งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวนภาพร    พุฒเขียว
2. เด็กหญิงจิราพร    อุดหนุน
3. เด็กชายโกเมศ    เพชรแก้ว
1. นางชวนพิศ    โชติกรณ์
2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. นายซุนกิฟลี    โตะหลัง
2. นางสาวฉลาลัย    หวันตุหมัน
3. เด็กหญิงจินตนา    สาและ
1. นายสมพร    ชูอาษา
3 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรดา    ทองสีดำ
2. เด็กหญิงมารีมาร์    หมินตะแหล๊ะ
3. เด็กหญิงภัครมัย    หมินเส็น
1. นางปัทติมา    รักไทรทอง
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. นายเกียรติศักดิ์    กงล้ำเลิศ
2. นายวิติพงษ์    แก้วละเอียด
3. นางสาวพณิดา    บัวปาน
1. นายจรูญ    ปิณฑโก
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรุจิราพร    ปาน้อย
2. เด็กหญิงสิรินยา    แท่นจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรา    คชฤทธิ์
1. นางพนิดา    รัตน์น้อย
2. นางพิทยา    อนันต์
6 โรงเรียนม้างอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยารอด๊ะ    หวังแล๊ะ
2. เด็กหญิงใหม่ภิรมย์    ภูมินา
3. เด็กหญิงเมรีย์    แหละโรด
1. นางพณิชนาฏ    วงศ์สุวรรณ
2. นางยารอด๊ะ    กิ่วงเกาะยาว
7 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวซาฟีนะห์    นิยมเดชา
2. เด็กหญิงชนากานต์    เทพทอง
3. เด็กหญิงอัสมีดา    หมะอุเส็น
1. นางสาวดวงฤดี    แซ่จิว
8 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวัญพิสิษฐ์    ไชยคล้าย
2. เด็กหญิงยุพาพิน    บัวแนบแก้ว
3. เด็กชายอภิรัตน์    ซุ้นห้อง
1. นางอุมาภรณ์    ไชยสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................