งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 000605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวธัญลักษณ์    ขุนดำ
1. นางสาวปิยาณี    ซาหีมซา
2 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิตา    สาและ
1. นางสุวรรณี    หัดสาหมัด
3 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรชุมา    มีสิน
1. นางปราโมทย์    รำจวนจร
4 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฏฐา    หมื่นสิทธิ์
1. นางสาวสุชาดา    ไชยวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................