1. นายนิพิฐพนธ์  ทัพชัยศิริ
 
1489 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  บิลละเตะ
 
1. นางมาลีณีย์  หลำเหมาะ
 
1490 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายธนพล  มนนุมาตย์
 
1. นางจตุพร  เอียดยอดทอง
 
1491 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 18 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายวิษนุ  พงศ์คุณ
 
1. นางสาวนงค์นุช  มรรคคงคา
 
1492 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กหญิงกชนุช  ศิริบำรุง
 
1. นางนัฐสิมา  ดาเหล็น
 
1493 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าหมาก 1. เด็กชายชัยพัฒน์  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวนุชญา  ทองพูล
 
1494 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงนูรวาตี  อาแว
 
1. นางสมใจ  ส้องสง
 
1495 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านมุนี 1. เด็กชายกูเซะ  ตีหมุนนิ
2. เด็กชายบูนัยอิสลาม  แนแม
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
1496 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ชุมแดง
 
1. นางกนกกาญจน์  ทัยศรี
 
1497 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงยารอนา  นุ้ยดอน
2. เด็กหญิงยารอนี   นุ้ยดอน
 
1. นางลภัสรดา  จุลรักษ์
 
1498 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทองร่วมแก้ว
 
1. นางสมสมร  ภิรมย์รักษ์
 
1499 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายดาริด   หีมหมัน
 
1. นางโสภา  สายจันทร์
 
1500 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายสรวิศ   ยอดจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์   ทิพย์เสนา
 
1501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมี
 
1. นางนิภาภรณ์  ซื้อจ้าง
 
1502 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนม้างอน 1. เด็กหญิงสริญ์ยา  เหร็มแอ
 
1. นางดารุณี  ร่มสกุล
 
1503 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงอรฉัตร  นุ้ยเป็นไฝ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
1504 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายพงศกร  วิศพันธ์
2. เด็กชายวัฒน์จเร  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีสุวรรณ์
2. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
1505 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. นายคมศาสตรา  เหร็มแอ
2. นายศิรศักดิ์  ล่าเส๊าะ
 
1. นายจรูญ  ทองแท้
2. นายธนู  ทองมี
 
1506 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงอลิสา  แก้วของแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  หะยีหวัง
 
1507 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายดัมมีซี  ร่าหีม
 
1. นางจินตกานต์  นิธิเจริญวงศ์
 
1508 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงนภวรรณ  ภักดีสุวรรณ์
 
1. นายวัชระ  แต้มทอง
 
1509 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย 1. เด็กชายพัทธพล  ปานทอง
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
1510 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   โอทอง
 
1. นายปิยวรรฒ   แสงทอง
 
1511 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นางสาวกมลชนก  ไชยเจริญ
2. นางสาวอาทิตยา  สุ่มนาค
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
1512 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านลำไพล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ขะหรีดาโอะ
2. เด็กชายเทวัน  นุ้ยโชติช่วง
 
1. นายประพงศ์  ธรรมทินโณ
 
1513 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 24.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายจตุพร  บุญมาก
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เหมหลง
 
1514 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุปวงษ์
 
1. นายบำเพ็ญ  สัญศรีเมือง
 
1515 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงรติพร  โทสิทธิ์
 
1. นางนราธกานต์  ศรีทวีวัฒน์
 
1516 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงศศิชา  อิ่มนวล
 
1. นางจรรยาณี  คงสว่าง
 
1517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 50.8 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายณกรณ์  ทองธรรมชาติ
 
1. นายชนินทร์  สาโรจน์
 
1518 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เซ่งเข็ม
2. เด็กหญิงทิพาศรี  บุญช่วย
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ
2. นางอุษา  ศิริเมฆ
 
1519 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 46.9 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  คงเอียด
2. เด็กชายพุฒิพงศ  เครือมณี
 
1. นางกานต์พิชชา  สุวรรณโชติ
 
1520 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
1521 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงสุวรรณณา   ชูเขียว
 
1. นางสุกัญญา   เหล๊าะเหล็ม
 
1522 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงอารีย์ณี  โอะหมาน
 
1. นางฮารีม๊ะ  ยีด่อเหล๊าะ
 
1523 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. นายสุรทัศน์   โต๊ะเพ็ชร
 
1. นางสาวปิญานุช   หวังจิ
 
1524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กชายกฤษณะ  สังข์ทอง
2. เด็กชายพัชระ  ศิริไชย
 
