งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม สภานักเรียน ม.1-ม.3 000070
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาตอน๊ะ    ร่าหนิ
2. นางสาวมารีนา    เหมโห๊ะ
3. เด็กชายอัฎนาน    บัวนาค
4. นางสาวนาซีเร๊าะ    ร่าหนิ
5. นางสาวเกสิณี    หลีหม๊ะ
6. เด็กหญิงเมษา    มุสอ
7. เด็กชายอาหลี    สีสาแม
8. เด็กหญิงฝาดีหล๊ะ    สบเจริญ
9. เด็กหญิงยุวนารี    หิมะ
10. เด็กหญิงสลาลิดา    หนิหมะ
1. นายฐากูร    เพ็ชร์ชระ
2. นางสาวดวงกมล    พรุเพชรแก้ว
3. นางภาวิณี    แก้วผนึก
2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวเบญจวรรณ    แก้วของสุข
2. นางสาวทิภาพร    ศรีมาฆะ
3. นางสาวสศิมาพร    เปี่ยมศักดิ์
4. เด็กหญิงอลิสา    ว่องวิริยะ
5. นายภานุวัฒน์    จันทรปาโล
6. เด็กหญิงจตุพร    ก๋งจิบ
7. เด็กหญิงอารุวรรณ    แก้วประสิทธิ์
8. เด็กหญิงศินันญา    ประสิทธิ์ศรี
9. เด็กชายมหิศรา    ไชยเพ็ชร
10. เด็กหญิงรจนา    ทองอ่อน
1. นางอาภรณ์    นวลมณี
2. นายมารุต    ภิรมย์
3. นายชม    ทองสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................