งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 000054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอฮานี    มะถาวร
1. นายมะซารี    มะซะ
2 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    โรจนโพธิ์
1. นางสาวพนิดา    ศรีเส้ง
3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอุษณีย์    โต๊ะหมัด
1. นางเกษสุดา    ฉิมล่องดำ
4 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุวรรณณา    ชูเขียว
1. นางสุกัญญา    เหล๊าะเหล็ม
5 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนที    อะหมาน
1. นางศรัยฉัตร    อัตมณีย์
6 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมูรณี    โดยหมะ
1. นายยะยา    ยุทธิปูน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................