งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 000064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัสลินดา    หลวงเวียงจันทร์
1. นางสาวเฟาซียะห์    อาแย
2 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    พางาม
1. MissSu    Weiheng
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านตัวอย่าง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    สมศรี
1. นางสาวเพชรินทร์    แซ่คู
4 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสิริมา    แซ่ย่อง
1. นางนงลักษณ์    จงรักวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................