งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 000087
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพรุหวา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายหาสัน    สีมาลย์
2. เด็กชายซับรี    มามะ
3. เด็กชายอิบรอเฮง    มะมิง
4. เด็กชายบูคอรี    และสา
5. เด็กชายอับดุลฮากิม    มอนอง
6. เด็กชายมะรอวี    ซะมะ
7. เด็กชายอุสมาน    เอียดเหร็ม
8. เด็กชายซาการียา    ละมัน
9. เด็กชายกิตติพันธ์    และสัน
10. เด็กชายสาการียา    เอียดหวัง
11. เด็กชายอับดุลเล๊าะ    เจ๊ะมะ
12. เด็กชายสานาวี    หมิแอ
1. นายวิสูตร    ไชยสุริยา
2. นายประจวบ    ชายไฝ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................