งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 000047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ    หมัดเอียด
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ยะมาย
1. นางธนวรรณ    รัตนะ
2. นางสุนีย์    ปรีชา
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีวิบูลย์
2. เด็กหญิงพนิดา    บัวปาน
1. นางวรรณี    ราชแก้ว
3 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์    แก้วนพรัตน์
2. เด็กหญิงอนัญพร    คงแก้ว
1. นางบัวพันธ์    เดชะพันธ์
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายศรายุทธ    ฆังคะมโณ
2. เด็กชายภูวนาถ    แก้วสุข
1. นายฐิติวัฏฏ์    กล่ำจีน
5 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงยารอนี    นุ้ยดอน
2. เด็กหญิงยารอนา    นุ้ยดอน
1. นางลภัสรดา    จุลรักษ์
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 1. นางสาวซัลมา    สะเม๊าะ
2. นางสาวสุทธิดา    สะเม๊าะ
1. นางกรองกานต์    จันทร์นก
7 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิวลักษณ์    ประคำศรี
2. เด็กหญิงนิจพร    ชิกอี้
1. นางสุพรรณา    สงวนศิลป์
8 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอาซีฟะฮ์    นิสนิ
2. เด็กหญิงยาวารี    หลีหวัน
1. นางสาวสมพร    สุขใส
9 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายวิทยา    สำเภาทอง
2. เด็กชายมะนาเซร์    เจะมิ
1. นางอังคนา    อ่อนทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................