งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 000055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปุณยนุช    ย้อยเสริฐสุทธิ์
1. นางมลิวรรณ    บุญจริง
2 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวีระพัฒน์    สุทธสิงห์
1. นางนิตยา    สำคัญจิตร์
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายแวนาวาวี    ตาเย๊ะ
1. นางรัตนา    ยมนัตถุ์
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซไรดา    สนยาแหละ
1. นางสาวปราณีต    บินสัน
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายประสิทธิ์    สิงต๋อง
1. นางเกษสุดา    ฉิมล่องดำ
6 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอิสรีย์    ลิ่มรัชชพงศ์
1. นางสาวสรีนา    สิทธิโชค
7 โรงเรียนสุขเกษมวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพินิตตา    ทดแทน
1. นายประภาส    ห้องแก้ว
8 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอลิสา    หนิและ
1. นางมาลีณีย์    หลำเหมาะ
9 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนวชาติ    บ่าเหม
1. นางเกศราภรณ์    สายกิ้มซ้วน
10 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณิชกานต์    ศรีขวัญ
1. นางปัทมา    แดงแก้ว
11 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    จันทร์สว่าง
1. นางสาวสายเนตร    คงบัวแก้ว
12 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร    บัวแดง
1. นางสาวนันทิดา    เพ็ชร์คง
13 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัคสินี    กูเตะ
1. นางจินตนา    บัวผัน
14 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิรัชยา    ไชยสิทธิ์
1. นางนัดดา    ทองนุ้ย
15 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซเฟียนี    บือซา
1. นางสาวดรุณี    กาหลง
16 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี    บาเหม
1. นางไลลา    เกือเจ
17 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี    แวหะมะ
1. นางปราณี    หนิหมะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................