งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 000604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอิสริยา    หว่าหลำ
1. นางสาวสิรินดา    หมัดอะดำ
2 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนิสรา    พรหมสุข
1. นางสาวปลายรุ่ง    พุทสมสู
3 โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซุไรนี    ทุยเลาะ
1. นายนาวาวี    เจะอุมา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิณไท    สุภิรมย์
1. นายชยนต์    ยมนัตถุ์
5 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนัญญา    เด็นดาหยัด
1. นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปาลิน    วุฒิวิริยะกุล
1. นางสมพร    พรหมสถิตย์
7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ประกอบแก้ว
1. นางสาวพนิดา    จอมพิพัฒพงศ์
8 โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟารีด้า    เจ๊ะหนุ้ย
1. นางนัตตรีเซีย    เต๊ะหมาน
9 โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บุญเพ็ชร
1. นางนุชนาถ    เอียดแป้น
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวาทินี    สาม่าน
1. นางสาวนัฐทินีย์    สันเมือง
11 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมีนา    หวันสะเม๊าะ
1. นางจรรยา    สินน้อย
12 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมุธิตา    วัชพูล
1. นางสุภาพ    ทองจินดา
13 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพีรดา    แสนบัว
1. นายถิระพงษ์    อ่อนมนิล
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงประภัสสร    จันทรัตน์
1. นางชไมพร    ทองเจือเพชร
15 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสาอีด๊ะ    เด็นมานิ
1. นางบุญประภา    ณะนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................