งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 000399
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    วรรณาไธสง
2. เด็กหญิงนิตยา    ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงสิริรัตน์    คงชิต
4. เด็กหญิงวันวิสา    บัวศรี
5. เด็กหญิงสุภารัตน์    พรหมจรรย์
6. เด็กหญิงสุนิศา    สงวนบุญ
7. เด็กหญิงอรทัย    ทองจันทร์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์    เติมประโคม
9. เด็กหญิงอรรำภา    สมัครสมาน
10. เด็กชายสุธี    ศรีทอง
11. เด็กชายชัยณรงค์    ดำสองสี
12. เด็กชายกิตติศักดิ์    เพชรย้อย
13. เด็กชายธีรพัฒน์    หมวดพุฒ
1. นางสาวลัยลา    เหมมันต์
2. นางสมสมร    ภิรมย์รักษ์
3. นางกัลยา    เส็น
4. นางสุภาภรณ์    หัสมัด
5. นายสุนันท์    นุ่นชูคัน
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณยา    สงโสม
2. เด็กหญิงอรอมล    สงโสม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    ขุนแสง
4. เด็กหญิงมาริสา    ศาลาน้อย
5. เด็กหญิงวรรณวิสา    ผ่านสุข
6. เด็กหญิงชฎาภรณ์    เอียดเพ็ชร
7. เด็กหญิงสุวรรณี    ชุมแดง
8. เด็กหญิงอาทิตติยา    หนูสังข์
9. เด็กหญิงกรรณิกา    แก้วเขียว
10. เด็กหญิงศุภิสรา    รักษาชุม
11. เด็กหญิงชลกร    เพ็ชรแก้ว
12. เด็กชายฮาลีม    สมจริง
13. นายเตชิต    กาญจานารักษ์
14. นายสุนทร    บุญจิตร
15. เด็กชายสุรชัช    สงโสม
16. เด็กหญิงศุภัสสรา    กูลเกื้อ
1. นางสุพรรณี    ณรงค์กูล
2. นางตรีนุช    คงคาเนรมิตร
3. นางยุภาพร    แก้วเกาะสะบ้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................