งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 000007
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    กาเซ็ง
1. นางรุจิรา    หลีแส๊ะ
2 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรวาตี    อาแว
1. นางสมใจ    ส้องสง
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัจญมีย์    เฮาะ
1. นางอาทิตยา    เดอะ
4 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซาฟาเดีย    โสมแก้ว
1. นางสาวผกาพรรณ    ภุชงค์สินธ์
5 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรุซดีนา    เดอะ
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์    หม่อมท่า
6 โรงเรียนบ้านโคกกอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัจฉรา    แก้วสามศรี
1. นายณรงค์    หรับจันทร์
7 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรัชชานนท์    ทายะพิทักษ์
1. นางประไพ    มณีรัตน์
8 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชุนหลิง    ชาน
1. นางจีรรัตน์    แซ่เล่า
9 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐติกา    เกิดแสงสุริยงค์
1. นางวิไลวรรณ    สุวรรณกาญจน์
10 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนิสรา    สุขงาม
1. นางจันทรา    โสรัตินนท์
11 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนารีซ่า    สันเจริญ
1. นางระรวย    อิสโร
12 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ขันตินัต
1. นางสุดา    ไตรสกุล
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวรณัฏฐ์    ช่วยทุ่ม
1. นางภีรภาพ    จันทร์จะนะ
14 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารีนา    ดีหมัด
1. นางฉลวย    นะวัฒกุล
15 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภูชิตา    ขวัญเพ็ชร์
1. นางวาณี    หนูสงวน
16 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฮุสนา    หมะสะอะ
1. นางวรรณา    ศิวะทัต
17 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศศินา    ศรีดาพันธ์
1. นางสาวสรวงทิพย์    แท่นประมูล
18 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    แก้วมณี
1. นางเตือนใจ    ยกถาวร
19 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัฑรณิชา    ดำทองสุข
1. นางเฉลียว    มะลิแก้ว
20 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิโญฉัตร    สายโนวงศ์
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    ทองไฝ
21 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์    แสงหิรัญ
1. นางวรรณา    ศรีสุวรรณ
22 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิชุดา    จันทร์อ่อน
1. นางรัถยา    ยอดพรหมทอง
23 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปฐมวดี    แสนสุด
1. นางจำเนียร    กำเนิดแก้ว
24 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    หมัดสว่าง
1. นางทรงสมร    สุธรรมวรวิทย์
25 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวิษนุ    พงศ์คุณ
1. นางสาวนงค์นุช    มรรคคงคา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................