1. นางสาวจิรัชยา  ขันทอง
 
1525 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทศรี
 
1. นางศลิษา  ยอดนุ้ย
 
1526 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. นายมูฮัมหมัดฮูเซ็น  ร่าหีม
 
1. นางสาวอุไร  เส็มหย้ง
 
1527 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนัดดา  ทองนุ้ย
 
1528 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายหาวารี  บิลละเตะ
 
1. นางวิจิตรา  แก้วสุข
 
1529 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทัพโพธิ์
 
1. นางสุชาดา  ขวัญทองยิ้ม
 
1530 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กหญิงอารีนา  ดีหมัด
 
1. นางฉลวย  นะวัฒกุล
 
1531 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงนริศรา  ยอดเมฆ
 
1. นายถาวร  รักชุม
 
1532 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงพีรธิดา  เพชรย้อย
 
1. นายถวัลย์  แก้วขาว
 
1533 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงภัสชญา  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงโมนาลีซาห์  อีแต
 
1. นายอนุชา  ใบโสะดำ
 
1534 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างหมาน
2. เด็กหญิงสุรัยญา  ดาราวรรณ์
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
1535 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 1. เด็กหญิงอิริยาภรณ์  เต๊ะเหย๊าะ
2. เด็กชายฮาฟิช  โส๊ะสันส๊ะ
 
1. นางรุซัยนีย์  ดุนี
2. นางแวฬาร์ตีฟัส  หมีนยะลา
 
1536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงชามาวีย์  สวัสดิธรรม
2. เด็กชายณัฐนนท์  ใจเอ้ย
 
1. นางสาวจิรัชยา  ขันทอง
 
1537 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงธารดาว  นินวน
2. เด็กชายลาวีย์  บินดีน
3. เด็กหญิงสีตีอาแอเส๊าะ  เจะเงาะ
 
1. นางภัชรียา   เนสะแหละ
2. นางรัตนา  เลรักมาน
 
1538 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านระตะ 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จีนฮก
 
1. นายอำไพ  ดำพลับ
 
1539 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กชายทัศนัย  เมินธนู
2. เด็กชายสหัสสวัส  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายใบบุญ  บุญไชย
 
1. นางนวพร  ศิริรัตน์
2. นางสาวปนัดฐา  สารมาศ
 
1540 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายมนต์สิทธิ์  สิทธิสำอางค์
2. เด็กชายสุเมธ  แก้วบพิธ
 
1. นายนพรัตน์   ชุติจิรัฐิติกาล
2. นางพิทยา   อนันต์
 
1541 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 39.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประยูรแก้ว
 
1. นางสุรัต  ไชยรัตน์
 
1542 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นายกฤษนัย  เพ็งแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
1543 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เพชรเมือง
 
1. นางวิไลวรรณ  สุวรรณกาญจน์
 
1544 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสมจิตร  บาเห็มตัดสา
 
1. นางสาวจิรวดี  จันทร์เส้ง
 
1545 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีขวัญ
 
1. นางปัทมา  แดงแก้ว
 
1546 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.86 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายภัทรพล  คงเดิม
2. เด็กชายอาทร  สินทอง
 
1. นางสาวโอวาท  จันทร์ยก
 
1547 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 1. เด็กชายอนันต์  นิหะ
 
1. นางรชฏพร  พงษ์ทอง
 
1548 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 56.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 1. เด็กชายเทพิดา  คงฉิม
 
1. นางสาวกาญดา  แก้วทอง
 
1549 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงนารีซ่า  สันเจริญ
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
1550 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกรองพล  ศิริวงศ์
 
1. นางโสภา  สายจันทร์
 
1551 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายหัตตชัย  สีเส้ง
 
1. นางสาวปิญานุช  หวังจิ
 
1552 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 19 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์หนัน
 
1. นางนุสรา  พรมทอง
 
1553 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่ากอ 1. เด็กหญิงรุซดีนา  เดอะ
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  หม่อมท่า
 
1554 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกีรตา  อรุณเรือง
2. เด็กชายสถาพร  พรมทองคง
 
1. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล
 
1555 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สรภูมิ
2. เด็กหญิงอาเล  อย่าวา
 
1. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
2. นายสมศักดิ์   พรมชาย
 
1556 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กชายนรวัฒน์  หน่อแก้ว
 
1. นางวนิดา  ทองพูน
 
1557 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านควนหมาก 1. เด็กหญิงกชกร  ทองมามุณี
2. เด็กชายณัฐวดี  ศิริกาญจน์
 
