งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 000519
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายนัศรนณ์    สันเย็น
2. เด็กหญิงวรัทยา    เจะเลาะ
3. เด็กหญิงฮ๊ะญาฮ์    อนันทบริพงศ์
1. นางอาดียา    หมาดหมาน
2. นางสาวอาซีซะฮ    การดี
2 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮัมหมัด    ยีกับจี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ไชยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศรันยา    หมัดสุสัน
1. นางสาววริศรา    หวุ่นกับหมัด
3 โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเกศกนก    เเก้วมณี
2. เด็กหญิงนัสรินญา    สาเมาะ
3. เด็กหญิงคณินทร์    บุญละเอียด
1. นางกิจจา    จันทภาโส
2. นางดวงใจ    ศรีสมปอง
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเฟาซัน    ประดู่
2. เด็กหญิงธัชรินทร์    หลีหมัด
3. เด็กหญิงอารียา    มะดอหะ
1. นางสาวรอฮีมาห์    คาร์เง็ง
2. นางจริยา    จอมพิพัฒพงศ์
5 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชลนา    ส่งเจริญ
2. เด็กหญิงอารียา    หมัดเล๊ะ
3. เด็กหญิงสุณิสา    พิลาสุทธิ์
1. นางฐิตินันท์    รัตน์พันธ์
2. นางสาวสุคนธ์ทรี    ฤทธิรงค์
6 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสงกรานต์    บุญทวี
2. เด็กชายอนันต์    ไค้ด้วงไซร้
3. เด็กชายภานุวัฒน์    อินทนนท์
1. นางเพ็ญศรี    ศรีสุวรรณชนะ
2. ดาบตำรวจวิรัช    ศรีสุวรรณชนะ
7 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนันท์นิชา    สาและ
2. เด็กหญิงปาริชาติ    หวุ่นจันทร์
3. เด็กหญิงอัฟนันต์    นุ้ยประเสริฐศรี
1. นางสาวกัญญา    ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี    หลำยี
8 โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    หลำเก็ม
2. เด็กหญิงซารีนี    สันเด็น
3. เด็กหญิงชุติมา    ล่าเม๊าะ
1. นางสาวเร๊าะหนา    เล๊าะเต๊ะ
2. นางยุวดี    ทองด้วง
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    พวงแก้ว
2. เด็กหญิงอัญชนา    ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงนัสธิดา    ชุมแก้ว
1. นางสุวรรณี    เที่ยงตรง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงดารีรัตน์    ชาพิภัก
2. เด็กหญิงพรลภัส    เหล็กมา
3. เด็กหญิงธิมาพร    จันทะเสน
1. นางเบญจมาศ    วงษ์สุวรรณ
2. นางอรุณมาศ    ประทุมมณี
11 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชนินทร์    กอบบุญ
2. เด็กชายอนาวิล    แซ่กิ้ม
3. เด็กชายปีใหม่    นิลศิริ
1. นางวราภรณ์    ศรีขวัญ
2. นางเนาวรัตน์    ปิ่นแก้ว
12 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซูยูด้า    หมีนเจ๊ะ
2. เด็กหญิงอารียะ    สาบก
3. เด็กชายฟิรเดา    หมะเด็น
1. นางชะอวด    สังข์ทอง
2. นางจินต์จิตรา    สังราชกิจ
13 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนุวัต    แก้วสม
2. เด็กชายสิริราชย์    เสียนอิน
3. เด็กชายชนัดพล    พะสะโร
1. นางสุพรรณี    ณ เขาแดง
2. นางสาวอุไรวรรณ    ตันติวุฒิ
14 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมัสซูรี    เซง
2. เด็กหญิงนูรฮานีฟา    เด็นเด๊าะ
3. เด็กหญิงพัชริสา    แก้วกับทอง
1. นางปฐมพร    ชาตะรักษ์
2. นางสาวอามีเน๊าะ    เหมาะอะ
15 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเรวดี    เสียงแจ้ง
2. เด็กหญิงสาวิกา    จันทรศิริ
3. เด็กหญิงเกวลิน    แสนสอน
1. นางเพ็ญลัก    ศิริฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................