งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 000395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรชนก    ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงปาลินี    ลินกลาง
3. เด็กหญิงวาเลนไทน์    เห็นได้ชม
4. เด็กหญิงอินทิรา    ปิติ
5. เด็กหญิงตรีทิพย์    บุญช่วย
6. เด็กหญิงชนิกานต์    ฉิมเรือง
7. เด็กหญิงณัฐวดี    ส่งเสริม
8. เด็กหญิงสุภาวดี    ดอนเตาเหล็ก
9. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์    ชีววิภาส
1. นายเพียรพงษ์    มีเพียร
2. นางสาวจุรีพร    ชัยสิงห์
2 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 1. เด็กหญิงนูรียะ    เจะแม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวรรณอาสา    อ่อนศรีชัย
4. เด็กหญิงรัชนันต์    แดงเหมือน
5. เด็กหญิงนูรีซัน    โด่หลี
1. นางชุติมา    เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์    เกษมไชยานันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................