งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3 000061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัยเส๊าะ    ยาโง๊ะ
1. นายมะซารี    มะซะ
2 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    จันทวงษ์
1. นางสาวพิชา    เซ่งล่าย
3 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ    ฝอยทอง
1. นางสาววิลาสินี    เหมมัน
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพ็ญสิริ    ส่งแสง
1. นางเกษสุดา    ฉิมล่องดำ
5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรีมะห์    ล่อเต๊ะ
1. นายยะยา    ยุทธิปูน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................