งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Science Show ป.4-ป.6 000095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสูนีตา    เลาะดีสม
2. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ    สะ
3. เด็กชายฟารีดี    เจะแต
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    ปาละมาณ
2. นางสาวจีรวรรณ    เมาะเหล็ม
2 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายการียา    มหามะ
2. เด็กหญิงสุไวณีย์    เตะเหร็ม
3. เด็กหญิงซูมัยยะห์    ประคองโชค
1. นางสาวศิริกาญจน์    ช่วยจันทร์
2. นางสาวฮาลีม๊ะ    หวันเตะ
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนวิทย์    ปานถาวร
2. เด็กชายธนาธิป    คชการ
3. เด็กชายนครินทร์    ดำศรีสุข
1. นางไมตรีจิต    ศรีไตรรัตน์
2. นางสาวรัตน์ถาพร    สุทธิโพธิ์
4 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทิชากร    เพ็งระวะ
2. เด็กหญิงนุชธิดา    ตอกอย
3. เด็กหญิงพรณภัทร    เพ็งระวะ
1. นางภิญโญ    จิตต์รัตน์
2. นางอรวรรณ    ยกกระบัตร
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูเฟิร์น    อึ้ง
2. เด็กชายมงคล    สุทธิรักษ์
3. เด็กชายมูฮัมหมัดก็อตรี    สาและ
1. นางสาวกมลชนก    อินชัย
2. นางแวนาปีเส๊าะ    ยีตูวา
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกรณิภา    เบ็นหมาน
2. เด็กหญิงอัสลามีย์    สุระกำแหง
3. เด็กหญิงสุปราณี    มุเส็มสะเดา
1. นางสุวิมล    ยาอีด
7 โรงเรียนบ้านระตะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิศรุตา    แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรี    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงปานฤทัย    โยะหมาด
1. นางภรณ์วิรัตน์    อภินันตชัย
2. นายอำไพ    ดำพลับ
8 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เหลาะเหล็ม
2. เด็กหญิงวรัญรัตน์    เลี่ยมสุวรรณ
3. เด็กหญิงนุสลีซา    หมานฝา
1. นางสมถวิล    ร่มสกุล
9 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภารดา    รอดคง
2. เด็กชายกีรติ    หนูวัน
3. เด็กชายยศกร    ศรีสุวรรณ
1. นางมณฑา    บูหัส
10 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ราชเรือง
2. เด็กหญิงขจีรัตน์    พรหมทอง
3. เด็กชายนราเทพ    มุสิกเกษม
1. นางปฏิมา    เรือวอร่าม
2. นางนรีกานต์    แก้วศรี
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายดนุเดช    ฤทธิพล
2. เด็กชายพิชัยยุทร    คงแก้ว
3. เด็กชายตะวัน    ดวงจำปา
1. นางกฤษณา    กมลเจริญ
2. นางสุวินัย    ขวัญแก้ว
12 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟัตมา    โส๊ะเด็น
2. เด็กหญิงณัฐริกา    เจ๊ะเมาะ
3. เด็กหญิงฟิตตรี    สาเม๊าะ
1. นางสาววันระหยา    เหรียญนุ้ย
2. นางสาวกัญชนา    ยามา
13 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงดาร์น่า    เจะเงาัะ
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ดวงฉวี
3. เด็กหญิงพรชนก    มนนุมาตย์
1. นายอิสมาแอ    แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์    ถิ่นกาแม็ง
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภานุพงศ์    ชุมแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร    หัสบุญเล๊าะ
3. เด็กหญิงนัสรินทร์    จวนเจริญ
1. นางสาวอามีนะห์    เละดุวี
2. นางวัลลา    ชุมแก้ว
15 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไรยา    ประจัน
2. เด็กหญิงรินลนิล    สาและ
3. เด็กหญิงรุสกัสรา    แวสุหลง
1. นางหนิมาริยะ    นิแมเร๊าะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................