งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 000091
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรี    พัชรกอบชัย
2. เด็กหญิงวนิดา    ฆังคะมโณ
3. เด็กชายธนภัทร    เสาเคหา
1. นางพิทยา    อนันต์
2. นางพนิดา    รัตน์น้อย
2 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    อมแก้ว
2. เด็กหญิงปัญจลักษณ์    วิสาระพันธ์
3. เด็กชายณัฏฐพล    กล้าใจ
1. นายจารณ    ถือเถี้ยน
2. นางอารี    พุฒพงษ์
3 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวณัฐธิดา    เส็นหีม
2. เด็กหญิงสุธิดา    หมัดเหร็ม
3. นางสาววิชุดา    อะเขร็ม
1. นางธิดา    ทองทรัพย์
2. นางสาวจีราวรณ    เจริญ
4 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงใหมยณี    สอกา
2. เด็กหญิงมาเรีย    ส่าหนิ
3. เด็กหญิงอรวรรณ์    เอียดวารี
1. นางสมถวิล    ร่มสกุล
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงปนัดดา    เส็น
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    เกตุสุวรรณ์
1. นายสนอง    ชูมาปาน
2. นางยุพิน    แสงยอ
6 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงไสหนับ    ยีมีนา
2. เด็กหญิงเชิญตะวัน    สวัสดิ์ธรรม
3. เด็กชายฉัตรมงคล    ชูเนียม
1. นางจริยา    หว่าหลำ
2. นางสาวนริศรา    แก่นชัย
7 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิยดา    อินทศระ
2. เด็กหญิงจุฬาวัลย์    รักษา
3. เด็กหญิงบุญฑริกา    ไฝขาว
1. นางอุมาภรณ์    ไชยสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................