งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 000099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงร็อยมี    หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงลดา    หลำเหล็ม
1. นายเจริญ    ทองแจ่ม
2. นางฉลองรัตน์    วรรณจันทร์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอารีย์    รัตนศรีสุข
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาซัน    อับดุลสอมะ
1. นายชิบ    คำมณี
2. นางสาวกมลชนก    อินชัย
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกฤติกร    อินทรัตน์
2. เด็กหญิงศศิภา    ทองจันทร์
1. นางอารี    พุฒพงษ์
2. นางสมพร    ขันตยาภิรัก
4 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณัฐธัญ    นวลวิลัย
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ทองมา
1. นายคมสันต์    ไชยศรี
5 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบัลลังก์    หวันหมาน
2. เด็กชายธนาวุฒิ    ละซอ
1. นางชุษณี    นางาม
6 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไรซ่า    ลาเตะ
2. เด็กหญิงสุนิสา    หมากปาน
1. นางทิวาภรณ์    มุทะจันทร์
2. นายวิษณุ    พาหุรัตน์
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณภัทร    หมวกทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์    บุญรัตน์
1. นางสาวแน่งน้อย    ทองปลอด
2. นางนรีกานต์    แก้วศรี
8 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธราธิป    ทรงสวัสดิ์
2. เด็กชายทัตพงศ์    วรรณพฤกษ์
1. นางภาวิณี    ทองขจร
9 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธวัชชัย    หมันหมาด
2. เด็กชายมาดี    หอมะแอ
1. นายธวัชชัย    พรหมเทพ
2. นายอานันท์ทกร    ศรีประสม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................