1. นายนิกร  พรมสู
2. นางอร่าม  แสงป้อม
 
1558 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สกุลหนู
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุระสังวาลย์
 
1559 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงวีณา  บูเหร๊ะ
2. เด็กหญิงอมิตา  ยูโส็ะ
 
1. นายดนรอซัค  เหล๊าะเร๊ะ
 
1560 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  สุขสุวรรณ
 
1. นางอารี  ใจเพ็ชร
 
1561 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณกิจ
 
1. นางสุทธิรา  สงเนียม
 
1562 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงรอฮานี  โดยหมะ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
1563 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงพัชรีพร  บัวดำ
 
1. นางสุพรรณา  สงวนศิลป์
 
1564 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปิยพร  เจ๊ะโส๊ะ
 
1. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
1565 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สอหัด
 
1. นางสาวสกูล  คำมณี
 
1566 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ 1. เด็กหญิงพัชริตา  รักษ์เพ็ญไทย
 
1. นางอรนุช  ปิ่นทองพันธ์
 
1567 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กชายพันธกานต์  โต๊ะบ่าเหม
2. เด็กชายฟีฟ่า  เจ๊ะหมะหลี
3. เด็กชายอาสิทธิ์  สันขะหรี
 
1. นายปรีชา  สุขธรณ์
 
1568 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กหญิงนุดร์มี  ด่อเล๊าะ
 
1. นางสาวใสหน๊ะ  ตาเฮร์
 
1569 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 42.86 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงขวัญณิชา  อาจณรงค์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  คงยุนุ่ย
 
1570 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กหญิงโรสมา  ราแดง
 
1. นางสาวกัญชนา  ยามา
 
1571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงไลลา  หมัดยาดำ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
1572 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านล่องควน 1. เด็กหญิงซูไรยา  ยาลอ
 
1. นางกันยกานต์  อ่อนขวัญ
 
1573 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. เด็กหญิงซิมยาอ์   หลียะลา
 
1. นางพัฒมาวาตี   สมาน
 
1574 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสงจันทร์
 
1. นางเฉลิมศรี  ศรีสุวรรณ
 
1575 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงสิริมา  ดาอี
 
1. นายประภาส  ห้องแก้ว
 
1576 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงพานิตา  สายทองแก้ว
 
1. นางศิรินาฏ  ทองไฝ
 
1577 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเหมืองควนกรด 1. เด็กหญิงสิมิลัน  ขาวโอ
 
1. นายเกษม  แซ่ซู่
 
1578 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงนันทิชา   เพ็ชรนุ่น
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
1579 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงเพียงทิวา  สังฆรัตน์
 
1. นางกิจจา  ติ้งมุข
 
1580 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  วุ่นซิงซี่
2. เด็กหญิงจันสุดา  ศรีไชย
 
1. นายธนพล  มโนเรศ
2. นางสาวปัณสุกาญจน์  ณัฐฐาพรวรากุล
 
1581 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงอาดามี  อาบูทัดสา
 
1. นายยูโส๊บ  หลำเก็ม
 
1582 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายประสิทธิ์  สิงต๋อง
 
1. นางเกษสุดา  ฉิมล่องดำ
 
1583 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 59.25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สันสะแหละ
2. เด็กหญิงสุไลดา  เตะหมัดหมะ
3. เด็กหญิงอนุสรา  ขะหงี
 
1. นายสมพร  ชูอาษา
 
1584 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายพรวิศิษฐ์  นรดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุระสังวาลย์
 
1585 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายธนาวุธ  สมวงษา
 
1. นางจินดา  หนูแก้ว
 
1586 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงยามีหล๊ะฮ์  สันสะและ
 
1. นางเสาวภา  เกื้อนุ้ย
 
1587 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายกฤษฎา  ลาเต๊ะ
 
1. นางจินดา  หนูแก้ว
 
1588 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดท่าประดู่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไหมสมสู่
2. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
 
1. นายถนอม  ณะนวล
2. นางสาเหราะ  หลงขาว
 
1589 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน 1. เด็กชายลภัส  เที่ยงตรง
 
1. นางกฤษณา  กมลเจริญ
 
1590 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.71 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ยอดบุญ
2. เด็กชายเกวลิน  ทองบัว
 
1. นายสุเมธ  พนิตมนตรี
 
1591 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กหญิงล่าฏิฝ๊ะ  เจ๊ะหมัด
2. เด็กชายอับดุลฟาซี  หนิหัด
 
