งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 000094
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนันทรัตน์    เกื้อก่อแก้ว
2. นางสาวอรณิชา    ชายนวล
3. นางสาวจุฑามาศ    สันฝา
1. นางเพลินพิศ    ยอดสกุล
2. นายเพียร    ยอดสกุล
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุรไอนี    สาเตะ
2. เด็กหญิงรุสนานี    บาราเฮง
3. เด็กหญิงลิซ่าห์    มิเจ๊ะนา
1. นางสาวรัตน์ถาพร    สุทธิโพธิ์
2. นางไมตรีจิต    ศรีไตรรัตน์
3 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายไชยวัฒน์    เจตนากุล
2. เด็กชายอธิบดี    แจ้งนิ่มนวล
3. เด็กชายสุเชาว์    เขียวไสว
1. นายบาสิทธิ์    ยะลา
2. นายศักดา    วงศ์อิดริสกุล
4 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุดใจ    หมัดหะ
2. เด็กหญิงอัสมา    หีมล๊ะ
3. เด็กหญิงกาญดา    หมัดและ
1. นางธิดา    ทองทรัพย์
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณวรินทร์    อุไรรัตน์
2. เด็กชายโชคชัย    กำสุนทร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สามทอง
1. นางสาววราพร    เตะหมาน
2. นางสาวสิริพร    นพภาแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................