งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 000086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    เพ็ชรเป็นขวัญ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทองยามี
3. เด็กหญิงสุกัญญา    คงเป็นยอด
1. นางสาวพิมพ์ดาว    ไฝสุวรรณ์
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรริศรา    นิ่มดวง
2. เด็กหญิงวริศรา    มีแสง
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    จันทร์คีรี
1. นางไมตรีจิต    ศรีไตรรัตน์
2. นางสาวรัตน์ถาพร    สุทธิโพธิ์
3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอนัญญา    แก้วประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเรืองรอง    พวงรัตน์
3. เด็กหญิงวิศิษฎิ์สิริ    ศรีสว่าง
1. นางศิรัญญา    เหล็มปาน
4 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณฐพล    ภาโอภาส
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สุวรรณจ่าง
3. เด็กหญิงสุธิณี    เหมตะศิลป์
1. นางฉวีวรรณ    บุญธรรม
2. นางสาวจันทรัสม์    ไหมจ้าย
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์    หนูนวล
3. เด็กหญิงเรณู    สหสุวรรณ์
1. นางฐิมลรัตน์    เส็นเหล็ม
2. นางสาวพเยาว์    ทองสวนแก้ว
6 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    รุจิเมธินีกุล
2. เด็กชายตราภูมิ    รักกำเหนิด
3. เด็กชายธรณ์ธันย์    สะเหรียม
1. นางวันรวี    หิมวงศ์
7 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์    แสงจันทร์
2. เด็กชายภูวดล    มาลีทอง
3. เด็กชายภานุมาศ    ชีวพิทักษ์ผล
1. นางสาวระเบียบ    ปัญญาณีย์
8 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรหมมาศ
2. เด็กหญิงอารียา    ยาอีด
3. เด็กหญิงมารีน่า    ชัยชนะ
1. นางฉวีวรรณ    ปรียวาณิชย์
2. นางสาวอัสมา    หมอเต๊ะ
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนนท์ชนก    ชุ่มชื่น
2. เด็กชายศักดิพัฒน์    กองแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    ชาญเชิงพานิช
1. นางปรีดา    ศรีถกล
2. นางนรีกานต์    แก้วศรี
10 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวันเฉลิม    วุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภาสินี    ศรนารายณ์
3. เด็กชายธนเกียรติ    มะลิแก้ว
1. นางภาวิณี    ทองขจร
11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอามีนา    หมัดหมีน
2. เด็กหญิงซามา    หีมหมัน
3. เด็กหญิงซันญ่า    สุปเหยาะ
1. นางยุพิน    แสงยอ
2. นายสนอง    ชูมาปาน
12 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายผดุงศักดิ์    พิมจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร    พันธุ์คง
3. เด็กหญิงแก้วตา    รักมนุษย์
1. นายศราวุธ    ชูเพ็ชร
13 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิตติภัฎ    กองอินทร์
2. เด็กหญิงอภิชญา    คุ้มไพรี
3. เด็กหญิงพาขวัญ    นพชัยยา
1. นายเฉลียว    พรหมมณี
2. นางเสาวรส    เพิ้่มพูล
14 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปัณณพร    จันทร์เมืิอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พรหมราชแก้ว
3. เด็กชายภริช    ซุ้นจ้าย
1. นางสาวสุนิศา    สุวรรณรัตน์
2. นายเชี่ยวชาญ    ไพรพฤกษ์
15 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูฮัสนาดียา    ดอเลาะ
2. เด็กหญิงซูฮัสดียานา    ดอเลาะ
3. เด็กหญิงแอเสาะ    หมะหนวด
1. นางหนิมาริยะ    นิแมเร๊าะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................