งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 000602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรัทธพล    หวังแอ
2 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเร๊าะห์หมาน    อาบาหลี
1. นางนันท์นภัสร์    ไชยสุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านนนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์    ราชแก้ว
1. นางจรรยา    สินน้อย
4 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายซอดีกีน    กามาจิ
1. นางบุญประภา    ณะนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................