งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 000057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสาสวานีย์    ลาเต๊ะ
1. นายมะซารี    มะซะ
2 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ    กาลอ
1. นางยุวดี    อนันทบริพงค์
3 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเอกพล    ไชยจิต
1. นางนงเยาว์    อั้วจันทึก
4 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูใบเด๊าะห์    อิหม่ำเหม
1. นางสาวรอปิอ๊ะ    หลีสุหลง
5 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุชนาถ    ไชยสิทธิ์
1. นางสาวพนิดา    ศรีเส้ง
6 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    แก้วรัตน์
1. นางสาวพิชา    เซ่งล่าย
7 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศักติบัณร์    หะยีเปาะ
1. นางสุวรรณี    หัดสาหมัด
8 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ศรีวับ
1. นางบุปผา    ศิริพร
9 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอบีอ๊ะ    สอหน๊ะ
1. นางสุกัญญา    เหล๊าะเหล็ม
10 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุญทองแจ้ง
1. นายสามารถ    ยอดชู
11 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทิพย์อักษร    จันทรพร
1. นางนิภาภรณ์    ซื้อจ้าง
12 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรชุมา    มีสิน
1. นางจิราภรณ์    สุขแก้ว
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุร์ฮูดา    มูสอ
1. นางสาวชนนภา    เสมาสี
14 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทิพาศรี    บุญช่วย
1. นางจินดาวรรณ์    โรจชะยะ
15 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ    โดยหมะ
1. นายยะยา    ยุทธิปูน
16 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    จันทรังษี
1. นางสาวสุชาดา    ไชยวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................