งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 000009
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูฟีย๊ะ๊ห์    มะสาแม
1. นางคอรีย๊ะ    มะมิง
2 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ    หมัดเอียด
1. นางธนวรรณ    รัตนะ
3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวชุติมา    จันทร์จิตร
1. นางระเบียบ    สาหีมซา
4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูฟาฮามี    อูมาสะ
1. นางสาววิไล    ตระกูลกลกิจ
5 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    จันทวงษ์
1. นางบัวพันธ์    เดชะพันธ์
6 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสมฤดี    มนตรี
1. นายจันทโรจน์    กี้ติ๊ก
7 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    ทองพลัด
1. นางสาวจิรรัตน์    จันทวงศ์
8 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวาสนา    สัมมา
1. นายฐิติวัฏฏ์    กล่ำจีน
9 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชลาธร    ชูทิ้ง
1. นายพีระพัฒน์    เพชรกาญจน์
10 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ    นุ้ยดอน
1. นายอดิเรก    เยะหมัน
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์    คงผอม
1. นางปาจารีย์    รัตนสุวรรณ
12 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชณิฌา    บุญปราณี
1. นางสุพรรณา    สงวนศิลป์
13 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมนทิรา    หีมแอ
1. นางสาวสมพร    สุขใส
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    คูณแก้ว
1. นายสุนทร    มะลิแก้ว
15 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เพชรรัตน์
1. นางอังคนา    อ่อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................