งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 000052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    ปานแก้ว
1. นางมลิวรรณ    บุญจริง
2 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บัณฑิโต
1. นางจารุวรรณ    นาบุญ
3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนวพัฒน์    ภารกิจโกศล
1. นางสาวพนิดา    ศรีเส้ง
4 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุรนา    อาตมาตร
1. นางสาวผกาพรรณ    ภุชงค์สินธ์
5 โรงเรียนบ้านพรุตู สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสมฤทธิ์    สู่สมแก้ว
1. นายสิทธิ์    ศรีก่อเกื้อ
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซฮารา    มะหะหมัด
1. นางรัตนา    ยมนัตถุ์
7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวาเลรี    เซอลิน เตียว
1. นางเกษสุดา    ฉิมล่องดำ
8 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพัณณิตา    หวันละเบ๊ะ
1. นางสาวสรีนา    สิทธิโชค
9 โรงเรียนบ้านปริกใต้ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซากีฟา    ดาอี
1. นางนัตตรีเซีย    เต๊ะหมาน
10 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนาตาชา    หลีปุ่ม
1. นางสาวมณฑาทิพย์    ศิริสกุล
11 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายซิกดิก    กูวิง
1. นางสาวสมใจ    วิชัยโย
12 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมุมตัส    เบ็นแหละแหนะ
1. นางสาวอนิษฎา    เหล๊ายิ
13 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนภาพร    โปจีน
1. นางสุภาพ    ทองจินดา
14 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธีรตา    รอดทอง
1. นางไมตรี    เอียดยอด
15 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ไชยอิน
1. นางสาวสุลาวัลย์    เอียดประดิษฐ์
16 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริราตรี    แซ่ปั้ง
1. นางนภาพรรณ    คงเอียด
17 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์    ฉ้วนขาว
1. นางปิยะรัตย์    หนูสวัสดิ์
18 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายบุรฮาน    หลีปุ่ม
1. นางสุรัต    ไชยรัตน์
19 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาตอนีย๊ะ    มาหะหมะ
1. นางวรรณดี    สาหีม
20 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปารมี    ทองแจ้ง
1. นางนิศากร    คุณากรนิติธร
21 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวินี    หมะบ๊ะ
1. นางบุปผา    คงจันทร์
22 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนันดา    เหมมุดิง
1. นางสาวสุจิตรา    ลาไหน
23 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาตีกะห์    อะลีหะ
1. นางไลลา    เกือเจ
24 โรงเรียนบ้านปลักบ่อ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรดียานา    ดารานีตาแล
1. นางสาวรูสนา    เดสุหลง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................