งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 000058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมะหสูรีย์    ขะเดได้หวัง
1. นายรุสดี    แวนาแว
2 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ซุ้นสุวรรณ
1. นางภาณี    สุวรรณะ
3 โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงการีมะห์    สะอะ
1. นางสาวดีน่า    บินตะสอน
4 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 3
5 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอะนัส    เหมเภอ
1. นางอำมริสา    นิติธรรมตระกูล
6 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอะมานี    ดอเลาะ
1. นางสาวสิรินดา    หมัดอะดำ
7 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรตน    ผ่านทอง
1. นางสาวเนาวรัตน์    รามัญเซะ
8 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรฮารีซา    สาหลำหมะ
1. นางสาวปลายรุ่ง    พุทสมสู
9 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    เวียงหงษ์
1. นางจุไรรัตน์    สุขปุนพันธ์
10 โรงเรียนบ้านบ่อเตย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสากีน๊ะ    เตะหมัดหมะ
1. นางสาววริศรา    จันทรุ่งโรจน์
11 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์    ชโลธรทักษิณ
1. นางรัตนา    ยมนัตถุ์
12 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนนทกร    ฤทธิพลเดช
1. นางสมพร    พรหมสถิตย์
13 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    เพ็งพา
1. นางเกษสุดา    ฉิมล่องดำ
14 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภูเบนทร์    วชิรพิศุทย์
1. นายเจริญ    รักแก้ว
15 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รังษี
1. นางสาวฟารีดา    หะยีหมัด
16 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาดีน่า    สันโหยบ
1. นางสาวสกูล    คำมณี
17 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคอตีเย๊าะ    เจะอูมา
1. นางสาฝีเย๊าะ    หวังเก็ม
18 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมนสิชา    แก้ววิเชียร
1. นางสุภาพ    ทองจินดา
19 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฆณศร    สุขธร
1. นางดวงพร    วัฒนา
20 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกรกมล    อาลีมูสอ
1. นายเกษม    ตะลุง
21 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    ขุนหลัด
1. นางสาวสายเนตร    คงบัวแก้ว
22 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปาตีเม๊าะ    สุกาเกาะ
1. นางสุไหวน๊ะ    ชูเพชร
23 โรงเรียนบ้านสม็อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรไอนี    ลือโม๊ะ
1. นายเชาวลิต    ยอดสุวรรณ์
24 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอาตีฟ    จิหมัน
1. นางศุลีพร    ระสิตานนท์
25 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทองเส้ง
1. นางสาวสุจิตรา    ลาไหน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................