1. นายฟัยซอล  หมัดหมัน
2. นายสิทธิพร  ชูสกุลชาติ
 
1592 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.13 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโหนด 1. เด็กชายพิชญะ  จันทอง
2. เด็กชายภาราดร  ทองช่าง
 
1. นางสาวสมใจ  วิชัยโย
 
1593 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.69 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านพรุหวา 1. เด็กชายบูคอรี  สอเด
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  บินดุเหล็ม
 
1. นางสาววันระหยา  เหรียญนุ้ย
 
1594 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  พลหาญ
 
1. นายจิตมงคล  เพชรวา
 
1595 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่ากอ 1. เด็กหญิงหุสนา  นิสัน
 
1. นางนาฏยา  หวันสนิ
 
1596 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กชายยุคันธร  หาญป้อ
 
1. นางชัชฎา  พรมสู
 
1597 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 1. เด็กหญิงบารีย๊ะ  สาและ
 
1. นางเสาวภา  สุวรรณรักษ์
 
1598 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงวิริญญา  ไฝขาว
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
1599 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายอรรถนนท์  นะมะณี
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
1600 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 7 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 1. เด็กหญิงพิยะดา  พรหมดี
2. เด็กชายโสภณ  ประจญ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เสนะพันธุ์
2. นางสาวธนกรณ์  ดำสิโก
 
1601 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  อาญาพิทักษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
1602 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1. เด็กหญิงศศินา  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวสรวงทิพย์  แท่นประมูล
 
1603 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายธวัชชัย   ธงชัย
 
1. นายฉลอง  ศรีไตรรัตน์
 
1604 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วกับเส็น
 
1. นางพราวภร  จันทรของชุม
 
1605 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านลำลอง 1. เด็กชายตรัสมีซี  มอลอ
2. เด็กชายสาปีอี  ดามะ
 
1. นายมูฮัมหมัด  เตะ
 
1606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทับยาง 1. เด็กชายอารีฟีน  อีแต
2. เด็กชายเจะอามิง  ตาเฮ
 
1. นางนัยนา  สยามพล
 
1607 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงนาดา  หมัดโส๊ะ
 
1. นางระรวย  อิสโร
 
1608 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.17 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายสุวิทย์  รังษี
2. เด็กชายไกรวิทย์  นิยมเดชา
 
1. นายไชยันต์  ชูชีพ
 
1609 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโคกกอ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสามศรี
 
1. นายณรงค์  หรับจันทร์
 
1610 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 14.3 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเสนพงศ์ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ซอสุจริต
 
1. นายเจริญ  รักแก้ว
 
1611 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงซูใบเดาะห์  อิหม่ำเหม
2. เด็กหญิงสุนิสา  สะแม
 
1. นายวีระพันธ์  อนุสสรางค์กูล
 
1612 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกฤณาวิทยา 1. เด็กชายรอมฎอน  อาดำ
 
1. นางสาววาริน  จารุธรรม
 
1613 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ไชยศรี
2. เด็กหญิงรักษิณา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นายนัสซือรี  อาบู
2. นางสาวมาซูรอ  มีซา
 
1614 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงเหมือนขวัญ   จันทสิทธิ์
 
1. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
1615 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมัดสว่าง
 
1. นางทรงสมร   สุธรรมวรวิทย์
 
1616 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์   หลีกันชะ
 
1. นางสาวฝูไรดา   เต๊ะมาหมัด
 
1617 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ขวัญมา
 
1. นางวัญเพ็ญ  อัศเดช
 
1618 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซะรีห๊ะ  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนิรอไอณี  ต่วนบือซา
 
1. นางสาวซูรีนา  โดยหมะ
2. นายพิเชต  คงยุนุ้ย
 
1619 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ   โดยหมะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
1620 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านป่าโอน 1. เด็กหญิงจิสมานี  บุปผาดง
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  แก้วของแก้ว
 
1621 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. เด็กหญิงปรารถนา  สิงห์ครุธ
 
1. นางจิราภรณ์   มูลจันทร์
 
1622 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนนท์ 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  ราชแก้ว
 
1. นางจรรยา   สินน้อย
 
1623 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. เด็กหญิงทิพาศรี  บุญช่วย
 
1. นางจินดาวรรณ์  โรจชะยะ
 
1624 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดประจ่า 1. เด็กชายพิเชษฐ์  เทพพิพิธ
 
1. นางจามรี  เฒ่าแก้ว
 
1625 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 50.34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายวัฒนา   เพ็งลาย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   พรมนุ้ย
 
