งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 000518
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายฮาฟิช    เจะเล๊าะ
2. เด็กหญิงอุมากร    ยะมันยะ
3. เด็กชายซากิร    โส๊ะสันส๊ะ
1. นางสาวสุภารัตน์    กาเส็ม
2. นางสาวปติมา    สันนะกิจ
2 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวรเชษฐ์    สันอีด
2. เด็กหญิงรีซาละห์    เต๊ะเหย๊าะ
3. เด็กหญิงชนากานต์    แขมวารินทร์
1. นางอาดียา    หมาดหมาน
2. นางสาวอาซีซะฮ    การดี
3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์    เทพแก้ว
2. เด็กชายปภังกร    เพชรแก้ว
3. เด็กชายอนุสรณ์    ซุ่นเห้ง
1. นางอุษา    วงษ์งาม
4 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา    สุวรรณ
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์    ส่งเสริมสุข
3. เด็กชายอริญชย์    เรืองน้อย
1. นางมลฤทัย    มณีโชติ
2. นางวันดี    วุฒิประดิษฐ์
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูซไอนี    สามารถ
2. เด็กหญิงภัทราวดี    หลีกันชะ
3. เด็กหญิงชนัญธิดา    อารงค์
1. นางสาวยาวารี    คาร์เง็ง
2. นางอาภรณ์    เหมรัญ
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนนธิญา    สังเวียน
2. เด็กชายอัครพล    ผาดไธสง
3. เด็กชายวรวุฒิ    ตนยะแหละ
1. นางอุบล    ทองเสนอ
2. นางชนิกา    ดวงจักร์
7 โรงเรียนบ้านเกาะค่าง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ส่งเจริญ
2. เด็กหญิงซารีม๊ะ    ลาไหน
3. เด็กชายยุทธตะวัน    มูเก็ม
1. นางฐิตินันท์    รัตน์พันธ์
2. นางสาวสุจิตรา    หมอแก้ว
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซารีต้า    คำทอง
2. เด็กหญิงซ่าโมน่า    หลำหม๊ะ
3. เด็กชายรวินันท์    จันทรักษ์
1. นางสุวรรณา    คงเต็ม
9 โรงเรียนบ้านโหนด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงตวรรรัตน์    ดำแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา    เอียดบัวขวัญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    คันธจันทร์
1. นางสาวกัญญา    ระสิตานนท์
2. นางสาวสานุรี    หลำยี
10 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกษดิษ    พนัส
2. เด็กชายธีรยุทธ    ศิริ
3. เด็กชายภิญโญ    บูรณ์รักษา
1. นางพรพรรณ    รัตนวรรณชัย
11 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนา    อินสองทอง
2. เด็กหญิงณภัทร    ไกรแก้ว
3. เด็กชายอัครพล    ชูทอง
1. นางเสาวนีย์    ชูเสน
2. นางภารุจี    ศรีสุวรรณ
12 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิตติธัช    ศรีขวัญ
2. เด็กหญิงวรางคณา    ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงนันธิชา    เต้งชู
1. นางสมจิตร์    แก้วยอด
2. นางสาวปรียาภรณ์    ปรุงแก้ว
13 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายสกาย    ชูศิริ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงบุญจิรา    แสวงบุญ
1. นางสมนึก    ปานแก้ว
14 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัซวัน    เจ๊ะฮะ
2. เด็กชายนิวัน    ดาโอะ
3. เด็กชายตามีซี    ล่อเต๊ะ
1. นางวิมล    จรูญสอน
2. นางสาวปาหนัน    ลิประพันธ์
15 โรงเรียนบ้านท่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอานาฟี    หมะเด็น
2. เด็กชายฮันนาฟีร    เจ๊ะเต๊ะ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟีย์    ตะยูมา
1. นางวิจิตรา    เขียวหลี
2. นางอำพรสุข    พรมขาวทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................