งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 000059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอิกรอม    หะยีลาเต๊ะ
1. นายมะซารี    มะซะ
2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรัสซิมา    เส็นสนิ
1. นางธัญลักษณ์    พร้อมมูล
3 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    หว่าหลำ
1. นางศศธร    ผาทอง
4 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แก้วของสุข
1. นางนงเยาว์    อั้วจันทึก
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปภาวดี    ลิม
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์    ภูมิพันธ์
6 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิตติวิทย์    หมวดพุฒ
1. นางสาวฟารีดา    หะยีหมัด
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศุภสรณ์    เพชรทอง
1. นางอวยพร    สุวรรณโณ
8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปอรหมัด    ชอบเสร็จ
1. นายเกษม    ตะลุง
9 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรมา    อารง
1. นางศรัยฉัตร    อัตมณีย์
10 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรีฮัน    หวันหมุ
1. นายยะยา    ยุทธิปูน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................