งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 000053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมาดียะห์    อาแว
1. นางสาวปลายรุ่ง    พุทสมสู
2 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงหุสนา    นิสัน
1. นางนาฏยา    หวันสนิ
3 โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ทรงทอง
1. นางวนิดา    ทองพูน
4 โรงเรียนบ้านพรุตู สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศรศรัณย์    เภาแก้ว
1. นายสิทธิ์    ศรีก่อเกื้อ
5 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจิรัชยา    กาญจนสวัสดิ์
1. นายเจริญ    รักแก้ว
6 โรงเรียนกฤณาวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสนทองทิพย์    สันสน
1. นางสาวรัตนาภรณ์    จงลักษณาวรรณ
7 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    ร่าหนิ
1. นางนัชรินทร์ดา    แอเดียว
8 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรัษฎาพร    อายะมะโซ
1. นางสาวจิระนันท์    ละอองนวล
9 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพรธีรา    แสงพลสิทธ์
1. นางผกากรอง    นนทพุทธ
10 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรมตี    สุวรรณบรรดิฐ
1. นางมาลีณีย์    หลำเหมาะ
11 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารีย์ณี    โอะหมาน
1. นางฮารีม๊ะ    ยีด่อเหล๊าะ
12 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอิบติซาม    หวันหมาน
1. นางสาฝีเย๊าะ    หวังเก็ม
13 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุขิตา    แสนปากดี
1. นางสุภาพ    ทองจินดา
14 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    ไชยถาวร
1. นางปรีดา    พงศ์มณี
15 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    ไชยอิน
1. นางญาณิศา    เยี่ยมสิริวุฒิ
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงระวีวรรณ    จิ้วซิ้ว
1. MissCARISSA    SEVLLA
17 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    ประยูรแก้ว
1. นางสุรัต    ไชยรัตน์
18 โรงเรียนบ้านสม็อง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารีณา    จิใจ
1. นายเชาวลิต    ยอดสุวรรณ์
19 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอับดุลเล๊าะ    สาแม
1. นางสุดาวดี    แฟบกระโทก
20 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายรีญดูวัล    หมะบ๊ะ
1. นางนิภา    จำเนียร
21 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    อาญาพิทักษ์
1. นางสาวสุจิตรา    ลาไหน
22 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติมา    ราชชาลี
1. นางบรรดิษ    อาญาพิทักษ์
23 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เพ็งแก้ว
1. นางวรรณี    จำนงค์
24 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรอาซูรา    หะยีเหาะ
1. นางสาวนูรียะดา    โอ๊ะหลำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................