งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ม.1-ม.3 000096
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ทวีรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี    สันหลัง
3. เด็กหญิงสีตีนูรีฮัน    ดือราแม
1. นางสาวรัตน์ถาพร    สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต    ศรีไตรรัตน์
2 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนววรรณ    ดำแก้ว
2. เด็กหญิงวรลักษณ์    แก้วกลับ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แสนสวาท
1. นางอารี    พุฒพงษ์
2. นางมยุรี    ลักษณเลิศ
3 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัมรัน    จิเต็น
2. เด็กชายปอรหมัด    ชอบเสร็จ
3. เด็กหญิงอรัญญา    หมานเจริญ
1. นางยุพิน    แสงยอ
2. นายสนอง    ชูมาปาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................