งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ม.1-ม.3 000516
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เกื้อหนู
2. เด็กชายวัฒนา    ขุนดำ
1. นางสาวปิญานุช    หวังจิ
2 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ยะมาย
2. เด็กหญิงไลลา    หมัดยาดำ
1. นางธนวรรณ    รัตนะ
3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอุฬาร    เหล่าทรงธรรม
2. เด็กชายสราวุธ    ผึ่งผาย
1. นางสาวสรินยา    มุเส็มสะเดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................