งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ป.1-ป.6 000512
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไรยา    หมัดขรี
2. เด็กหญิงสุรีย์    สมานหมาน
1. นางสาวนวพร    หนูแก้ว
2 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฮันนะห์    เจะและ
2. เด็กหญิงซอลีฮา    ดาเล็งสะ
1. นางสิริณัฏฐา    ปัญญาชนะกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................