งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ป.4-ป.6 000060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนันธร    จิตติรัตนกุล
1. นางยุพิน    เซ่งเถี้ยน
2 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซาฟูรา    สะมะแอ
1. นางโสภิฐฌา    ทองไชย
3 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูไรนี    ดอเลาะ
1. นางสาวปลายรุ่ง    พุทสมสู
4 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงหุสนา    นิสัน
1. นางนาฏยา    หวันสนิ
5 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนรวัฒน์    หน่อแก้ว
1. นางวนิดา    ทองพูน
6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเหว่ยหลง    แซ่ตัน
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์    ภูมิพันธ์
7 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายประเสริฐ    นวลเจริญ
1. นายเจริญ    รักแก้ว
8 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวานิษา    แซ่ด่าน
1. นางสาวชุติภา    หมอราช
9 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธนัญญา    พุทธสุภะ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไพศาลวัฒนา
10 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสิริมา    ดาอี
1. นายประภาส    ห้องแก้ว
11 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนาวุฒิ    สอหัด
1. นางสาวสกูล    คำมณี
12 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ    บิลละเตะ
1. นางมาลีณีย์    หลำเหมาะ
13 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรี    หนูเอก
1. นางสุภาพ    ทองจินดา
14 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกรวรรณ    พหลยุทธ
1. นางปรีดา    พงศ์มณี
15 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ฉิมจโรจน์
1. Mr.NESTOR B.SANAY    JR.
16 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอริสรา    นิลสุวรรณ
1. นางสาวสายเนตร    คงบัวแก้ว
17 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สิงห์ศักดิ์ตระกูล
1. นางสุดาวดี    แฟบกระโทก
18 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาริส    จิหมัน
1. นางสาวอะมานี    สมาน
19 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงบารีย๊ะ    สาและ
1. นางเสาวภา    สุวรรณรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................