งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ป.1-ป.6 000071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบุซรอ    หมัดหม๊ะ
2. เด็กหญิงอัสมี    หนิหมิ
3. เด็กหญิงรัซมี    แวยูโซะ
4. เด็กหญิงนูรอัจญมัล    แวเยง
5. เด็กหญิงขวัญกมล    หมัดหมะ
6. เด็กหญิงนริสา    สออิ
7. เด็กหญิงอนัฐชา    ตำแหม
8. เด็กชายมุสตากีม    แหล๊ะหลง
9. เด็กชายอิมรอน    เอียดเหร็ม
10. เด็กชายภราดร    หมัดหม๊ะ
1. นายวิรัตน์    ไชยชนะ
2. นางสะรีย๊ะ    เสมอภพ
3. นางสมศรี    บุญฤทธิ์
2 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอลิสา    แก้วของแก้ว
2. เด็กหญิงอิศริยา    เจะสนิ
3. เด็กหญิงฉัตรวิลัย    พรมสูง
4. เด็กชายเอกรัตน์    อิสโร
5. เด็กหญิงนภารัตน์    นวลมณี
6. เด็กหญิงธีรกานต์    ถมยา
7. เด็กชายอดัมภ์    หะแว
8. เด็กชายนัสสุวัร    เจะดือเระ
9. เด็กหญิงพนัสตา    มูณี
10. เด็กชายนันทวัฒน์    ศิระจิตร
1. นางสาวเนาวรัตน์    รามัญเซะ
2. นางปณิตา    แก้วจังหวัด
3. นางวรรณา    พระไพรี
3 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนพนธิ์    ชูช่วย
2. เด็กหญิงนันทิยา    หัดหมัน
3. เด็กหญิงกนกอร    ยอดศรี
4. เด็กหญิงมัณฑนา    โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงนูรีซัน    ตาเย๊ะ
6. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ    เจะหมะ
7. เด็กหญิงอรวรรณ    แสงมณี
8. เด็กหญิงชลธิชา    สอหมาน
9. เด็กหญิงฟาอีสะห์    สอเด
10. เด็กหญิงฟาตอนะ    หนิมา
1. นางบุณยวีร์    ณ พัทลุง
2. นางละไมย์    กิตติวรุณโรจน์
3. นางดวงเดือน    ผลกล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................