1. นางสาวจิรนันท์   สาแต
 
1626 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงซาฟาเดีย  โสมแก้ว
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
1627 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านตาแปด 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ   บาเห็ม
 
1. นางสาวร่อมเล๊าะ   จาโรจน์ยา
 
1628 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 49.25 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านปริกใต้ 1. เด็กหญิงซากีฟา  ดาอี
 
1. นางนัตตรีเซีย  เต๊ะหมาน
 
1629 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. นางสาวชนนิกานต์  อะหลี
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
1630 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดปริก 1. เด็กหญิงพรยมล  พรมเรืองโชติ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
1631 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กชายเจษฎา  ทองเย็นใจ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
1632 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงยุสรอ  เอียดหวัง
 
1. นางอัจฉรา   พืชพันธ์
 
1633 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวสายเนตร  คงบัวแก้ว
 
1634 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กชายพลเชษฎฐ์  ปฎิรัตนัง
2. เด็กชายศุภกิตติ  ศิริรัตนโกมุท
 
1. นางวรรณา  พระไพรี
 
1635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายกิตติทัต  กกแก้ว
2. เด็กชายวรายุทธ  พูแก้ว
 
1. นางสาวนิสากร  และมุสอ
 
1636 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 54.48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายศิวดล  ศุกรวรรณ
2. เด็กชายอภินันท์  และแดง
 
1. นายสมพล  คงมา
 
1637 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีษะน้อย
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
1638 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กหญิงซาลีน่า  พันชู
2. เด็กหญิงฟาตีย๊ะ  และสัน
 
1. นางธนิสสรา  ยีเอาะ
 
1639 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงอรชุมา  มีสิน
 
1. นางจิราภรณ์  สุขแก้ว
 
1640 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กชายวราวุฒิ  หมะโอ๊ะ
2. เด็กชายอับดุซซอมัด  โส๊ะแห
3. เด็กหญิงอารียา  ยีหมัด
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
2. นางอำมอน  ขุนทอง
 
1641 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงศิกานต์  สัญศรีเมือง
 
1. นางเล็ก  ยกกระบัตร
 
1642 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณะประดิษฐ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภักดี
 
1643 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อำพันธ์รัตน์
2. เด็กหญิงอนุชตรา  เลิศมีนัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เมืองละออง
 
1644 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านฉลุง    
1645 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กชายอุสมัน  ปาเนาะ
 
1. นางสาวกัสมา  ยีตะหวี
 
1646 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 14.3 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านสะกอม 1. เด็กหญิงละออทิพย์  ขวัญทองยิ้ม
 
1. นางสาวณิชากร  วันหะรับ
 
1647 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านวังบวบ 1. นางสาวกมลพรรณ  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  แดงเย็น
 
1648 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันตินัต
 
1. นางสุดา  ไตรสกุล
 
1649 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขุนดำ
 
1. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
 
1650 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านตาแปด 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ปะเตะตีมุง
 
1. นางร่อมเล๊าะ  จาโรจน์ยา
 
1651 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านเคลียง 1. เด็กชายอดิสรณ์  เกื้อเส้ง
 
1. นางเกสร  หมวดเพชร
 
1652 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  หวันหมะ
 
1. นายเปลื้อง  จิตภักดี
 
1653 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโคกตก 1. เด็กหญิงอารียา  กาเซ็ง
 
1. นางรุจิรา  หลีแส๊ะ
 
1654 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เซ่งเข็ม
2. เด็กหญิงอัยลดาย์  เพชรสัจจะ
 
1. นายเอิบ  แก้วพรหม
 
1655 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายมะนาเซร์  เจะมิ
2. เด็กชายวิทยา  สำเภาทอง
 
1. นางอังคนา  อ่อนทอง
 
1656 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดคลองยอ 1. นายธวัชชัย  ศรีก่อเกื้อ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
1657 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัดฑะทอง
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
1658 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกะทิง 1. เด็กหญิงศิโญฉัตร  สายโนวงศ์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองไฝ
 
1659 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านเกาะทาก 1. เด็กหญิงภูชิตา  ขวัญเพ็ชร์
 
1. นางวาณี  หนูสงวน
 
1660 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงนูรีมะห์  ล่อเต๊ะ
 
1. นายยะยา  ยุทธิปูน
 
1661 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. เด็กชายวัฒนา  ขุนดำ
 
1. นายพิทักษ์  แก้ววิชิต
 
1662 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 1. เด็กหญิงนาตาลี  หมานหลำ
2. เด็กชายศุภกฤษ  หลำแหละ
 
