งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 000398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอโนมา    มูนี
2. เด็กหญิงกันติมา    หลำหัด
3. เด็กหญิงพรทิพย์    ขะหมิหมะ
4. เด็กหญิงอริสา    กะลอเอียด
5. เด็กหญิงจิตติญา    หมานสนิ
6. เด็กหญิงอินทิรา    มูณี
7. เด็กหญิงณัฐริญา    กะลอเอียด
8. เด็กหญิงประวีณา    หมูนี
1. นางปรียาภรณ์    จันทร์ละเอียด
2. นางสาวนวลน้อย    ทองขาว
3. นางลัดดา    อักษรทอง
4. นางสาวยุภารัตน์    รามันเซะ
2 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงสุดธิดา    แดงคง
2. เด็กหญิงโซไรฟา    หมานเส้ง
3. เด็กหญิงปวีณา    หมัดนุ้ย
4. เด็กหญิงสุรัยยา    หลงโส๊ะ
5. เด็กหญิงนาเดีย    หล๊ะขุนนู
6. เด็กหญิงจีระนันท์    ย๊ะระ
1. นางนิศานาถ    นุ่นชูคัน
3 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนัฐณียา    พรุเพชรแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร    กาญจนรังษี
3. เด็กหญิงสุวิตา    ปานเพชร
4. เด็กหญิงแพรวพรรณ    ศรีสุข
5. เด็กหญิงสุชาดา    แก้วสุข
6. เด็กหญิงรัญชิดา    พรุเพชรแก้ว
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์    นวลเจริญ
8. เด็กหญิงหยาดฝน    มุสิเกษม
9. เด็กชายวีระวัฒน์    เคหารมย์
10. เด็กชายสุรศักดิ์    ศรีสุวรรณ์
11. เด็กชายอนันต์    เหล็มเด็น
12. เด็กหญิงโสรญา    หมัดเหม
13. เด็กชายสหรัฐ    เซี้ยนอุ้ย
1. นางสาววัศราภรณ์    ผอมแก้ว
2. นางสาลินี    ยาแก้ว
3. นายระนอง    พร้อมมูล
4. นางสุณี    ขวัญทองยิ้ม
5. นางศุภลักษณ์    ศรีทองคำ
4 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงโซฟีย๊ะห์    อะอูน
2. เด็กหญิงเอลาวาตี    เต๊ะโกะ
3. เด็กหญิงซัลวาณีย์    ดือรามะ
4. เด็กหญิงศิริญยา    หมัดเหล็ม
5. เด็กหญิงการีม๊ะห์    เต๊ะโกะ
6. เด็กหญิงสารีนา    หวังจิ
7. เด็กหญิงยามีล๊ะ    สันอิ
8. เด็กหญิงดารุณา    กอเด
1. นางสายใจ    พิรุณ
2. นางสาวปรีดา    แก้วสวัสดิ์
3. นางอังคะนา    แก้วประดับ
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงอรประภา    เถี้ยมแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    จงโวหาร
3. เด็กหญิงเปรมศิริ    บุญคำมูล
4. เด็กหญิงผุสชา    จินดามณี
5. เด็กหญิงเจนจิรา    จันทวีป
6. เด็กหญิงชญานี    จันทร์หอม
1. นางวิไลวรรณ    กิตติคุณ
2. นางสุพรรณิการ์    ทับถม
3. นายถิระพงษ์    อ่อนมนิล
6 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาดา    บัวใหม่
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เพชรจินดา
3. เด็กหญิงชนนิกานต์    จินตนุกูล
4. เด็กหญิงอารีชานันท์    พัศธนไพศาล
5. เด็กหญิงนิสรี    แตมามุ
6. เด็กหญิงกนกรัตน์    เพ็ชรคงอ่อน
7. เด็กหญิงสโรชา    อุปมา
8. เด็กหญิงอมรศิริ    ไชยเอียด
9. เด็กหญิงสุรดา    คงแก้ว
10. เด็กหญิงปัณชญา    คนคล่อง
1. นางสาวนาฏกร    เสนะพันธุ์
2. นางสาวกชพร    ซุ้นซิ่ม
7 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฎฐา    นารีหวานดี
2. เด็กหญิงปิ่นศกานต์    สว่างจันทร์
3. เด็กหญิงปัทมาทิพ    จันทองคง
4. เด็กหญิงอรอุมา    ประสาทเขตกิจ
5. เด็กหญิงอรอนงค์    ประสาทเขตกิจ
6. เด็กชายธนายุต    แก้วอินทร์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์    หลักทองคำ
8. เด็กชายปวีณ    คงสวัสดิ์
9. เด็กชายขจรพงศ์    เกลี้ยงเกลา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองศิริ
1. นางรสจิราพร    สิงหนราพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................