งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 000093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ตุใยรัมภ์
2. เด็กชายอาทิตยา    ดำดี
3. เด็กชายพิชญาภา    พรหมอ่อน
1. นางไมตรีจิต    ศรีไตรรัตน์
2. นางสาวรัตน์ถาพร    สุทธิโพธิ์
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูเฟิร์น    อึ้ง
2. เด็กหญิงจิรัตติกาล    นิลวรรณ
3. เด็กหญิงไหมสุรี    มูสอ
1. นางแวนาปีเส๊าะ    ยีตูวา
2. นางสาวกมลชนก    อินชัย
3 โรงเรียนบ้านระตะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชนินทร    แสงมณีประดับ
2. เด็กชายวันธนชัย    วงศ์สะอาด
3. เด็กชายชลชณัฐ    บุญสวัสดิ์
1. นางภรณ์วิรัตน์    อภินันตชัย
2. นายอำไพ    ดำพลับ
4 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอินหยัด    โส๊ะเบ็ญอาหลี
2. เด็กหญิงอีมาล    หัสด้น
3. เด็กหญิงสุนีย์    เหล็มม๊ะ
1. นายก้อเสม    เด็นหมัด
2. นางนิตยา    โรจนหัสดิน
5 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายดรุมาศ    หมากปาน
2. เด็กหญิงสุนิสา    หมากปาน
3. เด็กชายสุไรซ่า    ลาเตะ
1. นายวิษณุ    พาหุรัตน์
2. นางทิวาภรณ์    มุทะจันทร์
6 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ ๒๒๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    โยมศิลป์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    โยมศิลป์
3. เด็กหญิงศศิกานต์    โสะอี
1. นางนยนัญญ์    ณ นคร
2. นางสาวณัฐกานต์    พิทักษ์ฉนวน
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    กุยสุวรรณ
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    บัวทอง
3. เด็กชายอัยรฎา    อ้นชดชาย
1. นางพูนศรี    แก้วสุก
2. นางสาวแน่งน้อย    ทองปลอด
8 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฉลองทรัพย์    พันธ์คง
2. เด็กชายวีรภัทร    ศักดิ์ศฤงคาร
3. เด็กชายณัฐวีร์    จันทร์ปรุงตน
1. นางบุญรินทร์    คำทองแก้ว
2. นางสาวโสรยา    กึจิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................