งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 000008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    สำเภาเมฆ
1. นางพิศมัย    พงศ์สุวรรณ
2 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูไรยา    ยาลอ
1. นางกันยกานต์    อ่อนขวัญ
3 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ศิริวัฒน์
1. นางสาวจันทรัสม์    ไหมจ้าย
4 โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟูไรฮะห์    แอหมอ
5 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐทมล    พลสุวรรณ์
1. นางแก้วใจ    แสงอรุณ
6 โรงเรียนบ้านโคกกอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนันทา    สังข์แก้ว
1. นายณรงค์    หรับจันทร์
7 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐวรา    สงสังข์
1. นางสุภาพิตร    จีนหมวกดำ
8 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เรืองโรจน์
1. นางปิยะรัตน์    แก้วรงค์
9 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปิยธิดา    สลักคำ
1. นางประไพ    มณีรัตน์
10 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเกศินี    ศรีสงค์
1. นางชนากานต์    สมาแฮ
11 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพัชร    จอมเชื้อ
1. นางสุจิตรา    เระเบ็นหมุด
12 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัสมี่    เอกอัคราภิบาล
1. นางสาวอมรรัตน์    ปานขาว
13 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวีรญา    องอาจอมร
1. นางสาววิมล    แซ่แต้
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ชายชูจีน
1. นางสาวมาเรียม    ลูกสะเดา
15 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาวีต้า    กาเด็น
1. นางสมพร    จงกลวิลาส
16 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาดา    มาเด็น
1. นางเพ็ญศิริ    ไชยชนะ
17 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    เมืองละออง
1. นายเสริม    ฤทธิ์สุวรรณ
18 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนารีต้า    หลำโอ๊ะ
1. นางสาวอนงค์ศิริ    เยาวรัตน์
19 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัจญ์ดา    รักณรงค์
1. นางประภา    ชัวชมเกตุ
20 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    บุญสิทธิ์
1. นางชุติมา    เพชรหนู
21 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้วบัวสังข์
1. นางศิริรัตน์    ประทีปเกาะ
22 โรงเรียนวัดนาหมอศรี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารีซะฮ์    หวังแอ
1. นางวันทนีย์    แซมเพชร
23 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิกรกนก    กาเร็ง
1. นางสาวสมพร    สุขใส
24 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาตีฮา    ยูดา
1. นางบุษกร    อ่อนประชู
25 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพิศา    นวลลอย
1. นางธนพร    มุกสง
26 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกนกพร    พงค์สุวรรณ
1. นางสาวกูอาซีย๊ะ    อีแต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................