งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ป.1-ป.6 000510
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายกฤตเมธ    เจนจัดการกิจ
2. เด็กชายพิพัฒน์    ลอยเลื่อน
1. นางขอซานาฮ์    อะหลี
2 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปิยราษฎร์    อ่อนพรม
2. เด็กชายวรากร    สำราญ
1. นางนพวรรณ    เสริมสุข
3 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายปองพล    นิธิเวโรจน์
2. เด็กชายชัชธรรม    ดำนุ่ม
1. นางสาวศิริพร    ขุนปราบ
4 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายโชดก    สองไชย
2. เด็กหญิงกัณนิสา    เงินกองแก้ว
1. นางสาวนิสากร    และมุสอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................