งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 000517
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอามาลีนา    เสมอภพ
1. นางเพ็ญฉวี    ต่อสกุล
2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงไปรยา    เหม๊าะสมาน
1. นางสาวสุภารัตน์    กาเส็ม
3 โรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาตีญา    การดี
1. นางอาดียา    หมาดหมาน
4 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศิวัฒน์    กระบัตร
1. นางจิตวิไล    สงชู
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จินตยะ
1. นางกาญจนา    ราชฤทธิ์
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา    เจริญวัชรตานนท์
1. นางอุบล    ทองเสนอ
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเพ็ญระดี    แก้วชูช่วย
1. นางศิรินทร์พร    สุขพงษ์
8 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริภัทรา    โพธิยก
1. นางสาวมลิวรรณ    ศักดิ์ศฤงคาร
9 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรวิภา    แซ่อึ้ง
1. นางศรีสุรางค์    วิชิสโร
10 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอามีนี    ราหนิ
1. นางสมพร    มากบุญศรี
11 โรงเรียนบ้านท่าหมาก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชุติมณฑณ์    เพิ่มเขตกิต
1. นางสาวกัญญารัตน์    แก้วคง
12 โรงเรียนบ้านลางา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศริญญา    หมัดบก
1. นางวรรนิภา    คล้ายแก้ว
13 โรงเรียนบ้านโต้นนท์ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก้วกลับ
1. นางพรพรรณ    รัตนวรรณชัย
14 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายคณาธิป    แซ่ลิ่ม
1. นางสุนีย์    แก้วไฝ
15 โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิธิตา    มณีเลิศ
1. นางสาวอารีย์    ศรีทวีวัฒน์
16 โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเปมิกา    ใหม่แก้ว
1. นางสนองรัก    เพชรประกอบ
17 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์    สุขแก้ว
1. นางสาวสุวันอำพา    พลสะอาด
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงธวัลหทัย    สุขสวัสดิ์
1. นางจินตนา    คลังธาร
19 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟิรดาว    มาหะหมะ
1. นางซำซีย๊ะ    อุมาจิ
20 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศศิมา    สีสองสี
1. นางสมนึก    ปานแก้ว
21 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริกร    บุญยะจันทร์
1. นางปองหทัย    ดำนุ่ม
22 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจันทน์ผา    นพชัยยา
1. นางบุญฉาย    ทองขุนดำ
23 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศิกวัส    เมฆสุวรรณ
1. นางสาวกันนภัค    เพชรรัตน์
24 โรงเรียนบ้านนาจะแหน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงซัลวา    สะนิ
1. นางสาวกะละโสม    มาดยู่สุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................