1. นางมานิตา  เศรษฐพันธ์
 
1663 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. นางสาวซัลมา  สะเม๊าะ
2. นางสาวสุทธิดา  สะเม๊าะ
 
1. นางกรองกานต์   จันทร์นก
 
1664 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านทับโกบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำพูมี
 
1. นางสาวอุมาพร  คังฆะมณี
 
1665 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. เด็กหญิงวิภาวี  ธรรมราช
 
1. นางบุญเรือน  จันทขัมมา
 
1666 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านเทพา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัณฑิโต
 
1. นางจารุวรรณ  นาบุญ
 
1667 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
 
1. นางสุจิตรา  เระเบ็นหมุด
 
1668 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงวีรญา  องอาจอมร
 
1. นางสาววิมล  แซ่แต้
 
1669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยขวัญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ลาไหน
 
1670 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1. เด็กชายปฏิวัฒน์  อารมณ์ฤทธิ์
 
1. นายระดม  ยอดบุญ
 
1671 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบาโหย 1. เด็กชายวัชรากร  ประกอบกิจ
 
1. นายโอภาส  เมฆสุวรรณ
 
1672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 13 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กหญิงปิ่นผกาค์  แจ้งใจ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ตาต๊ะคำ
 
1. นางนพวรรณ  เสริมสุข
 
1673 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดช่องเขา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หิรัญวิริยะ
 
1. นางดวงแข   หนูสุก
 
1674 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.59 เข้าร่วม 6 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ 1. เด็กชายยุสรี  สุวรรณโณ
2. เด็กชายวรากร  ชูแก้ว
 
1. ส.ต.อ.เจิดศักดิ์  ภักษร
 
1675 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายสุรชาติ  คงสงค์
 
1. นางสิริมาศ  ทองเหลือง
 
1676 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  คงชิต
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณาไธสง
 
1. นายพีระพัฒน์  เพชรกาญจน์
2. นายเกียรติศักดิ์  คงแก้ว
 
1677 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 1. นายมนูญ  หมื่นทิพย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทันยศ
 
1. นายมงคล  ทองเป็นไชย
2. นายวริทธิ์สิน   ไชยอัษฎาพร
 
1678 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านตูหยง 1. เด็กชายศักติบัณร์  หะยีเปาะ
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
1679 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 48.97 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กชายอาบีดิ้น  หมัดดู่เหม
2. เด็กชายอุสตาด  หลีเจิญ
 
1. นางเกศราภรณ์   สายกิ้มซ้วน
 
1680 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านพรุตู 1. เด็กชายสมฤทธิ์  สู่สมแก้ว
 
1. นายสิทธิ์  ศรีก่อเกื้อ
 
1681 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตรครบุรี
2. เด็กหญิงเกศินี  สงรอง
 
1. นางอิสรา  แก้วพรหม
 
1682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายอัลอามาน  วะแม็ง
2. เด็กชายฮิลาล  หีมเหม
 
1. นางปิยวรรณ  จินตปวิช
 
1683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 1. เด็กชายปิยราษฎร์  อ่อนพรม
2. เด็กชายวรากร  สำราญ
 
1. นางนพวรรณ  เสริมสุข
 
1684 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
 
1685 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 42.86 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนสายชล 1. เด็กหญิงศิวพร  แก่นชัย
 
1. นางญาณิศา  เยี่ยมสิริวุฒิ
 
1686 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 22 โรงเรียนรุ่งภิญโญ 1. เด็กชายชากร  นะตะชูสงค์
 
1. นางวิไล  จันทนวล
 
1687 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นางมินา  อาญาพิทักษ์
 
1688 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 44.66 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 1. เด็กชายภูริณัฐ  ช่วยพิชัย
2. เด็กชายอัซมี   สมาน
 
1. นายสมัคร   อ่อนปลอด
 
1689 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่างาม 1. นายทราดล   หละโหลน
2. นางสาวนูรียัด  อะเหล๊าะ
 
1. นายสวัสดิ์   คงประดิษฐ์
 
1690 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงฟิรดาว  หมานหมีน
 
1. นายนายยงยุทธ  หลงมีหนา
 
1691 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 1. นางสาวชนนิกานต์  อะหลี
2. นางสาวนุสรา  น้อยผา
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  รัตนคันทรง
 
1692 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหัก 1. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