งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 000062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ประสิทธิ์นุ้ย
2. เด็กชายสิทธิชัย    โนสิทธิ์
3. นายอมรเทพ    แก้วเกาะสะบ้า
4. นายคุณัชฌ์    ศรีวะรักษ์
5. นายจำเริญ    สงสุรินทร์
6. นายวิโรจน์    สิทธิ์
7. นายไชยา    เพ็ชรโน
8. นายไตรภพ    คตชั่ง
1. นายชนะ    วรรณจันทร์
2. นายมารุต    ภิรมย์
3. นายอภิเษก    แซ่ย่วน
2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฮูฬูลอัซมี    เพชรเกศา
2. เด็กชายทศพร    พวงมาลัย
3. เด็กชายอูเซ็น    อับดุลขะเด
4. เด็กชายอดินันท์    เต๊ะย่อ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชูศรี
6. เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดี    ขะหรี
7. เด็กชายปิยวัฒน์    อาแว
8. เด็กชายรอยะ    อับดุลขะเด
1. นายวีระพันธ์    อนุสสรางค์กูล
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. นายชูเกียรติ    บัวทอง
2. นายธนรัตน์    หมัดหร๊ะ
3. นายนันทวัฒน์    สีหานาม
4. นายทรนง    เรืองเดช
5. นายอภิสิทธิ์    อุทุมพิรัตน์
6. นายสมโชค    หะยีอาบูบากาด
7. นายปรีชา    ปานหมีน
8. นายสหรัถ    หลงชิน
1. นายวฤหัต    ไชสุวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................