งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ป.1-ป.6 000509
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ช่างหมาน
2. เด็กหญิงสุรัยญา    ดาราวรรณ์
1. นางธนวรรณ    รัตนะ
2 โรงเรียนบ้านตาแปด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์    ปะเตะตีมุง
2. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ    บาเห็ม
1. นางสาวร่อมเล๊าะ    จาโรจน์ยา
3 โรงเรียนบ้านทับยาง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอารีฟีน    อีแต
2. เด็กชายเจะอามิง    ตาเฮ
1. นางนัยนา    สยามพล
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอภิชาติ    สะอิ
2. เด็กชายฟุรกอน    ดาโอะ
1. นางโศภิตา    หมาดนุ้ย
5 โรงเรียนวัดห้วยคู สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรัตน์กมล    เพ็ญพักตร์
2. เด็กหญิงภูริษา    ตั้งจิต
1. นางสาววัลลภา    ศรียะโอ๊ะ
6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชไมพร    ยอดเงิน
2. เด็กชายชโรธร    ผึ่งผาย
1. นางสาวสรินยา    มุเส็มสะเดา
7 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนิพร    สาหมัด
2. เด็กหญิงสาวิณี    อะยะมาย
1. นางพัฒมาวาตี    สมาน
8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    หวังเหล็ง
2. เด็กหญิงชนิดา    จันอิ
1. นางสารภี    อ่อนรอด
9 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอนุรักษ์    ตาต๊ะคำ
2. เด็กหญิงปิ่นผกาค์    แจ้งใจ
1. นางนพวรรณ    เสริมสุข
10 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เมืองมามอง
1. นางนราธกานต์    ศรีทวีวัฒน์
11 โรงเรียนรุ่งภิญโญ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวรายุทธ    พูแก้ว
2. เด็กชายกิตติทัต    กกแก้ว
1. นางสาวนิสากร    และมุสอ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................