งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 000046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงชนันธร    จิตติรัตนกุล
2. เด็กชายกิตติกร    จันทโกศล
1. นางจิราภรณ์    มูลจันทร์
2 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงพนารัตน์    สุวลักษณ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    เพ็ชรจรูญ
1. นางปิยะรัตน์    แก้วรงค์
3 โรงเรียนบ้านตาแปด สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุรซาน    บาเฮง
2. เด็กหญิงนูรียะห์    สอเฮาะ
1. นางดรุณี    หามะ
4 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาดีลา    หมีนเจ๊ะ
2. เด็กหญิงอามานี    หะยีมิง
1. นางสาวไพรัตน์    หมัดอาดัม
2. นางสาวดวงฤดี    ชุมแก้ว
5 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงฟาติน    เปาอาเดะ
2. เด็กหญิงฟาตีม๊ะ    และดัม
1. นายคล้ายเทพ    นนทพุทธ
2. นางนันฑิตา    ศรีจันทร์งาม
6 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    สิงห์ดา
2. เด็กหญิงนงพงา    นิลวรรณ
1. นางนิธิกาญจน์    ชาตโร
2. นางสาวธารี    กอเด็ม
7 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายอมรเทพ    พรมจันทร์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    ปานเหลือง
1. นางเกศินี    เกิดเกตุ
2. นางพรรณอร    คงวัดใหม่
8 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโสรญา    หมัดเหม
2. เด็กหญิงรัตนา    พุทธชาติ
1. นางสาวอนงค์ศิริ    เยาวรัตน์
2. นางบุษรินทร์    ศรีประสม
9 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนงนภัส    เส้งแดง
2. เด็กหญิงกัลยพร    ขยัน
1. นางปราณีต    อินทรัตน์
2. นางประภา    ชัวชมเกตุ
10 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ทองขวัญ
2. เด็กหญิงภาสินี    คล้ายสุบรรณ์
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    ทองไฝ
2. นางพัชนี    เพ็งหมาน
11 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุมลฑา    ซุ้นสุวรรณ
2. เด็กหญิงหฤทัย    สังข์ทอง
1. นางสิริบุญ    อินทกูล
12 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กชายชาญณรงค์    ราชชาลี
2. เด็กหญิงนารียะห์    ตีลี
1. นางจิตราพร    ผอมนะ
13 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงศิริประภา    พรุเพชรแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ถีราวุฒิ
1. นางพูนสุข    สุวรรณรัตน์
2. นางธนพร    มุกสง
14 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนุรมา    ดอเส็ง
2. เด็กหญิงซูมัยยะห์    ยีดือเระ
1. นางสาวสิริณัฏฐา    ปัญญาชนะกิจ
2. นายคิรีวัฒน์    แซ่ซู้
15 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุไอนี    สนิ
2. เด็กหญิงนูรีดา    โต๊ะโสะ
1. นายนพวาสน์    บุญเพ็ชรทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................