งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 000090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซัยฟียะห์    ดอเส็น
2. เด็กหญิงนูซีตา    ลีตอสัน
3. เด็กหญิงลัดดา    ใบเย็มหมะ
2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์    แก้วเกาะสะบ้า
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุนทร
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    พันธี
1. นายเพียร    ยอดสกุล
2. นางเพลินพิศ    ยอดสกุล
3 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนุพงศ์    มณฑาโชติ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด    หะยีสันต์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุวรรณโน
1. นางสาวนิตยา    กุลนิล
2. นางนิตย์    จันทร์นวล
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงดาราราย    พรหมมณี
3. เด็กหญิงปฐมาวดี    มณีไสย
1. นางสายจิตร์    หมื่นสะชุม
5 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเล็ก    ศรีโคต
2. เด็กชายปรัชญา    พลเยี่ยม
3. เด็กชายภานุพงศ์    วิชาธิคุณ
1. นางพเยาว์    แก้วศรี
2. นางสาวซีด๊ะ    หรีหน่าย
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสาธิต    เลิศเดชะ
2. เด็กหญิงกวินธิดา    ยอดทอง
3. เด็กหญิงกรรภิรมย์    แซ่ซี
1. นางสาวกันติยา    เอียดแอ
2. นางสาวนันทนา    ทองขำ
7 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญาพร    แ้ก้วกลับ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายนพรัตน์    บัวบาล
1. นายจารณ    ถือเถี้ยน
2. นางอารี    พุฒพงษ์
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกษิดิศ    กาญจนะแก้ว
2. เด็กชายไชยา    จันทร์งาม
3. เด็กหญิงสุพร    สัตย์ธรรมจัด
1. นางฟารีส๊ะ    อะหวัง
2. นางอานีตา    วัฒนพันธ์
9 โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    หาหมาน
2. เด็กหญิงนูรินดา    ยะลา
3. เด็กชายกัษฏาฟี    หวังดำ
1. นางสาวสารีต้า    หากมุสา
2. นางกันยา    วรรณสมาน
10 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวัชรา    จันทสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรกานต์    ทองขะโชค
3. เด็กหญิงสุภาวิดา    นวลชุม
1. นางปรีดา    ศรีถกล
2. นางสาวจิราทิพย์    คล้ายศรี
11 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงลักษิกา    รอดทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ทองขวัญ
3. เด็กหญิงเกศกนก    สุวรรณคีรี
1. นายสนั่น    เล่งซุ่น
2. นางสาวกมลทิพย์    ศรีสุวรรณ์
12 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รัตนะ
2. เด็กชายสิริโชค    มาเอียด
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์    เกื้อวงษ์
1. นางสาวปัทมา    ไชยลักษณ์
2. นางสาวสุภาพร    ยอดเพชร
13 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุปราณี    แก้วสองสี
2. เด็กหญิงสริตา    หลำโสะ
3. เด็กหญิงถิรดา    เพ็งจันทร์
1. นายอิสมาแอ    แสมเน็ง
2. นางสาวเสาวนีย์    ถิ่นกาแม็ง
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัสรีน    เจะโส๊ะเจะหลี
2. เด็กหญิงบุษกร    มะประสิทธิ์
3. เด็กชายศิวกร    สังข์ทอง
1. นางวัลลา    ชุมแก้ว
2. นางสาวอัสนีดา    สาและ
15 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุวาตี    เบ็ญเจะอุมา
2. เด็กชายอับดุลรอซะ    เด็นเด๊าะ
3. เด็กชายมะรอฟี    ดาเล็งสะ
1. นายอานันท์ทกร    ศรีประสม
2. นายธวัชชัย    พรหมเทพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................