งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ป.1-ป.6 000511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสานีสะ    สาและ
2. เด็กหญิงอัสมะ    แวดือราแม
1. นางสาวธนิยา    หมันตะเหย็บ
2 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกิติกร    มูสอแยนา
2. เด็กหญิงญาดา    มูฮิ
1. นางปราณี    แซ่ปุ่ย
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายจักรินทร์    แก้วรัตนะ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์    ย่องเส้ง
1. นางฐิมลรัตน์    เส็นเหล็ม
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    กองทอง
2. เด็กหญิงนูรอัยณี    สาและ
1. นางสาวชลิดา    นามมา
5 โรงเรียนวัดห้วยคู สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    สันจร
2. เด็กชายธนากร    นกเขียว
1. นางสาวดุษณีย์    วณิชชานนท์
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    เต๊ะหมาน
2. เด็กหญิงดาอีหย๊ะ    หมีนหนุด
1. นายสมบูรณ์    พันธ์ยูโส๊ะ
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจณิสตา    รำจวนจร
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    บุระชัด
1. นางสาวเสาวนีย์    คงยุนุ่ย
8 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกฤษณะ    หลีปุ่ม
2. เด็กหญิงสุธิตา    ร่าหนิ
1. นางสุรัต    ไชยรัตน์
9 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอบีย๊ะห์    เจ๊ะแล๊ะ
2. เด็กหญิงสูฮัยดา    หมะสาเมาะ
1. นางชมัยพร    แก้วละเอียด
10 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัลอามาน    วะแม็ง
2. เด็กชายฮิลาล    หีมเหม
1. นางปิยวรรณ    จินตปวิช
11 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ไชยขวัญ
1. นางสาวสุจิตรา    ลาไหน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................