งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 000056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ    ยูโซ๊ะ
1. นางสาวธนิยา    หมันตะเหย็บ
2 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพิมล    เนาวรัตน์
1. นางยุพิน    เซ่งเถี้ยน
3 โรงเรียนบ้านแซะ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชิตพล    รอดสุวรรณ
1. นายสถาพร    จุฬามณี
4 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญา    มุสิกะรัตน์
1. นางวิมล    ทองพูน
5 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ    อาหวัง
1. นางสุวรรณี    หัดสาหมัด
6 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิธินาฏ    ดำประเสริฐ
1. นางสาวศุภลักษณ์    มโนกืิจอุดม
7 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เต๊ะหมาน
1. นางสาวปราณีต    บินสัน
8 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภรพรรณ    แสงทอง
1. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์    ภูมิพันธ์
9 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    ซอสุจริต
1. นายเจริญ    รักแก้ว
10 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุรีย์พร    ยกแก้ว
1. นางศิริพร    วกกุม
11 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนันต์    สมาน
1. นางบรรจง    สุทธิสว่าง
12 โรงเรียนวงศ์วิทย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายธนธร    บุญธรรม
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไพศาลวัฒนา
13 โรงเรียนบ้านสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงละออทิพย์    ขวัญทองยิ้ม
1. นางสาวณิชากร    วันหะรับ
14 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนีดา    เหล๊าะ
1. นางสาฝีเย๊าะ    หวังเก็ม
15 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงขวัญณิชา    อาจณรงค์
1. นางสาวเสาวนีย์    คงยุนุ่ย
16 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิวพร    แก่นชัย
1. นางญาณิศา    เยี่ยมสิริวุฒิ
17 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเกศสิริ    หนูอุไร
1. MissCARISSA    SEVLLA
18 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศุภวิชญ์    สุภาพ
1. นางสาวสายเนตร    คงบัวแก้ว
19 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเดชณรงค์    เหมือนแก้ว
1. นางปิยะรัตย์    หนูสวัสดิ์
20 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอัซซูวาณีย์    เตะหนิ
1. นางสุดาวดี    แฟบกระโทก
21 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรอัยนี    ทองนุ้ย
1. นางนัดดา    ทองนุ้ย
22 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปรมี    หมินหมาน
1. นางสาวสุจิตรา    ลาไหน
23 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุรีนา    เด็นเด๊าะ
1. นางเสาวภา    สุวรรณรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................